جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۰۰ تا ۹۹۹

آمیرزا 900 تا 999

جواب بازی آمیرزا مرحله 900 به بعد را بروزرسانی و منتشر می کنیم. این مطلب اختصاص به جواب آمیرزا از مرحله 900 تا 999 دارد که امیدواریم مورد کاربرد شما عزیزان قرار بگیرد.

 

۹۰۰- عدس – عید – سعی – دست – دعا – داس – اسید – عدسی – سعدی – ساعت – ساعد – ایست – عادت – عیادت – سعادت
۹۰۱- سهم – سیم – مهم – جسم – جرم – مریم – مجری – جیره – همسر – مجرم – سرمه – مرهم – جریمه – مجسمه
۹۰۲- گیج – نان – رنج – جگر – نگین – گاری – جنین – آرنج – نجار – انجیر – نگران – نارنج – نارنجی – نارنگی
۹۰۳- کوه – نوک – نان – آینه – کاوه – کاهو – کینه – کیهان – کنایه – کانون – کوهان – یونان
۹۰۴- مزه – زخم – میخ – بخیه – زمین – همزن – هیزم – زینب – خیمه – نخبه – مخزن – بهمن – میهن – نیزه – بیمه
۹۰۵- سکو – عکس – سریع – نیرو – کویر – یونس – وسیع – عینک – عروس – رکوع – سیرک – کرسی – عروسی – کنسرو – عروسک
۹۰۶- مشت – نمک – تشک – منشی – کاشی – آشتی – کشتی – مشکی – تمشک – کمین – شاکی – شکایت – نیمکت – نمایش – امنیت – کتانی – ماشین
۹۰۷- چاه – تاب – چای – تیغ – باغ – هیچ – بچه – تهی – غیبت – بغچه – بیات – غایب – باغچه
۹۰۸- باک – کبد – کبود – کندو – بودا – کوبا – باکو – کباب – بانو – بابک – اندک – بانک – کادو – دکان – کدبانو
۹۰۹- زیپ – پوزش – وزیر – پیاز – پویا – آشپز – آرزو – ارزش – ورزش – شیپور – پرویز – شیراز – پرواز – پیروز – پیشواز – زیرپوش
۹۱۰- عمه – طلا – عمل – طمع – علم – مبل – مطب – طعم – طبل – لطمه – طعمه – باطل – ابله – عالم – طلبه – علامه – مطالعه
۹۱۱- دفن – برف – دنیا – دبیر – فریب – بیان – فردا – دریا – ردیاب – فریاد – آفرین – بریان – دینار – بیدار
۹۱۲- ذوب – ذرت – ذات – آذر – بذر – کتاب – تبرک – برکت – تذکر – باروت – کبوتر – تکاور
۹۱۳- شفا – کافه – فشار – کافر – کاهش – کوره – کفاش – کشور – فروش – شهرک – شوهر – رفاه – روکش – شکاف – شکار – هواکش – شکوفه – فواره
۹۱۴- عمه – شکم – عهد – مکه – کمد – شمع – دکه – کعبه – مکعب – بشکه – دکمه – دکمه – معده – شبکه – شعبه – معبد – مشهد – شعبده
۹۱۵- ضرب – نبض – هضم – رضا – نامه – مربا – انبه – نمره – بهمن – ضامن – ضربه – رمضان – مهربان – برنامه
۹۱۶- پرش – مشک – مرز – کرم – پشم – کشش – شکم – کمر – رمز – رزم – شمش – شکر – شپش – کشمش – مرکز – زرشک – پشمک – پزشک
۹۱۷- جام – جرم – رنج – آجر – برج – مجرد – برنج – مبدا – مربا – آرنج – جامد – مرداب – نامرد – درمان – جبران – مرجان
۹۱۸- گسل – گیس – تاس – رتیل – لیتر – لیست – گاری – ریال – ستار – راست – گالری – سیگار – سریال – گیلاس – گیتار – ریاست
۹۱۹- ریل – فیل – لیف – وفا – فال – فوری – ویلا – ویران – روانی – وانیل – فوران – آفرین – لیوان – نیلوفر – فناوری
۹۲۰- عدل – علم – عمه – دعا – مهم – معده – معدل – معلم – همدم – معما – عالم – ماده – دلمه – عادل – معاد – مدال – معادله – معامله

