جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800

آمیرزا به عنوان موفق‌ ترین بازی در سبک حدس کلمات شناخته می‌ شود، که میلیون‌ ها نفر از افراد تاکنون شیفته این بازی شده‌ اند. اما تنها تعداد کمی از افراد توانسته‌ اند این بازی را به مراحل آخر برده و آمیرزا را به پایان برسانند. این موفقیت نه فقط به دلیل حوصله سربر و خسته‌ کننده بودن بازی نیست، بلکه به این دلیل است که با پیشروی در مراحل بازی، چالش‌ ها و دشواری‌ ها به طور مداوم افزایش می‌ یابند.

در طول این بازی، حدس زدن کلمات ممکن است در مراحل پیشرفته با چالش‌ های بسیاری همراه باشد. با پیشروی به مراحل بالاتر، بازی به سختی و دشواری بیشتری برخورد می‌ کند و باعث می‌ شود بازیکنان در برخی مراحل گیر کنند و نتوانند مراحل مختلف را پشت سر بگذارند. بنابراین، تلاش و تمرین به همراه استفاده از تکنیک‌ ها و راهکارهای مناسب برای حل معماها و پیشبرد در بازی آمیرزا ضروری هستند.

در مراحل ابتدایی بازی، بازیکنان باید کلماتی را حدس بزنند که دارای سه یا چهار حرف هستند. اما با پیشروی در مراحل، کلمات می‌ توانند دارای 6 حرف یا حتی بیشتر شوند. بنابراین، برای حل مراحل پیشرفته و به دست آوردن جواب‌ ها، بهتر است بازیکنان به وبسایت رسمی بازی آمیرزا یعنی همین وب سایت amirzaa.ir مراجعه کنند و جواب‌ های مراحل 600 تا 800 بازی آمیرزا یا مراحل دیگر را مشاهده کنند.

در ادامه می توانید جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 را مشاهده کنند.

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800

۶۰۰- اسکی – لیست – ایست – بلیت – سبیل – کتاب – کابل – لباس – آسیب – بیست – کلاس – کاسب – کلیسا – تاکسی – اسکلت – اسکیت – ابلیس – لاستیک
۶۰۱- دود – اردن – نوید – نادر – درود – درون – دینار – دیوان – دیدار – دیوار – دوران – اروند – روانی – ویران – رادیو
۶۰۲- عرب – عروس – بستر – وسعت – ساعت – عابر – سراب – بورس – سرعت – عبور – عبرت – روستا – باروت
۶۰۳- واگن – فارس – نرگس – نگار – سنگر – افسر – سونا – سرنگ – گران – انگور – سروان – فوران – فانوس – گارسون – افسونگر
۶۰۴- تند – مدت – تهی – متن – مرده – ریتم – نیمه – مرید – تیره – مدیر – نمره – تمدن – میهن – مهدی – درهم – تمرین – مدینه
۶۰۵- بغل – باغ – لبه – آغل – غیب – بالا – غایب – ابله – الاغ – لایه – اهلی – باله – بالغ
۶۰۶- آلپ – آرام – آمار – املا – رمال – رمان – لامپ – آلمان – آرمان
۶۰۷- منچ – چمن – چای – عید – چین – دعا – مایع – مانع – عمان – معنا – معدن – معاد – چمدان – میدان – معدنچی
۶۰۸- مزد – دزد – یزد – دید – میز – داد – ایدز – دزدی – آزاد – مداد – زیاد – ایزد – آزادی – داماد – امداد
۶۰۹- تیز – تایر – زیان – زینت – آزار – تراز – ارزن – زرین – نیاز – زیارت – ارزان – نیزار – ایران
۶۱۰- ربات – نوبت – نبات – انبر – بیان – بیات – تنور – بانو – رانت – باروت – بیرون – بینوا – باتری – روبان – بوران – بورانی
۶۱۱- خدا – مواد – مدار – آوار – مخدر – مورخ – مادر – آمار – آرام – آخور – خرما – خاور – خادم
۶۱۲- پدر – پادو – وارد – پارو – پودر – پرتو – دارت – اردو – آوار – دوات – داور – دارو – اروپا – واردات
۶۱۳- فرش – تفرش – هرات – تراش – افشا – افرا – فرات – ارتش – رشته – رفاه – فشار – شهرت – آشفته – فرشته – شرافت – اشاره
۶۱۴- گله – بدل – انبه – ابله – باله – هلند – گنده – بنده – گلاب – بلند – بالن – انگل – بانگ – گنبد – بنگاه – گلدان – هندبال
۶۱۵- قصد – قرص – فقر – قصر – قیر – قیف – صفا – صاف – افق – رقص – صدا – صفر – صدف – صیاد – فقیر – فردا – صادق – رفیق – فریاد
۶۱۶- سخن – سخت – پست – ساخت – پناه – پخته – سپاه – خسته – خانه – تنها – نخست – پسته – پاسخ – نسخه
۶۱۷- سهم – سند – پند – پناه – پماد – ماسه – دهان – دانه – ساده – ماده – سهام – دامنه – مهندس – همدان
۶۱۸- ایست – سیما – ماست – آسیا – املا – لیست – املت – تماس – اسلام – الماس – تسلیم – سلامت – ایلام – سلامتی – مالیات – التماس
۶۱۹- جام – متن – تند – تاج – مزد – مدت – جزام – مزاج – جامد – مجاز – زمان – تمدن – نماز – نجات – نامزد
۶۲۰- زال – خال – خاص – اصل – صلح – زحل – حاصل – صالح – خالص – خیال – اصیل – خالی – حاصلخیز

