جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰۰ تا ۱۲۹۹

آمیرزا 1200 تا 1299

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد را آماده و منتشر می کنیم که کامل ترین جواب آمیرزا از مرحله 1200 تا 1299 می باشد.

در این مطلب نیز به ارائه جواب دقیق و کامل آمیرزا می پردازیم، در مطالب قبلی نیز، جواب بازی آمیرزا تا مرحله 1199 را آماده و منتشر کرده ایم.

 

در برخی از مراحل، جواب ها ممکن است با جواب های دیگر کاربران متفاوت باشد که این تفاوت در جواب مراحل در آپدیت جدید بازی آمیرزا اعمال شده است و ما فقط جواب هایی که یافته ایم رو قرار داده ایم.

 

۱۲۰۰- ملت – هتل – سیم – ستم – سطل – تله – تیله – لیست – طلسم – مهلت – لیته – تسلیم – مستطیل
۱۲۰۱- نفس – کشو – وفا – کشف – شفا – کفش – شنا – کفاش – کاشف – شکاف – واکس – شانس – واکسن – فانوس
۱۲۰۲- پست – سپر – پاس – پسر – ترس – تاس – تپه – پسته – راست – سپاه – ستاره – پرستار
۱۲۰۳- دیو – هدف – زود – یزد – زرد – زیره – فیوز – وزیر – روزه – فرود – ردیف – فوری – فیروز – فیروزه
۱۲۰۴- پری – پیر – پینه – نیرو – پایه – آینه – پارو – پنیر – پونه – پیانو – ویران – پروانه – پیراهن
۱۲۰۵- دعا – عمو – عود – تند – نعمت – مانع – معدن – مواد – تنوع – توان – دعوا – دعوت – عمان – عادت – مانتو – تومان – معتاد – معاون
۱۲۰۶- هدف – لکه – کاه – هند – لاک – آهک – دکه – هلند – کلاه – فندک – دکان – کافه
۱۲۰۷- نیت – تاب – بیل – نان – بنا – بال – بیت – بلا – بلیت – بالن – آنتن – نبات – تنبل – لبنان
۱۲۰۸- هرم – مهر – میز – ریز – رزم – جرم – مرز – رمز – هیزم – مجری – زیره – جزیره – جریمه
۱۲۰۹- نان – ناز – آبی – غیب – باغ – غاز – نیاز – زینب – زیان – زیبا – بازی – زبان – غایب – بنزین
۱۲۱۰- نرم – نور – مهر – ماه – میوه – میهن – نیمه – نیرو – ماهی – نمره – ماهر – نیمرو – ویران – روانی – همایون – موریانه
۱۲۱۱- شاد – شنا – گدا – نگاه – آهنگ – شاهد – اهدا – گناه – آشنا – دانش – دانا – انشا – شانه – آگاه – دانشگاه
۱۲۱۲- سکه – سکو – کتک – سوت – کاسه – کاهو – کوسه – ساکت – سکته – واکس – سکوت – کوتاه – کاکتوس
۱۲۱۳- کال – کیک – کلک – سال – لکه – سایه – کیسه – ژاپن – لایه – سیاه – کاسه – کلاس – کلاه – کلیسا – اسکله – کالسکه
۱۲۱۴- پله – ژله – مژه – ماه – لپه – لانه – لامپ – ژاپن – نامه – ژاله – پژمان
۱۲۱۵- زشت – ترس – ساز – شوت – سوت – تاس – ارتش – سوار – آرزو – واشر – ورزش – ارزش – سروش – وزارت – اورست – ترازو – سشوار – روستا
۱۲۱۶- چمن – چرم – چاپ – منچ – مار – چنار – پارچ – رمان – پنچر – پرچم – فرمان – جواب آمیرزا
۱۲۱۷- مکه – کمد – کیش – میش – مشک – شاد – شکم – شهید – مهدی – مشکی – شاهد – امید – مشهد – همایش
۱۲۱۸- موز – مرگ – گاز – گرز – گاو – گراز – آرزو – گرما – آرام – آزار – آوار – آواز – مزار – آموزگار
۱۲۱۹- دره – نان – درد – داد – دنده – نرده – نادر – رنده – درنده – دندان – دندانه – راننده
۱۲۲۰- موسی – میوه – همسر – سمور – سیاره – سوریه – روسیه – سماور – مساوی – موسیر – ارومیه – سرمایه