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰ تا ۱۱۹۹

۹۲۱- آهن – ذهن – هند – دهان – زاهد – اهدا – زنده – اذان – آزاد – دانا – دانه – آزاده – زاهدان – اندازه
۹۲۲- اول – لبو – تاب – نبات – تونل – تنبل – تاول – نوبت – آبان – بالا – بانو – بالن – تابلو – تالاب – توانا – اتوبان
۹۲۳- چتر – چرب – جهت – جرم – چرم – بره – برج – بچه – مرتب – رتبه – بهتر – تجربه – تربچه – ترجمه
۹۲۴- عدل – علم – عمل – دعا – معدل – معاد – معلم – معما – املا – عالم – عادل – امام – مدال – اعدام
۹۲۵- تیز – زبر – متر – رحم – تیر – حرم – میز – تمیز – حریم – مربی – رحمت – حرمت – ترمز – محبت – زحمت – تبریز – تحریم
۹۲۶- نمک – نمد – نفس – کند – کمد – کفن – سند – سنگ – مگس – کمند – گندم – مسکن – فندک – سنگک
۹۲۷- چکه – کوچ – کوه – چاه – منچ – مکه – کاوه – کوچه – چکمه – نامه – مکان – کاهو – کمان – هامون – کوهان – کمانچه
۹۲۸- عمو – نوع – عمه – میوه – امین – مایع – میهن – نیمه – مینا – مانع – عمان – هاون – معنا – معاون – همایون – معاینه
۹۲۹- یاس – قسم – سقا – ساق – سیما – سایه – قیمه – قایق – قیام – سماق – ساقه – سهام – سیاه – ماسه – مقیاس – مقایسه
۹۳۰- گوی – گران – ویلا – لنگر – گاری – الگو – گونی – گیلان – گوریل – گونیا – واگیر – گالری – انگور – النگو – لیوان – ویران – وانیل – نارگیل
۹۳۱- سمت – ستم – ساز – همت – مزه – متن – تسمه – تماس – نماز – همزن – تازه – زمان – سازه – ماست – تنها – مهناز – زمستان
۹۳۲- شیک – پیک – نیش – کیش – لنگ – لگن – لیگ – شنل – شکل – پلک – پکن – شلنگ – کلنگ – پلنگ – شلیک
۹۳۳- سرخ – سخت – خیر – سیخ – خیس – رخت – آسیا – خیار – آخرت – راست – ساخت – ریاست – اسارت – تاخیر – تاریخ – استخر – خسارت – اختیار
۹۳۴- لگد – لنج – لگن – گنج – گله – لجن – جلد – جنگ – جهل – لندن – هلند – جنگل – نهنگ – جنگنده
۹۳۵- زیر – ساز – میز – مسیر – زمین – نسیم – سرما – زمان – نماز – مزار – نیزار – میزان – یاسمن – میرزا – سیمان – سینما – سمینار – سرزمین – ریسمان
۹۳۶- بیمه – نمره – منبر – میهن – نیمه – مربی – مربا – انبر – اهرم – بهمن – بیمار – مناره – بریان – بامیه – مهربان – اهریمن – برنامه
۹۳۷- ستم – داس – خدا – مدت – سمت – سخت – خام – تاس – اسم – خادم – ساخت – خدمت – آدامس – استاد – خدمات – استخدام
۹۳۸- طلب – سخن – سطل – خال – طبس – نخل – طلا – لباس – طناب – بالن – باطن – باطل – سنبل – سالن – سبلان – خلبان – سلطان
۹۳۹- عمه – عمل – عهد – مبل – لبه – شهد – بدل – شمع – مشهد – معبد – معده – معدل – شعبه – شعله – مشعل – شعبده
۹۴۰- رنج – حنا – رهن – نهر – هنر – جان – پهن – پنج – پناه – پاره – پنجه – جهان – جراح – آرنج – نجار – حراج – جنجره – پنجاه – پنجره