۶۲۱- کوچ – چرک – چین – یونس – کرسی – کویر – نوکر – چروک – ریسک – سیرک – کنسرو
۶۲۲- زاغ – داغ – غار – غنا – غاز – ارزن – چادر – دراز – چراغ – اردن – چنار – چغندر
۶۲۳- ارزن – اردن – ربنا – دراز – باند – بارز – برنز – انبر – زبان – بردار – برادر – دربار – دربان
۶۲۴- جگر – رنج – جنگ – جام – جرم – اوج – موج – گنج – جوان – رمان – جارو – آرنج – نجوم – واگن – نجار – مرجان – انگور – جانور – جنگاور
۶۲۵- رخش – خوک – خشک – شاخ – چکش – چرک – چرخ – کوچ – چروک – چاکر – شکار – خراش – کاوش – خارش – خاور – روکش – کشور – خوراک
۶۲۶- جوش – جشن – دوش – شاهد – شانه – جواد – دانش – جوان – دشنه – جهاد – جادو – جاده – جهان – اندوه – وجدان – جوانه – دانشجو – جوشانده
۶۲۷- تخت – رخت – تهی – خبر – خیر – بخت – تربت – بخیه – تختی – بهتر – خبره – تخته – تیره – رتبه – تخریب – تربیت – تبخیر
۶۲۸- کرج – کاج – جادو – ورود – اردک – کارد – کادو – جودو – جواد – جارو – کادر – رکود – دکور
۶۲۹- قلب – قتل – قاب – لقب – قاتل – قالب – بالا – قلاب – شلاق – اتاق – بقال – بالش – شتاب – تلاش – تقلب – تالاب – باتلاق
۶۳۰- بدل – گله – دلار – گلاب – گرده – گربه – دلبر – برگه – باده – ابله – باله – برده – دلربا – براده – درگاه – گرداب – بالگرد
۶۳۱- تپش – پشت – هشت – پشه – تنه – تنگ – گشنه – تنگه – تشنه – نقشه – قشنگ
۶۳۲- گلو – لوح – گسل – هلو – حوا – سوله – ساوه – الگو – حلوا – هالو – سلاح – ساحل – سوال – حوله – حواس – اسلحه – گوساله
۶۳۳- قفس – فال – قله – قفل – سکه – افق – قلک – سقف – کلاه – کلاس – کافه – کاسه – ساقه – سفال – قفسه – فلکه – اسکله – کلافه
۶۳۴- رنج – تاج – برج – جهان – تنها – رتبه – نجات – نجار – برنج – باجه – انبه – آرنج – تاجر – تهران – تجربه – ترانه
۶۳۵- دیس – عطر – سطر – دعا – عید – عدس – رعد – سعی – سریع – اسید – رسید – اسیر – عطار – ساعد – آدرس – سعدی – عدسی – عطارد
۶۳۶- نسل – سوت – هلو – هتل – هوس – تله – نوه – چهل – تنه – تونل – ستون – سوله – چهلستون
۶۳۷- چاپ – گاو – پوچ – اول – گلو – چال – پلو – پول – گلپر – پارچ – پارو – الگو – چپاول
۶۳۸- گلف – نفس – فال – لگن – چنگ – گسل – سفال – انگل – سالن – چنگال
۶۳۹- پشه – هوش – گوش – گوهر – پوشه – شوهر – رشوه – گروه – شوره – پژوهش – پروژه – پژوهشگر
۶۴۰- یزد – وزن – زیاد – زانو – آویز – ونیز – ایزد – ایدز – زیان – نیاز – دیوان – زندان – نوزاد – یونان – اندونزی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، پاسخ مرحله 1200

