جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

آمیرزا 200 تا 299

در این مطلب از سایت مرجع ارائه پاسخ بازی آمیرزا، به ارائه جواب بازی آمیرزا از مرحله 200 تا 299 می پردازیم.

 

۲۰۰- بوق – قول – قوا – قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – بالا – باقلوا
۲۰۱- شمع – دعا – معنا – معاد – عمان – دانش – مانع – دشمن – معدن – دشنام – شمعدان
۲۰۲- روز – زور – فوری – زیره – وزیر – روزه – فیروزه
۲۰۳- چرم – چمن – چنار – مزار – ارزن – نماز – زمان – چمنزار
۲۰۴- پدر – پند – نوه – درون – نرده – پوند – دوره – پودر – روده – رنده – پونه – پرده – وردنه – پرنده – پرونده
۲۰۵- خام – ملخ – خال – اخم – مورخ – خرما – خاور – خرمالو
۲۰۶- ریگ – دیگ – گرد – دبی – برگ – گدا – دبیر – گاری – دریا – گرداب – بیدار – بادگیر
۲۰۷- زین – زیره – نسیه – نیزه – سینه – سرنیزه
۲۰۸- رخش – دوش – دیو – خیر – خوش – خرد – رشید – شوخی – خرید – درویش – خورشید
۲۰۹- کیش – شیب – کینه – شنبه – بشکه – بیشه – شبکه – یکشنبه
۲۱۰- دست – سبد – بند – داس – بدن – تند – نبات – دبستان
۲۱۱- لگن – لنگ – گاو – گلو – الگو – انگل – واگن – النگو – آنگولا
۲۱۲- فوت – فال – فلوت – بافت – تاول – تابلو – فوتبال
۲۱۳- چاه – نمک – چمن – مکه – نامه – چانه – چکمه – کمانچه
۲۱۴- سوت – راسو – راست – سوار – استوا – اوستا – روستا – استوار
۲۱۵- دشت – آتش – شته – تباه – شاهد – تابه – دهات – بهشت – شتاب – شهادت – بهداشت
۲۱۶- گام – برگ – مرگ – گرم – بهار – گربه – گرما – مربا – بهرام – گرمابه
۲۱۷- چکش – چای – کیش – کاچی – شاکی – شیار – شکار – شریک – کاشی – شکارچی
۲۱۸- رمق – رقم – قرن – نقره – قرآن – نامه – قمار – مناره – منقار – قهرمان
۲۱۹- ترد – ریل – ملت – تیم – دلیر – ملیت – مدیر – دیلم – رتیل – لیتر – تردمیل
۲۲۰- جگر – گود – گاو – گدا – گرد – جادو – جارو – جواد – گردو – جادوگر

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

۲۲۱- سفر – سود – دیس – سفیر – ردیف – فوری – سفید – سرود – یوسف – فرود – فردوسی
۲۲۲- پیک – پلک – کلم – ملک – پلاک – کامل – کلام – لامپ – پیام – المپیک
۲۲۳- نخل – خال – گناه – لانه – نگاه – آهنگ – خاله – انگل – نهال – خانه – گلخانه
۲۲۴- چاپ – تپه – چاه – تنها – پناه – چانه – تپانچه
۲۲۵- شهر – شوهر – ریشه – شیره – شوره – رشوه – شرور – شهریور
۲۲۶- تیم – سطل – ملت – ملیت – لیست – طلسم – تسلیم – مستطیل
۲۲۷- فنر – دیو – دفن – فوری – درون – فرود – نیرو – فرنی – ردیف – نوید – فردین – فریدون
۲۲۸- ریگ – ریل – ریال – نگار – گاری – لنگر – گران – گلنار – گالری – گیلان – نارگیل
۲۲۹- میز – زین – مسیر – مرسی – نسیم – زمین – سرزمین
۲۳۰- غار – باغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – غبار – مربی – امیر – مربا – بیمار – مرغابی
۲۳۱- نگاه – گناه – بانگ – آهنگ – نهنگ – انبه – بنگاه – نگهبان
۲۳۲- پتک – پلک – شال – تشک – پلاک – کاشت – تلاش – پاکت – شکلات – لاکپشت
۲۳۳- هلو – دهل – هدف – فال – هالو – لوده – فولاد – آلوده – فالوده
۲۳۴- نوید – دانه – دهان – دایه – دنیا – دیوان – آینده – ناهید – ادویه – دیوانه
۲۳۵- میز – زین – یزد – مزد – امید – ایزد – زیاد – نیاز – زمین – یزدان – میدان – نامزدی
۲۳۶- قیف – قیر – فرق – فقر – افق – فراق – فقیر – رفیق – آفریقا
۲۳۷- شتر – رشت – نشت – گشت – تنگ – ترش – تراش – ناشر – ارتش – نگار – گران – انگشت – شناگر – انگشتر
۲۳۸- نوش – بانو – انبه – شانه – آشوب – شنبه – شهاب – باهوش – نوشابه
۲۳۹- پلو – پول – لپه – پله – هلو – لانه – نهال – پونه – پناه – هالو – پهلو – پهلوان
۲۴۰- خیر – آوار – خاور – یاور – خیار – رویا – خاویار