۹۴۱- زبر – زال – مبل – بره – باز – مزه – لازم – هزار – مزار – باله – زابل – ابله – زهرا – البرز – مبارز – زباله – مبارزه
۹۴۲- چای – چنگ – چهل – چین – چاه – لایه – آگهی – گیاه – لنگه – انگل – چانه – چاله – گلایه – چنگال – گیلان – یگانه
۹۴۳- سکه – سکو – کاسه – سکوت – تانک – کوسه – کتان – کاهو – ستون – تکان – سکته – تنها – کوتاه – کوهان – واکسن – سوهان – ستوان – کوهستان
۹۴۴- برج – جدا – جهاد – آباد – جاده – اجرا – اهدا – درجه – برده – باجه – ارابه – اداره – اراده – براده – اجاره
۹۴۵- غول – غرش – لغو – کور – مرغ – شغل – شکل – موشک – کشور – کولر – روکش – مشکل – لشکر – شلوغ – مغول – شلغم – مشغول
۹۴۶- روز – زور – تیز – وزن – وزیر – زینب – ونیز – نیرو – روزی – برنز – تنور – نوبت – تبریز – زنبور – بیرون – زیتون – توربین
۹۴۷- رشد – رخش – شوخ – دیو – شیخ – خشت – دشت – شوخی – رویش – ترشی – خرید – درخت – درشت – دوخت – دختر – درویش – خورشید
۹۴۸- مشت – ترس – رشت – شرم – اتم – همت – سرمه – تراش – همسر – شهرت – رشته – ترمه – تسمه – ارتش – اهرم – راست – رستم – تراشه – ستاره – شهامت – شماره – مهارت
۹۴۹- چاق – چای – میل – قلم – قله – قالی – قیمه – قیام – میله – لقمه – چاله – چماق – مقاله – مچاله – ملاقه – قالیچه
۹۵۰- یزد – زود – هدف – زیره – روزی – وزیر – فیوز – یهود – ردیف – روده – دوره – روزه – فوری – فرود – دیروز – رفوزه – فیروزه
۹۵۱- لگد – گدا – بیل – دین – گنبد – یلدا – بلند – بانگ – گلاب – بنیاد – گاندی – گلدان – گلابی – دنبال – گیلان
۹۵۲- عید – تهی – دعا – دایه – ایده – دعوا – هویت – دهات – دعوت – تهوع – عادت – وداع – وعده – هدایت – ادویه
۹۵۳- ماش – مشت – مشک – تشک – حکم – کاشی – حیات – حکیم – مشکی – کشتی – شاکی – حکمت – تمشک – ماکت – شامی – کاشت – شکایت – حکایت – حمایت
۹۵۴- نوک – سعی – کوی – نوه – سکو – عکس – نوع – عینک – یونس – کیسه – وسیع – کینه – کوسه – سینه – نسیه
۹۵۵- تله – شفا – شکل – لکه – هتل – کاشف – کافه – کفاش – کلاه – کاهش – کشته – شکاف – تلاش – فلکه – فلات – کلافه – آشفته – شکلات – تفاله
۹۵۶- تنگ – گاو – شوت – گوش – تراش – نگار – واگن – گران – گوشت – روشن – تنور – شورا – ارتش – انگشتر – انگور – شناور – گوارش – انگشتر
۹۵۷- رنج – زجر – تیز – تاج – زیان – آرنج – جرات – تینر – نجار – تراز – ارزن – نجات – تاجر – جنایت – زنجیر – نیزار – زیارت – جریان – انجیر
۹۵۸- سکه – کسل – لکه – کلک – کبک – سبک – کلاس – کلبه – کلاه – کابل – لباس – باله – کاسه – اسکله – کالسکه
۹۵۹- شاد – شال – دیو – شادی – رشید – ریال – دریا – دلیر – یلدا – لواش – دلار – ارشد – دلاور – دشوار – رادیو – دیوار – شلوار – درویش – داریوش
۹۶۰- رزم – راز – رمز – متر – زار – حرم – تراز – ماتم – زحمت – مرام – محرم – مرمت – ترمز – راحت – حمام – حرمت – حرام – تمام – رحمت – ممتاز – مزاحم – محترم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 به بعد ، پاسخ مرحله 1400