۶۴۱- شیب – تیز – زشت – آتش – شتاب – زیبا – تابش – بازی – اشیا – آشتی – بیات
۶۴۲- راکت – کتان – رانت – آنتن – کتری – تانک – کارت – کنار – کتیرا – تاریک – کتانی – تانکر
۶۴۳- رنگ – سند – گردن – نرگس – سنگر – گردو – سوسن – سرنگ – درنگ – سرود – درون – سوگند
۶۴۴- خزر – زخم – رمان – آزار – خمار – خزان – خرما – زمان – آرام – آمار – خانم – مزار – مخزن – نماز – ارزان – آرمان
۶۴۵- پدر – دکل – پلک – پول – پاک – پارو – دلار – پلاک – کادو – پدال – لودر – کولر – پودر – پارک – دکور – دلاور – پولاد – پولدار
۶۴۶- خرس – لپه – پله – پسر – سپر – سرخ – خاله – پاره – پاسخ – سپاه – هراس – پارس – پسرخاله
۶۴۷- گلو – گلف – لیف – فیل – فرش – فیش – شرف – گوش – لیگ – یورش – گوشی – فروش – فوری – شریف – گوریل – گلفروشی
۶۴۸- گوهر – گروه – دوره – آگاه – آوار – گردو – روده – گرده – گوارا – اراده – اداره – آواره – هوادار – اردوگاه
۶۴۹- چای – چین – چرک – اراک – کنار – آچار – چنار – چاکر – ایران – انکار – ناچار
۶۵۰- متن – نوک – کویت – موکت – کمین – تومان – مانتو – کتانی – تامین – نیمکت – امنیت – ویتنام – کامیون
۶۵۱- چکش – چرک – چای – شاکی – شریک – شیار – اراک – شکار – آچار – چاکر – کاشی – چریک – آرایش – آشکار – شکارچی
۶۵۲- بیم – شیب – مبل – بیل – لبه – شبیه – شلیل – میله – بیمه
۶۵۳- قند – نقد – قدر – قرن – قرآن – قرار – قناد – گردن – قادر
۶۵۴- دست – کتری – ایست – درست – رسید – آدرس – اسید – اسکی – دکتر – تاکسی – تدریس – کتیرا – ریاست – تاریک – اسکیت – دستیار – کاردستی
۶۵۵- سنج – گنج – جگر – تنگ – جنگ – تاج – رنج – نجات – آرنج – نجار – سرنگ – تاجر – سنگر – نرگس – جسارت – گرجستان
۶۵۶- خون – خوک – نوک – خنک – کویت – یکتا – خاکی – کتانی – خیانت
۶۵۷- زیپ – پیاز – ناشی – زیان – نیاز – منشی – پیام – زمین – آشپز – نمایش – ماشین – پیمان – پشیمان
۶۵۸- کاخ – خدا – خوک – خود – گردو – دکور – کادو – خوراک – خودکار
۶۵۹- چال – پیچ – چای – پول – سوپ – پوچ – چاپ – پویا – سویا – سوال – چیپس – پلیس – سیلو – ویلا – وسایل – چالوس – چاپلوس
۶۶۰- صدا – دفن – نصف – صدف – صاف – صفر – صفا – صیاد – فردا – صادر – فریاد – آفرین – صرافی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰۰ تا ۵۹۹