۲۴۱- برگ – گاز – ریگ – گرز – زیبا – گاری – بازی – بارز – بزرگ – گراز – بازیگر
۲۴۲- گوش – کور – شورا – روکش – شکار – کشور – گوارش – کاوشگر
۲۴۳- رنج – ناجی – آرنج – جاری – نجار – جنین – انجیر – نارنج – نارنجی
۲۴۴- داس – دنج – جسم – جسد – سمج – جام – سجاد – جامد – سنجد – مسجد – دماسنج
۲۴۵- اسیر – نسیم – مرسی – امیر – سرما – ساری – مسیر – سینما – سیمان – ریسمان – سمینار
۲۴۶- گدا – گاز – زاهد – آگاه – آزاد – گدازه – آزاده – زادگاه
۲۴۷- سوت – سکو – کوک – کتک – واکس – ساکت – سکوت – کاسکت – کاکتوس
۲۴۸- پلو – چال – پوچ – پول – سوپ – چاپ – لوس – سوال – چپاول – چالوس – چاپلوس
۲۴۹- زین – گاز – زنگ – نیاز – آگهی – گیاه – گزنه – نیزه – یگانه – گزینه – انگیزه
۲۵۰- انار – آبان – انبر – انبار – نایاب – باران – ایران – انباری – بارانی
۲۵۱- قاب – بالا – قالی – قالب – قلاب – قلابی – بقالی – باقالی
۲۵۲- کره – تکه – کارت – هرات – ترکه – اراک – کاراته
۲۵۳- رخش – شاخ – رخت – خشت – آخرت – تراش – ارتش – خراش – پرخاش – خارپشت
۲۵۴- کور – کولر – شکار – روکش – شورا – کشور – لواش – شلوار – لواشک – شلوارک
۲۵۵- دانا – دانه – زنده – آزاد – زاهد – دهان – آزاده – زاهدان – اندازه
۲۵۶- باج – قاب – جناب – جناق – آبان – اجاق – نقاب – باجناق
۲۵۷- پرز – زیپ – روز – پیش – زور – ورزش – پوزش – وزیر – پیروز – شیپور – پرویز – زیرپوش
۲۵۸- گیس – گاری – ساری – اسیر – سیاه – سایه – گریه – گیره – گیاه – سیگار – سیاره – سیاهرگ
۲۵۹- کاخ – کدو – کود – خدا – خاک – دکور – کارد – خاور – کادو – اردک – خوراک – خودکار
۲۶۰- گوش – گشت – گاو – آشوب – شتاب – گوشت – آبگوشت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰۰ تا ۱۰۹۹