۹۶۱- دست – دیس – یاد – سنت – داس – تاس – تند – آسیا – اسید – دنیا – تنیس – ایست – استاد – تندیس – استان – آستین – داستان
۹۶۲- نمک – مسکو – مترو – موکت – مونس – مسکن – سکوت – رستم – تورم – تنور – سمور – سمنو – کنسرو – مترسک – ترکمن – سکونت – سنتور – کنسرو – متروک
۹۶۳- نفس – فال – یاس – لیف – فیل – سال – سنگ – انگل – فسیل – نفیس – ایفل – سالن – گالن – سفال – گیلاس – گیلان – انگلیس
۹۶۴- پشه – پوک – کاوه – پوشک – پونه – کاوش – کاهو – کاهش – پناه – شکوه – پنکه – پوشه – شانه – کوهان – هواکش – پاشنه – پوشاک – کاپشن – واکنش
۹۶۵- چای – شعر – یاد – رعد – دعا – عید – رشد – دریا – شادی – شیاد – شعار – شاعر – ارشد – رشید – شیار – چادر – عشایر
۹۶۶- کره – کشو – کوه – شوک – کینه – کویر – نیرو – شریک – کوره – روکش – روشن – شهرک – کشور – شکوه – نیشکر – نشریه
۹۶۷- فرد – وفا – اوج – فوری – اردو – ایرج – رویا – ردیف – جواد – جارو – جادو – فردا – فرود – فریاد – جاوید – دیوار – رادیو
۹۶۸- برق – قاب – بوق – باج – وجب – جوهر – قاره – ورقه – واجب – بهار – جارو – باجه – براق – جرقه – جواب – جواهر – جوراب – روباه
۹۶۹- رخت – خوک – کاخ – خیر – کور – خاک – کتری – آخرت – کویت – خاور – کویر – تاخیر – کتیرا – خیرات – تکاور – خوراک – تاریک – تاریخ – خوراکی
۹۷۰- عمل – علت – علم – عمه – مهم – ملت – متهم – مهلت – معما – معلم – عالم – تمام – املت – ماتم – مهمات – متاهل – علامت – علامه – معامله
۹۷۱- بره – بشر – برش – واشر – شوهر – رویش – ریشه – بیشه – شورا – رشوه – بهار – شهاب – بوشهر – بیهوش – روباه – باهوش – هوشیار
۹۷۲- نجس – نان – نفس – نجف – جنس – جان – ناجی – سینا – جنین – نفیس – فنجان – اسفنج – فسنجان
۹۷۳- گرز – تیز – بیت – برگ – بزرگ – زیبا – گاری – گراز – بازی – تبریز – زیارت – بیزار – گیتار – باتری – بازیگر
۹۷۴- یمن – متن – پتو – توپ – تیم – پویا – پیام – مینو – تایپ – توان – تمنا – وانت – پوتین – پیمان – پیانو – تومان – مانتو – امنیت – ویتنام
۹۷۵- مصر – صبر – میخ – صبا – خام – خاص – بخار – مریخ – امیر – خیار – خیام – خراب – مربا – خرما – مرخصی – بخاری – بیمار
۹۷۶- شاد – مشق – مشهد – نامه – دمشق – نقشه – نقاش – قناد – دهان – دشمن – شانه – دانش – همدان – دهقان – دشنام
۹۷۷- نجس – ماه – مهم – جسم – مهسا – ماسه – نامه – منجم – جهنم – جهان – جامه – سهام – مهاجم – مجسمه – مهمان
۹۷۸- زبل – زبر – لجن – زجر – برج – رنج – نجیب – زینب – لیزر – برنج – برنز – لبریز – برزیل – زنبیل – زنجیر – زنجبیل
۹۷۹- یاس – سمیه – سایه – سهیم – قیمه – هیات – قیام – قیمت – ماهی – ساقه – سماق – تسمه – تماس – ماسه – سیاه – قسمت – قیامت – مقیاس – اهمیت – تقسیم – مقایسه
۹۸۰- حدس – ماده – ماست – ساده – ستاد – مداح – ماسه – مهسا – متحد – تماس – حامد – احمد – دهات – دسته – تمساح – حماسه – حسادت