۶۶۱- غار – باغ – بچه – چاه – غرب – چرب – چراغ – غبار – چهار – آچار – باغچه – ارابه – چابهار
۶۶۲- نشر – پشه – پنیر – ریشه – شانه – آینه – شیره – شیار – شاهین – نشریه – پاشنه – پریشان – پیراهن
۶۶۳- دیگ – لیگ – دلار – دلیر – گاری – یلدا – ریال – گالری – دلگیر
۶۶۴- سیما – ماست – ژیان – تنیس – تماس – ایست – نسیم – امنیت – آستین – تامین – سیمان – یاسمن – سینما
۶۶۵- خیر – چرخ – چرم – هیچ – چای – چاه – مخچه – خمره – خیار – خمیر – مریخ – خیام – چهار – خرما – خیمه – میخچه
۶۶۶- جوک – مکه – موج – کوه – جیب – میوه – هجوم – جیوه – هویج – بیوه – بیمه
۶۶۷- ترس – سکو – سوت – رسول – ترسو – کولر – سکوت – سلول – لوستر
۶۶۸- سوپ – روح – سحر – حوا – پست – راحت – پوست – پارس – حسرت – پرستو – اورست – روستا – حراست
۶۶۹- کرج – کاج – تاج – کتری – راکت – جرات – کارت – جاری – تاجر – یکتا – تاریک – کتیرا – تکرار
۶۷۰- عرش – شعر – اثر – ارث – رعنا – ناشر – انشا – آشنا – شاعر – اعشار
۶۷۱- ماشه – آرام – آگاه – اشاره – اهرام – گمراه – شاهرگ – شماره – آرامش
۶۷۲- هلو – دکل – دکه – کوه – کلاه – کاهو – کوزه – کادو – کوله – کاوه – لوزه – هالو – زالو – زاهد – آلوده
۶۷۳- رخت – سخت – خسته – ساخت – آخرت – اسارت – ستاره – خسارت – استخر – آراسته
۶۷۴- مزد – موز – دلار – زالو – زمرد – مدال – آرزو – دراز – مدار – مزار – مواد – مادر – لودر – لوازم – مزدور – دلاور – زردآلو
۶۷۵- مرغ – غرب – بغل – لغت – باغ – غار – مبل – غبار – مربا – املت – غارت – تمبر – غلام – لاغر – بالغ – غربت – مبلغ
۶۷۶- میز – مزد – مزه – مهدی – زنده – هیزم – همزن – نیمه – نیزه – زمین – میهن – مدینه
۶۷۷- سیخ – شاخ – خیس – سخن – شیخ – خشن – ساق – نیش – سینا – نقاش – شانس – نقاشی
۶۷۸- رخت – نرخ – خیر – پنیر – خیار – آخرت – خیانت – تاخیر – تاریخ
۶۷۹- تیز – ساز – سبز – سیب – قاب – زیست – بزاق – سبقت – آسیب – زیبا – بازی – سبزی – بیست – ایست
۶۸۰- جلد – جسد – جاده – سوله – جاهل – سوال – جهاد – جلاد – سجده – سواد – ساده – جلسه – جدول – سجاده – آلوده – آسوده