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

۱۲۲۱- میز – نرم – قیام – نماز – زمین – قرآن – زمان – قرمز – قناری – نیزار – منقار – میزان
۱۲۲۲- سیب – نیش – شیب – کیش – تشک – سبک – بست – کشتی – شکست – بیست – تنیس – بستنی
۱۲۲۳- فوت – فکر – وفا – برف – باک – کافر – کتاب – باکو – تفکر – برفک – کفتار – باروت – کبوتر
۱۲۲۴- لپه – شال – پله – پشه – باز – پازل – آشپز – بالش – باله – شهاب – زباله
۱۲۲۵- کوه – واکس – کاسه – کوسه – کاهو – تنها – ستون – سکوت – سکته – کوهان – سوهان – واکسن – کوتاه – کوهستان
۱۲۲۶- دره – سرخ – هدف – خرس – سرود – سفره – فرود – خسرو – دوره – سرفه – خروس – فرسوده
۱۲۲۷- مار – چاه – چاق – قوچ – چرم – قوم – ورقه – چاقو – چاره – قارچ – قاره – ماهر – مقوا – مورچه
۱۲۲۸- لپه – لوح – پلو – پله -حنا – نوح – پول – پونه – پناه – حوله – حلوا – لانه – نوحه – پهلوان
۱۲۲۹- نیش – پشه – هوش – پایه – آینه – پینه – پویا – شانه – پوشه – پونه – پیانو – پاشنه – شاهین – آویشن
۱۲۳۰- شخم – شاخ – شوخ – میخ – موش – خوش – خرم – خشم – رویش – یورش – خیام – شوخی – خمیر – خراش – خرما – مریخ – خاموش – مشاور
۱۲۳۱- نام – پند – گدا – گمان – پماد – دانا – دامن – گندم – نماد – پاندا – پادگان
۱۲۳۲- موز – نوح – میز – محل – حمل – لوح – زمین – حلیم – لوزی – لیمو – زیلو – حلزون
۱۲۳۳- میل – میز – علی – عمل – علم – عالم – عالی – مایل – معلم – معما – ملایم – مالزی
۱۲۳۴- نسیم – سیاه – امید – مهدی – آینه – ماده – ساده – مهندس – همدان – یاسمن – ناهید – مدینه – آینده – میدان – سینما – سیمان
۱۲۳۵- ریل – بیل – یزد – زیبا – یلدا – زیاد – دلیر – دبیر – دلار – بازی – ریال – ردیاب – البرز – برزیل – بیدار – آبریز – اردبیل
۱۲۳۶- گود – گلو – دیو – دیگ – گوی – لگد – کبد – کود – کدو – کیلو – وکیل – کلید – کبود
۱۲۳۷- اتم – تاب – بام – آفت – ماه – مات – بافت – آفتاب – مهتاب – آفتابه
۱۲۳۸- محل – لکه – مرد – کره – دکه – حرم – مکه – دره – حکم – ملکه – کلمه – محله – حمله – مدرک – مرحله
۱۲۳۹- ماش – شام – چرب – چشم – چرم – مربا – آمار – آرام – بارش – آچار – آبشار – آرامش
۱۲۴۰- سکو – عکس – سعی – خوک – خروس – کویر – وسیع – سریع – عروس – خسرو – کرسی – عروسی – عروسک