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

۹۸۱- وزیر – پیاز – شیوا – پویا – ریزش – ارزش – پوزش – ورزش – آشپز – پوریا – واریز – شیپور – شیراز – پیروز – پرواز – پرویز – زیرپوش
۹۸۲- نوه – مین – یمن – موج – جنین – نیمه – میهن – هویج – هومن – جیوه – هجوم – نجوم – میوه – جهنم – یونجه – مجنون – نمونه
۹۸۳- قلک – قله – کیف – لکه – قفل – فلک – افق – قیف – کافی – افقی – لایه – قالی – کافه – فلکه – کلاه – کلیه – قافیه – قافله – کلافه
۹۸۴- هرز – زخم – میخ – خزر – خبر – خرم – زیره – هیزم – خیمه – خیره – بخیه – مریخ – برزخ – خمیر – مربی – بیمه – خربزه
۹۸۵- مگس – مرگ – نرم – یمن – گرم – رنگ – مرغ – سنگ – رسمی – گریم – سنگر – نرگس – مسیر – نسیم – غمگین – سیمرغ
۹۸۶- ملت – مبل – سمت – سنبل – ملات – لباس – نبات – نسبت – تماس – تبسم – املت – تتبل – سلام – سالن – سبلان – سلمان – سلامت – مناسب
۹۸۷- لاک – شکل – هتل – لکه – تشک – تکه – آشتی – کاشی – تیله – تیشه – شلیک – کشتی – کلیه – کاهش – تلاش – کشته – تکیه – کلاه – شکایت – آتلیه – شکلات
۹۸۸- جنگ – جشن – شنا – گنج – گاج – جان – تاج – تنگ – کاشت – کتان – تکان – تانک – نجات – گنجشک – انگشت
۹۸۹- کدو – خوک – کاخ – خدا – کور – کود – خاک – ورود – کارد – کادو – حاور – اردک – وارد – دکور – خودرو – خوراک – خودکار
۹۹۰- یاس – عدس – دین – عید – دعا – سعی – سعدی – عدسی – عینک – سعید – عادی – ساعد – دکان – اندک – دنیا – سینا – عکاس
۹۹۱- دین – نقل – یاد – نقی – قند – نان – نقد – یلدا – لندن – دنیا – قالی – لادن – لایق – قندان – قلیان – قنادی
۹۹۲- گره – سگه – سند – دکه – کره – کسر – گردن – سهند – سنگر – گرده – سنگک – سرنگ – سرکه – نرگس – رنده – نرده – سرهنگ – کرگدن – گردنه – گرسنه
۹۹۳- عمو – دعا – مدت – معنا – معدن – مواد – وانت – دعوا – نعمت – نماد – دعوت – عادت – تمدن – تنوع – عمان – مانع – معاون – تومان – مانتو – معتاد
۹۹۴- ماهی – سیما – سیاه – بیمه – ساری – سمیه – مهسا – مربی – مسیر – ماسه – سهام – مربا – سرما – سرمه – همسر – بیمار – سیاره – بهرام – بامیه – سهراب – مهراب – سرمایه
۹۹۵- قرض – نرم – رقم – رضا – امیر – مریض – امین – راضی – قاضی – قیام – ضامن – قرآن – مینا – قناری – رمضان – منقرض – رامین – منقار
۹۹۶- کمک – کیک – یمن – میز – نمک – زین – زیان – زمین – نیاز – نازک – مکان – زمان – نماز – نیما – کمان – مکزیک – میزان – مکانیک
۹۹۷- شهر – هرز – شیر – زهر – زجر – زره – ریشه – زیره – شیره – جاری – جیره – زهرا – ارزش – هاجر – هزار – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه
۹۹۸- چلو – چاه – یقه – چای – چاق – قوچ – قول – قله – لایق – لایه – قالی – چاقو – چاله – ویلا – آلوچه – قالیچه
۹۹۹- تاج – اوج – اینه – نجات – هویج – جیوه – جوان – توان – تنها – توجه – جهان – نتیجه – نهایت – یونجه – جنایت – هیجان – جوانی – توهین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰ تا ۶۹۹

2 Comments

Leave a Reply