جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰ تا ۷۹۹

آمیرزا 700 تا 799

جواب بازی آمیرزا از مرحله 700 تا 799 رو در این مطلب آماده و منتشر می کنیم. در مطالب دیگر سایت نیز باقی جواب های بازی آمیرزا به صورت کامل و آپدیت شده موجود است.

 

۷۰۰- نجف – عاج – رنج – جان – نجار – عارف – رفاه – آرنج – جهان – عرفان
۷۰۱- حدس – سبد – حبس – حوا – بوس – سواد – واحد – حسود – حساب
۷۰۲- حرف – حرم – رحم – فکر – حکم – حمام – حرام – کافر – مرام – محرم – مکار – حاکم – محکم
۷۰۳- سیخ – شیخ – شال – شاخ – خیس – خشک – کاشی – شاکی – خیال – کلاس – خالی – شلیک – کلیسا – خشکسالی
۷۰۴- نفت – تنش – فیش – وفا – شفا – وفات – ناشی – یواش – شیفت – آشتی – آویشن
۷۰۵- صلح – صبر – رضا – ضرب – اصل – صبح – صاحب – صحرا – حصار – حاصل – حاضر
۷۰۶- رانت – هرات – هراس – تنها – راست – تهران – ترانه – رسانه – ستاره
۷۰۷- تله – کشت – تشک – شدت – دکل – دکه – هشت – دشت – شکست – دسته – سکته – دستکش
۷۰۸- سنگ – نفت – نفس – تنگ – سنگر – تفنگ – فارس – افسر – نرگس – سرنگ – نفرت – تنفس – سفارت
۷۰۹- مزد – زیپ – امید – پیام – پیدا – زیاد – آزاد – ایدز – پیاز – پماد – آزادی
۷۱۰- غرب – برف – باغ – غار – فریب – غایب – غبار – رفاه – غریب – غرفه – غریبه
۷۱۱- پست – چاه – تپه – چاپ – سپاه – ساده – دسته – پسته – دهات
۷۱۲- لیف – فیل – هدف – فدا – فال – آینه – هلند – هادی – دهلی – یلدا – فایده – ناهید – آینده – دلفین
۷۱۳- شیب – شیره – ریشه – زیبا – شهاب – ارزش – بیشه – هزار – بازی – زهرا – شبیه – شیراز – شهربازی
۷۱۴- صوت – وصیت – هیات – تایر – صورت – تیره – تصور – هرات – صورتی – تصویر
۷۱۵- چمن – منچ – سهم – چین – هیچ – میهن – سینه – نسیه – نیمه – غنچه – نغمه – نسیم
۷۱۶- میخ – ماهی – خامه – خیام – گیاه – آگهی – خیمه – مخفی – مخفیگاه
۷۱۷- قسم – سوپ – پدر – قوم – ورق – قدم – رقم – مقدس – پودر – مرقد – سمور – سرود – مدرس
۷۱۸- شفا – زشت – ارتش – آشتی – ترشی – شیفت – شیار – ارزش – اتریش – زیارت – شیراز
۷۱۹- سخن – وفا – دفن – خدا – خون – سونا – فاسد – نخود – سواد – فانوس – اسفند
۷۲۰- بالن – انگل – باند – گلاب – دلار – لنگر – بلند – گردن – گنبد – گلنار – گلدان – آبرنگ – دنبال – گرداب – بالگرد

جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

۷۲۱- داد – درد – مرد – مدار – مربا – مبدا – مداد – مادر – مرداد – درآمد – برادر – مرداب
۷۲۲- موم – حرم – روح – رحمت – تورم – مترو – محرم – ترمیم – محروم – تحریم – محترم – مرحوم
۷۲۳- جنگ – جگر – آینه – گیره – گناه – نجار – گریه – آرنج – جیره – آهنگ – آگهی – هیجان – انجیر – آهنگر
۷۲۴- ناشی – گریم – ناشر – گرما – گاری – منشی – شناگر – ماشین – نمایش – نگارش – نمایشگر
۷۲۵- نوه – روده – رنده – درون – نوید – ویژه – نروژ – نرده – نیرو – هیدروژن
۷۲۶- پله – لپه – لامپ – پیله – میله – ماله – پیام – پایه – ماهی – مایل – پیاله
۷۲۷- قوا – خلق – لخت – خال – ملخ – قول – قلم – تلخ – قوم – وقت – تقوا – قاتل – مقوا – خالق – خلاق – املت
۷۲۸- چاه – چای – کاه – چرک – چکه – هیچ – چاره – چهره – چاکر – کرایه
۷۲۹- بوته – تباه – بهشت – تابه – آشوب – شهاب – شتاب – توبه – شباهت – باهوش – اشتباه
۷۳۰- وزن – سوت – زیست – زینت – یونس – سینی – ستون – ونیز – سوزن – تنیس – ویزیت – زیتون
۷۳۱- چسب – سود – چوب – دیو – سیب – سبد – سوت – دیس – دست – بوس – دوست – بیست
۷۳۲- رمان – پیرو – پیام – پارو – نیرو – پویا – پنیر – پوریا – روانی – پیمان – پیانو – نیمرو – مانور – ویران – رومانی
۷۳۳- امید – دنیا – دامن – مدال – یلدا – مایل – نادم – میدان – میلاد – دینام – ملایم
۷۳۴- ریال – امیر – مایل – املا – آمار – رمال – آرام – ملایر – ایلام – مالاریا
۷۳۵- عقل – قله – دعا – اهدا – قلعه – عادل – عاقد – عاقل – عقده – علاقه – قلاده
۷۳۶- دکل – باج – تاج – کاج – جلد – بدل – کبد – جلبک – کتاب – کلاج – کابل – جالب – جلاد – کالبد
۷۳۷- گوش – شوهر – شوره – ارزش – ورزش – گوشه – آرزو – گروه – رشوه – گراز – روزه – گزارش – گوارش – شاهرگ – هاشور – ورزشگاه
۷۳۸- دیگ – گردش – گردن – مرشد – دشمن – شگرد – گریم – مرید – منشی – گندم – مدیر
۷۳۹- نوید – پیدا – یلدا – پدال – ویلا – پویا – پوند – پیانو – دیوان – پیوند – لیوان – وانیل
۷۴۰- شیب – بیشه – بنیه – شیعه – ناشی – شانه – شهاب – انبه – شعبه – آینه – شنبه – شایعه – شعبان – شاهین