۲۶۱- بند – دبی – بدن – نوید – نیرو – درون – بندر – دبیر – نبرد – بیرون – دوربین
۲۶۲- سنگ – گسل – گیس – سالن – انگل – سنگال – گیلاس – گیلان – انگلیس
۲۶۳- فنر – فیل – لیف – ریل – نیرو – فرنی – فوری – نیلوفر
۲۶۴- وزن – گلو – لنز – زنگ – گوزن – گونه – لوزه – وزنه – گزنه – زنگوله
۲۶۵- بشر – امشب – مربا – امیر – مربی – شیار – مباشر – بیمار – ابریشم
۲۶۶- لکه – سکه – کاسه – کلاس – کلاه – هلاک – ساکن – سالن – نهال – لانه – اسکله – کهنسال
۲۶۷- سوت – نشت – ستون – تونس – نشست – روشن – تنور – سنتور – سرنوشت
۲۶۸- بچه – چاه – چرب – آچار – چهار – بهار – ارابه – چابهار
۲۶۹- رخت – خرس – سرخ – سخت – ساخت – سرخک – کارت – ساکت – خاکستر
۲۷۰- گود – گلو – لگد – بدن – بند – گنبد – بلند – بلندگو – گلوبند
۲۷۱- کره – ترکه – برکه – بهتر – تابه – برکت – رکاب – کتاب – رتبه – ربات – کهربا – هکتار – تبهکار
۲۷۲- باک – سبک – کابل – کالا – لباس – کاسب – کلاس – کالباس
۲۷۳- تابه – بیمه – تباه – بیات – ماهی – اهمیت – بامیه – مهتاب – مهتابی
۲۷۴- دوش – شهر – شوهر – دوره – رنده – نرده – شوره – رشوه – دشنه – روشن – روده – شهروند
۲۷۵- پلو – پدر – پول – لودر – دلار – رودل – پودر – پدال – پادو – پارو – دلاور – پولدار
۲۷۶- کرج – رنج – کنج – کاج – نجار – آرنج – نارنج – نارنجک
۲۷۷- موش – گام – گوی – گوش – گاو – گویش – گوشی – میگو – گاومیش
۲۷۸- زود – زوج – دوز – آزاد – جواد – جادو – جواز – آواز – ازدواج
۲۷۹- انار – آرام – نامه – نمره – آرمان – اهرام – مناره – ناهار – راهنما
۲۸۰- مزه – بزم – زهرا – هزار – مزار – بارز – بهار – بهرام – مبارز – مبارزه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱ تا ۱۹۹

۲۸۱- ساس – راسو – سوار – سمور – سمسار – سماور – سوسمار
۲۸۲- شرف – فرش – فنر – سنگ – نفس – سنگر – فشنگ – نرگس – سرنگ – سنگفرش
۲۸۳- قاب – قتل – بالا – قلاب – قالب – اتاق – تقلب – قاتل – تالاب – باتلاق
۲۸۴- کبد – باک – کود – دکور – کارد – ابرو – باکو – کوبا – رکاب – اردک – بودا – کادو – کبود – دارکوب
۲۸۵- قطب – قاب – منطق – نقاب – طناب – باطن – قطبنما
۲۸۶- گود – گوی – دیگ – گیوه – نوید – گونه – گونی – گوینده
۲۸۷- مهم – حکم – مکه – محکم – حاکم – حمام – محاکمه
۲۸۸- قلم – قله – قاب – مبل – قلمه – ابله – قالب – قلاب – لقمه – قبله – ملاقه – مقاله – قابلمه – مقابله
۲۸۹- برکت – رکاب – کتاب – کبیر – ربات – کتری – بیات – باتری – تاریک – باریک – کبریت – تبریک – کتیرا – باکتری
۲۹۰- ماهی – بیوه – بومی – بیمه – میوه – بامیه – آبمیوه
۲۹۱- موش – شوره – شورا – رشوه – ماشه – شوهر – شماره – مشهور – هاشور – هموار – مشاوره
۲۹۲- تند – داس – دست – سند – دانا – استان – استاد – داستان
۲۹۳- لیف – لطف – نفس – فیل – طفل – سطل – فسیل – لطیف – فلسطین
۲۹۴- اسکی – لیست – کاست – کلاس – ساکت – اسکلت – کلیسا – اسکیت – تاکسی – لاستیک
۲۹۵- ریگ – جگر – گیج – گره – گیس – گریه – جیره – گیره – سرگیجه
۲۹۶- زیپ – پیچ – چاه – هیچ – چاپ – چای – پیاز – پیازچه
۲۹۷- توپ – پول – پلو – پتو – پلک – سوپ – پوک – پتک – لوس – توکل – پوست – سکوت – کپسول – تلسکوپ
۲۹۸- سفر – تماس – ماست – فارس – رستم – افسر – سفارت – مسافر – مسافت – اتمسفر – مسافرت
۲۹۹- موسی – مسکو – سویا – ماسک – اسکی – واکس – مساوی – مسواک – اسکیمو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، پاسخ مرحله 1200

1 Comment

Leave a Reply