۶۸۱- مشت – رشت – شتاب – شربت – تمبر – آرام – مرتب – مربا – تماشا – آبشار – آرامش
۶۸۲- متن – مدت – دقت – قدم – تمدن – قنات – قناد – نامه – تنها – دهات – ماده – همدان – دامنه – دهقان
۶۸۳- گله – نوه – گلو – لال – گونه – الگو – انگل – لنگه – لوله – لاله – گلوله – النگو
۶۸۴- گیس – سبک – برگ – رکاب – سراب – کاسب – آسیب – اکبر – اسیر – گاری – بیکار – سیگار – باریک
۶۸۵- لطف – لبه – فال – طلا – طفل – طبل – برف – ابله – رفاه – باطل – باله
۶۸۶- تشک – کشت – تشت – سکان – ساکن – شانس – کاشت – شکست – تشتک – نشست – ساکت – تکان
۶۸۷- جهش – گلو – جوش – گوش – گله – گوشه – گوجه – لهجه
۶۸۸- دنج – جگر – رنگ – رنج – برگ – برج – جنگ – گنبد – نجیب – دبیر – درنگ – برنج – گردن
۶۸۹- رحم – حرم – مدت – محمد – محرم – حریم – مریم – مردم – مدیر – رحمت – متحد – محترم – تحریم
۶۹۰- عرب – عمر – شعر – شمع – مشت – تمبر – مربع – عابر – شربت – شاعر – شتاب – مربا – عمارت – عبارت
۶۹۱- برج – زرد – وجب – جارو – جواب – واجب – بازو – آرزو – بازجو – جوراب
۶۹۲- شرق – قیر – قشر – شال – شادی – ارشد – شلاق – قالی – یلدا – قادر – ریال – دلار – قلدر – دلیر
۶۹۳- جهش – دیو – جوش – جدی – دوش – جیوه – هویج – جزوه – شهید – دوشیزه
۶۹۴- نصب – صوت – بانک – نوبت – تکان – نبات – کتاب – صابون – تنباکو
۶۹۵- لبو – مبل – طبل – طول – سطل – سیب – وسط – سبیل – طلسم – بلوط – لیمو – سیلو – موسی – مطلوب
۶۹۶- قلک – قهر – قله – برق – قبر – قبله – برکه – کلبه – کلاه – بقال – قالب – قاره – قلاب – براق – کابل – کربلا
۶۹۷- جرم – مکه – موج – نمک – کوه – نوکر – کوره – جهنم – جوهر – نمره
۶۹۸- وزن – کنیز – زانو – نازک – زیان – نیاز – کویت – زینت – کتانی – زیتون
۶۹۹- پست – پلک – پیر – پیک – کتری – لیست – پلیس – پیکر – لیتر – رتیل

جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

۷۰۰- نجف – عاج – رنج – جان – نجار – عارف – رفاه – آرنج – جهان – عرفان
۷۰۱- حدس – سبد – حبس – حوا – بوس – سواد – واحد – حسود – حساب
۷۰۲- حرف – حرم – رحم – فکر – حکم – حمام – حرام – کافر – مرام – محرم – مکار – حاکم – محکم
۷۰۳- سیخ – شیخ – شال – شاخ – خیس – خشک – کاشی – شاکی – خیال – کلاس – خالی – شلیک – کلیسا – خشکسالی
۷۰۴- نفت – تنش – فیش – وفا – شفا – وفات – ناشی – یواش – شیفت – آشتی – آویشن
۷۰۵- صلح – صبر – رضا – ضرب – اصل – صبح – صاحب – صحرا – حصار – حاصل – حاضر
۷۰۶- رانت – هرات – هراس – تنها – راست – تهران – ترانه – رسانه – ستاره
۷۰۷- تله – کشت – تشک – شدت – دکل – دکه – هشت – دشت – شکست – دسته – سکته – دستکش
۷۰۸- سنگ – نفت – نفس – تنگ – سنگر – تفنگ – فارس – افسر – نرگس – سرنگ – نفرت – تنفس – سفارت
۷۰۹- مزد – زیپ – امید – پیام – پیدا – زیاد – آزاد – ایدز – پیاز – پماد – آزادی
۷۱۰- غرب – برف – باغ – غار – فریب – غایب – غبار – رفاه – غریب – غرفه – غریبه
۷۱۱- پست – چاه – تپه – چاپ – سپاه – ساده – دسته – پسته – دهات
۷۱۲- لیف – فیل – هدف – فدا – فال – آینه – هلند – هادی – دهلی – یلدا – فایده – ناهید – آینده – دلفین
۷۱۳- شیب – شیره – ریشه – زیبا – شهاب – ارزش – بیشه – هزار – بازی – زهرا – شبیه – شیراز – شهربازی
۷۱۴- صوت – وصیت – هیات – تایر – صورت – تیره – تصور – هرات – صورتی – تصویر
۷۱۵- چمن – منچ – سهم – چین – هیچ – میهن – سینه – نسیه – نیمه – غنچه – نغمه – نسیم
۷۱۶- میخ – ماهی – خامه – خیام – گیاه – آگهی – خیمه – مخفی – مخفیگاه
۷۱۷- قسم – سوپ – پدر – قوم – ورق – قدم – رقم – مقدس – پودر – مرقد – سمور – سرود – مدرس
۷۱۸- شفا – زشت – ارتش – آشتی – ترشی – شیفت – شیار – ارزش – اتریش – زیارت – شیراز
۷۱۹- سخن – وفا – دفن – خدا – خون – سونا – فاسد – نخود – سواد – فانوس – اسفند
۷۲۰- بالن – انگل – باند – گلاب – دلار – لنگر – بلند – گردن – گنبد – گلنار – گلدان – آبرنگ – دنبال – گرداب – بالگرد