۷۴۱- شال – شکل – کالا – شلیک – شاکی – کاشی – شریک – شکار – لشکر – ریال – آشکار – آرایش – کالری
۷۴۲- یلدا – دیلم – مرید – رمال – مدار – مدال – دلار – مادر – مدیر – امید – دایی – ریال – ملایر – میلاد – میلیارد
۷۴۳- لبه – مبل – هتل – مدت – تله – تمدن – تنبل – بنده – بهمن – دلمه – بلند – هلند – دنبه – مهلت – تلمبه
۷۴۴- بوس – سبد – برس – دوش – درشت – بورس – ترسو – شربت – دوست – درست – شبدر – رسوب – سرود – دستور
۷۴۵- کتری – یکتا – کارت – دارت – ژاکت – راکت – اردک – دکتر – دریا – آژیر – تدارک – کتیرا – تیراژ – تاریک
۷۴۶- کوه – پاک – پتو – توپ – پوک – تپه – پاکت – کاوه – پوکه – کاهو – کوتاه
۷۴۷- ریه – میوه – ماهی – میهن – نمره – نیمه – مانور – مناره – نیمرو – رومانی – اهریمن – اورمیه – موریانه
۷۴۸- زشت – شاه – شتاب – شهاب – زاهد – تازه – دهات – تابه – ابهت – بهشت – شاهد – شهادت – شباهت – بهداشت
۷۴۹- سبز – ساز – لبو – رسول – سوال – زابل – آرزو – بلور – بورس – زالو – بازو – لباس – سراب – البرز – سرباز – بلوار – بازرس
۷۵۰- شیب – زهرا – هزار – زیره – بیشه – شیار – شیره – ریشه – ارزش – شهاب – شیراز – شیربها – شهربازی
۷۵۱- وزن – گدا – زنگ – زرد – زانو – واگن – دراز – گردن – گردو – درون – گوزن – انگور – نوزاد
۷۵۲- نامه – ماسه – سهام – سرمه – نمره – ساده – سرما – همسر – ماده – آدرس – مدرسه – سمندر – مهندس – همدان – مناره – رسانه
۷۵۳- لوس – یاس – سوال – آسیا – یونس – سالن – ویلا – آسان – سویا – ایوان – وانیل – لیوان
۷۵۴- فوت – فیل – لیز – زلف – فلز – لیف – فضول – زیلو – فلوت – فیوز – لوزی
۷۵۵- مبل – قلم – مشق – شام – طلا – قشم – مطب – قلب – قطب – بالش – قلاب – قالب – باطل – طلاق – بقال – شلاق – شمال
۷۵۶- فیل – لیف – نیرو – فیلم – منفی – لیمو – فوری – فرمول – نیمرو – نیلوفر
۷۵۷- کود – یزد – کدو – زود – نوک – وزن – کنجد – کنیز – نوید – نیکو – کندو – جکوزی
۷۵۸- اول – نسل – ستون – سوال – سونا – آسان – تونل – سالن – استان – ستوان
۷۵۹- برگ – گرز – رنگ – زبان – گراز – آبان – بزرگ – انبار – باران – بازار – ابزار – ارزان – بازرگان
۷۶۰- نرم – نمک – میخ – خبر – خنک – نرخ – کریم – کبیر – میخک – کمین – مریخ – کربن – مربی – خمیر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۰۰ تا ۹۹۹

۷۶۱- کود – کدو – تکه – کوه – دوا – دکه – کادو – کاوه – کاهو – کوتاه
۷۶۲- سهم – حنا – نامه – سالن – ساحل – ماسه – سلام – حمله – سالم – اسلحه – حامله – حماسه
۷۶۳- وزن – میز – موز – آویز – زیان – زمین – نیاز – زانو – زمان – نماز – آزمون – میزان – موازی – مایونز
۷۶۴- تاب – اسب – حبس – حساب – ماست – محبت – تبسم – تماس – مساحت – تمساح
۷۶۵- هوش – موش – بهمن – شبنم – ماشه – آشوب – شنبه – شانه – انبه – شهاب – باهوش – نوشابه
۷۶۶- پیک – کیش – پری – پیر – شاکی – کاشی – شریک – شکار – پارک – شاپرک – پیراشکی
۷۶۷- یلدا – دنیا – امید – لیمو – مواد – مدال – میلاد – میدان – ملوان – وانیل – لیوان
۷۶۸- نان – گله – ناله – لانه – نهال – گلاب – ابله – انبه – نهنگ – بالن – بنگاه – لبنان – نگهبان
۷۶۹- نفس – سرفه – سفره – آسان – رفاه – انار – رسانه – ناهار – فرانسه – افسانه
۷۷۰- برق – براق – بهار – ایده – قاره – بدهی – دبیر – رقیب – برده – بیدار – ردیاب – بدرقه – دایره
۷۷۱- موج – جسم – تماس – نجات – ماست – سمنو – ستون – نجوم – ناموس – تومان – مانتو
۷۷۲- شنا – دهان – شانه – دانا – آشنا – دانش – ناهار – اشاره – اراده – هشدار – اداره
۷۷۳- گاو – لیگ – گلو – ویلا – گاری – ریال – الگو – گالری – گوریل
۷۷۴- مکه – مزه – کینه – زمین – کمین – نیزه – همزن – نازک – کمان – هیزم – کنیز – کیهان – میزان
۷۷۵- جیغ – مرغ – موج – جرم – غوره – مجری – میوه – جوهر – جیوه – هویج – جریمه – جمهوری
۷۷۶- زرد – زهر – زنگ – رنگ – گردن – نهنگ – هرگز – گرده – زنده – زرنگ
۷۷۷- کشو – کفش – کیف – شکم – کشف – موش – کفاش – کافی – شکاف – موشک – مشکی
۷۷۸- آینه – میهن – مهدی – دنیا – ماده – آینده – همدان – مانده – میدان – ناهید – نماینده
۷۷۹- مشت – مشق – قشم – آتش – اتاق – نقاش – آشنا – تماشا – امانت – انتقام
۷۸۰- نوع – شمع – عمو – روشن – شروع – معنا – شورا – شعور – شاعر – عمان – معاون – مشاور

جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600 ، پاسخ مرحله 400 تا 600

۷۸۱- کیف – کاسه – سیاه – سایه – کیسه – کینه – آینه – سینه – کیهان – سفینه
۷۸۲- میخ – خفه – خیمه – منفی – آینه – خانه – خیام – خانم – مخفی – خامه
۷۸۳- مهم – نمره – جهان – مجرم – نجار – آرنج – جهنم – مهاجم – مهمان – مهاجر – مرجان – مناره
۷۸۴- عمو – سیم – هوس – عید – عدس – عمه – سعی – معده – سعدی – میوه
۷۸۵- پدر – سپاه – سیاه – آدرس – ساده – پایه – سایه – پیاده – پادری – سیاره – دایره – پاریس
۷۸۶- وزن – زوج – جارو – جوان – آرنج – آواز – زانو – نجار – انار – اجرا – ارزان – جانور
۷۸۷- نوار – گریه – گیاه – گران – گوهر – گونه – گیره – ویران – آهنگر – انگور – نیروگاه
۷۸۸- شکل – کویر – کیلو – شلیک – ویلا – شکار – لشکر – کشور – کولر – وکیل – شریک – لواشک – شلوار
۷۸۹- قتل – قلم – قالی – املا – املت – قیمت – اتاق – ایلام – لیاقت – قیامت – مالیات – ملاقات
۷۹۰- عدل – دعا – عمل – علم – علت – مدال – عادت – املا – معدل – املت – معتاد – علامت – عدالت – اعتماد
۷۹۱- سود – سوت – هوس – چوب – چسب – سبد – بچه – دست – بسته – دوست – توبه
۷۹۲- شیخ – آشتی – بخیه – بهشت – بیشه – شهاب – باخت – شاخه – شتاب – شباهت
۷۹۳- ارشد – شادی – ریشه – رشید – شهید – هشدار – دایره – شهریار – شهردار
۷۹۴- لیز – کیلو – ویلا – ویزا – وکیل – لیمو – آویز – لوزی – موازی – لوازم – مالزی
۷۹۵- شمع – عمو – شعر – مشت – ترشی – شعور – شروع – مترو – تورم – مشتری – مشورت – تعمیر
۷۹۶- لکه – دکه – کدو – کلاه – کلبه – کاوه – کوله – کادو – کاهو – کبود – آلوده
۷۹۷- مهم – قسم – ماسه – مقام – همسر – قاره – سرما – ساقه – سارق – سماق – سرمه – مراسم
۷۹۸- لنگ – لگن – یاس – زنگ – سنگ – زگیل – زیان – سالن – نیاز – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس
۷۹۹- موج – نان – جام – نامه – جوان – جهان – جنون – جهنم – نمونه – جوانه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰۰ تا ۱۲۹۹

2 Comments

Leave a Reply