۷۲۱- داد – درد – مرد – مدار – مربا – مبدا – مداد – مادر – مرداد – درآمد – برادر – مرداب
۷۲۲- موم – حرم – روح – رحمت – تورم – مترو – محرم – ترمیم – محروم – تحریم – محترم – مرحوم
۷۲۳- جنگ – جگر – آینه – گیره – گناه – نجار – گریه – آرنج – جیره – آهنگ – آگهی – هیجان – انجیر – آهنگر
۷۲۴- ناشی – گریم – ناشر – گرما – گاری – منشی – شناگر – ماشین – نمایش – نگارش – نمایشگر
۷۲۵- نوه – روده – رنده – درون – نوید – ویژه – نروژ – نرده – نیرو – هیدروژن
۷۲۶- پله – لپه – لامپ – پیله – میله – ماله – پیام – پایه – ماهی – مایل – پیاله
۷۲۷- قوا – خلق – لخت – خال – ملخ – قول – قلم – تلخ – قوم – وقت – تقوا – قاتل – مقوا – خالق – خلاق – املت
۷۲۸- چاه – چای – کاه – چرک – چکه – هیچ – چاره – چهره – چاکر – کرایه
۷۲۹- بوته – تباه – بهشت – تابه – آشوب – شهاب – شتاب – توبه – شباهت – باهوش – اشتباه
۷۳۰- وزن – سوت – زیست – زینت – یونس – سینی – ستون – ونیز – سوزن – تنیس – ویزیت – زیتون
۷۳۱- چسب – سود – چوب – دیو – سیب – سبد – سوت – دیس – دست – بوس – دوست – بیست
۷۳۲- رمان – پیرو – پیام – پارو – نیرو – پویا – پنیر – پوریا – روانی – پیمان – پیانو – نیمرو – مانور – ویران – رومانی
۷۳۳- امید – دنیا – دامن – مدال – یلدا – مایل – نادم – میدان – میلاد – دینام – ملایم
۷۳۴- ریال – امیر – مایل – املا – آمار – رمال – آرام – ملایر – ایلام – مالاریا
۷۳۵- عقل – قله – دعا – اهدا – قلعه – عادل – عاقد – عاقل – عقده – علاقه – قلاده
۷۳۶- دکل – باج – تاج – کاج – جلد – بدل – کبد – جلبک – کتاب – کلاج – کابل – جالب – جلاد – کالبد
۷۳۷- گوش – شوهر – شوره – ارزش – ورزش – گوشه – آرزو – گروه – رشوه – گراز – روزه – گزارش – گوارش – شاهرگ – هاشور – ورزشگاه
۷۳۸- دیگ – گردش – گردن – مرشد – دشمن – شگرد – گریم – مرید – منشی – گندم – مدیر
۷۳۹- نوید – پیدا – یلدا – پدال – ویلا – پویا – پوند – پیانو – دیوان – پیوند – لیوان – وانیل
۷۴۰- شیب – بیشه – بنیه – شیعه – ناشی – شانه – شهاب – انبه – شعبه – آینه – شنبه – شایعه – شعبان – شاهین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۰ تا ۳۹۹

۷۴۱- شال – شکل – کالا – شلیک – شاکی – کاشی – شریک – شکار – لشکر – ریال – آشکار – آرایش – کالری
۷۴۲- یلدا – دیلم – مرید – رمال – مدار – مدال – دلار – مادر – مدیر – امید – دایی – ریال – ملایر – میلاد – میلیارد
۷۴۳- لبه – مبل – هتل – مدت – تله – تمدن – تنبل – بنده – بهمن – دلمه – بلند – هلند – دنبه – مهلت – تلمبه
۷۴۴- بوس – سبد – برس – دوش – درشت – بورس – ترسو – شربت – دوست – درست – شبدر – رسوب – سرود – دستور
۷۴۵- کتری – یکتا – کارت – دارت – ژاکت – راکت – اردک – دکتر – دریا – آژیر – تدارک – کتیرا – تیراژ – تاریک
۷۴۶- کوه – پاک – پتو – توپ – پوک – تپه – پاکت – کاوه – پوکه – کاهو – کوتاه
۷۴۷- ریه – میوه – ماهی – میهن – نمره – نیمه – مانور – مناره – نیمرو – رومانی – اهریمن – اورمیه – موریانه
۷۴۸- زشت – شاه – شتاب – شهاب – زاهد – تازه – دهات – تابه – ابهت – بهشت – شاهد – شهادت – شباهت – بهداشت
۷۴۹- سبز – ساز – لبو – رسول – سوال – زابل – آرزو – بلور – بورس – زالو – بازو – لباس – سراب – البرز – سرباز – بلوار – بازرس
۷۵۰- شیب – زهرا – هزار – زیره – بیشه – شیار – شیره – ریشه – ارزش – شهاب – شیراز – شیربها – شهربازی
۷۵۱- وزن – گدا – زنگ – زرد – زانو – واگن – دراز – گردن – گردو – درون – گوزن – انگور – نوزاد
۷۵۲- نامه – ماسه – سهام – سرمه – نمره – ساده – سرما – همسر – ماده – آدرس – مدرسه – سمندر – مهندس – همدان – مناره – رسانه
۷۵۳- لوس – یاس – سوال – آسیا – یونس – سالن – ویلا – آسان – سویا – ایوان – وانیل – لیوان
۷۵۴- فوت – فیل – لیز – زلف – فلز – لیف – فضول – زیلو – فلوت – فیوز – لوزی
۷۵۵- مبل – قلم – مشق – شام – طلا – قشم – مطب – قلب – قطب – بالش – قلاب – قالب – باطل – طلاق – بقال – شلاق – شمال
۷۵۶- فیل – لیف – نیرو – فیلم – منفی – لیمو – فوری – فرمول – نیمرو – نیلوفر
۷۵۷- کود – یزد – کدو – زود – نوک – وزن – کنجد – کنیز – نوید – نیکو – کندو – جکوزی
۷۵۸- اول – نسل – ستون – سوال – سونا – آسان – تونل – سالن – استان – ستوان
۷۵۹- برگ – گرز – رنگ – زبان – گراز – آبان – بزرگ – انبار – باران – بازار – ابزار – ارزان – بازرگان
۷۶۰- نرم – نمک – میخ – خبر – خنک – نرخ – کریم – کبیر – میخک – کمین – مریخ – کربن – مربی – خمیر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۷۶۱- کود – کدو – تکه – کوه – دوا – دکه – کادو – کاوه – کاهو – کوتاه
۷۶۲- سهم – حنا – نامه – سالن – ساحل – ماسه – سلام – حمله – سالم – اسلحه – حامله – حماسه
۷۶۳- وزن – میز – موز – آویز – زیان – زمین – نیاز – زانو – زمان – نماز – آزمون – میزان – موازی – مایونز
۷۶۴- تاب – اسب – حبس – حساب – ماست – محبت – تبسم – تماس – مساحت – تمساح
۷۶۵- هوش – موش – بهمن – شبنم – ماشه – آشوب – شنبه – شانه – انبه – شهاب – باهوش – نوشابه
۷۶۶- پیک – کیش – پری – پیر – شاکی – کاشی – شریک – شکار – پارک – شاپرک – پیراشکی
۷۶۷- یلدا – دنیا – امید – لیمو – مواد – مدال – میلاد – میدان – ملوان – وانیل – لیوان
۷۶۸- نان – گله – ناله – لانه – نهال – گلاب – ابله – انبه – نهنگ – بالن – بنگاه – لبنان – نگهبان
۷۶۹- نفس – سرفه – سفره – آسان – رفاه – انار – رسانه – ناهار – فرانسه – افسانه
۷۷۰- برق – براق – بهار – ایده – قاره – بدهی – دبیر – رقیب – برده – بیدار – ردیاب – بدرقه – دایره
۷۷۱- موج – جسم – تماس – نجات – ماست – سمنو – ستون – نجوم – ناموس – تومان – مانتو
۷۷۲- شنا – دهان – شانه – دانا – آشنا – دانش – ناهار – اشاره – اراده – هشدار – اداره
۷۷۳- گاو – لیگ – گلو – ویلا – گاری – ریال – الگو – گالری – گوریل
۷۷۴- مکه – مزه – کینه – زمین – کمین – نیزه – همزن – نازک – کمان – هیزم – کنیز – کیهان – میزان
۷۷۵- جیغ – مرغ – موج – جرم – غوره – مجری – میوه – جوهر – جیوه – هویج – جریمه – جمهوری
۷۷۶- زرد – زهر – زنگ – رنگ – گردن – نهنگ – هرگز – گرده – زنده – زرنگ
۷۷۷- کشو – کفش – کیف – شکم – کشف – موش – کفاش – کافی – شکاف – موشک – مشکی
۷۷۸- آینه – میهن – مهدی – دنیا – ماده – آینده – همدان – مانده – میدان – ناهید – نماینده
۷۷۹- مشت – مشق – قشم – آتش – اتاق – نقاش – آشنا – تماشا – امانت – انتقام
۷۸۰- نوع – شمع – عمو – روشن – شروع – معنا – شورا – شعور – شاعر – عمان – معاون – مشاور

۷۸۱- کیف – کاسه – سیاه – سایه – کیسه – کینه – آینه – سینه – کیهان – سفینه
۷۸۲- میخ – خفه – خیمه – منفی – آینه – خانه – خیام – خانم – مخفی – خامه
۷۸۳- مهم – نمره – جهان – مجرم – نجار – آرنج – جهنم – مهاجم – مهمان – مهاجر – مرجان – مناره
۷۸۴- عمو – سیم – هوس – عید – عدس – عمه – سعی – معده – سعدی – میوه
۷۸۵- پدر – سپاه – سیاه – آدرس – ساده – پایه – سایه – پیاده – پادری – سیاره – دایره – پاریس
۷۸۶- وزن – زوج – جارو – جوان – آرنج – آواز – زانو – نجار – انار – اجرا – ارزان – جانور
۷۸۷- نوار – گریه – گیاه – گران – گوهر – گونه – گیره – ویران – آهنگر – انگور – نیروگاه
۷۸۸- شکل – کویر – کیلو – شلیک – ویلا – شکار – لشکر – کشور – کولر – وکیل – شریک – لواشک – شلوار
۷۸۹- قتل – قلم – قالی – املا – املت – قیمت – اتاق – ایلام – لیاقت – قیامت – مالیات – ملاقات
۷۹۰- عدل – دعا – عمل – علم – علت – مدال – عادت – املا – معدل – املت – معتاد – علامت – عدالت – اعتماد
۷۹۱- سود – سوت – هوس – چوب – چسب – سبد – بچه – دست – بسته – دوست – توبه
۷۹۲- شیخ – آشتی – بخیه – بهشت – بیشه – شهاب – باخت – شاخه – شتاب – شباهت
۷۹۳- ارشد – شادی – ریشه – رشید – شهید – هشدار – دایره – شهریار – شهردار
۷۹۴- لیز – کیلو – ویلا – ویزا – وکیل – لیمو – آویز – لوزی – موازی – لوازم – مالزی
۷۹۵- شمع – عمو – شعر – مشت – ترشی – شعور – شروع – مترو – تورم – مشتری – مشورت – تعمیر
۷۹۶- لکه – دکه – کدو – کلاه – کلبه – کاوه – کوله – کادو – کاهو – کبود – آلوده
۷۹۷- مهم – قسم – ماسه – مقام – همسر – قاره – سرما – ساقه – سارق – سماق – سرمه – مراسم
۷۹۸- لنگ – لگن – یاس – زنگ – سنگ – زگیل – زیان – سالن – نیاز – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس
۷۹۹- موج – نان – جام – نامه – جوان – جهان – جنون – جهنم – نمونه – جوانه

Be the first to comment

Leave a Reply