جواب مرحله ۳۰۰ آمیرزا ، پاسخ مرحله سیصد بازی امیرزا

۱۲۴۱- سخت – رخت – دقت – چرخ – چتر – سرخ – خرس – ترس – دست – قدرت – سرقت – درست – درخت – دختر
۱۲۴۲- باک – باز – شهاب – کوزه – کاوه – کوبا – باکو – آبکش – بازو – شبکه – بشکه – هواکش – باهوش
۱۲۴۳- مبل – امید – مربی – ریال – یلدا – دلیر – مدیر – مربا – مدال – دلار – ردیاب – میلاد – مرداب – بیمار – اردبیل
۱۲۴۴- شوت – پشت – پدر – پتو – رشد – تپش – توپ – دشت – پودر – پرتو – درشت – شربت
۱۲۴۵- غار – مرغ – سال – داغ – لاغر – مدال – مراد – سلام – سالم – غلام – دماغ
۱۲۴۶- سبد – دست – ماه – تاب – ماده – ماست – تماس – بسته – ساده – دسته – مهتاب
۱۲۴۷- هدف – کفش – کوه – شفا – شاد – کفاش – شاهد – کاهو – شکاف – کافه – هواکش – شکوفه
۱۲۴۸- حیا – یاس – تاس – سیم – سیما – مایع – تماس – ساعت – ماست – تمساح – مساحت
۱۲۴۹- سکو – وفا – کود – سود – کدو – کلاس – کادو – واکس – سواد – سفال – فاسد – سوال – فولاد
۱۲۵۰- عمر – شمع – علم – شعر – عمل – شال – شرم – معما – معلم – مشعل – شاعر – شمال – عالم – معمار
۱۲۵۱- کار – غار – سال – مرغ – کلاغ – کلاس – سلام – سالم – لاغر – غلام
۱۲۵۲- سخت – چرخ – رخت – چرب – چتر – سرخ – بخت – اسب – چسب – خبر – باخت – ربات – آخرت – ساخت – استخر – خسارت
۱۲۵۳- تیر – تیز – یزد – آویز – وزیر – وارد – زیاد – زیارت – دیوار – وزارت – رادیو – ترازو
۱۲۵۴- خوک – شوخ – خشک – خوش – شریک – وزیر – خشکی – کویر – ورزش – زرشک – شوخی – کشور
۱۲۵۵- سبز – تیز – سیب – ساز – بیست – سبزی – زیبا – راست – ربات – بازی – بازرس – تبریز – زیارت – سرباز – باتری – سربازی
۱۲۵۶- گدا – گاز – گرز – گرد – سنگ – زرد – رنگ – زنگ – گردن – زرنگ – گراز
۱۲۵۷- گدا – گیاه – امید – آگهی – گریه – گیره – مرده – گرده – گاری – ماهی – دایره
۱۲۵۸- حنا – باز – زمان – مداح – نماز – نماد – احمد – حامد – زبان – دامن – نامزد
۱۲۵۹- اسب – بره – سبد – ساده – سارا – سراب – بهار – برده – اراده – اداره – ارابه
۱۲۶۰- فیل – قفل – فصل – قیف – صفا – لیف – فال – اصل – افق – صاف – صدف – صدا – صیاد – یلدا – صادق – قالی

جواب آمیرزا مرحله 500 تا 700 ، پاسخ مرحله 500 تا 700

۱۲۶۱- رخت – دشت – دره – شهر – تند – خشت – شهرت – رشته – خنده – تشنه – دختر – درشت – درخت
۱۲۶۲- نور – چرم – چاه – چمن – مهر – منچ – چنار – نامه – نمره – چانه – مورچه
۱۲۶۳- شوت – شهر – هوش – مشت – سوت – مترو – رستم – تورم – شوهر – سمور – رشته – مشورت – مشهور – سورتمه
۱۲۶۴- شاخ – خوش – خوب – کاخ – شکل – شوخ – خاک – باک – خشک – کابل – آبکش – لواش – خشاب – خواب – لواشک
۱۲۶۵- عمل – شمع – علم – عمه – مبل – ماه – مشعل – عالم – شعبه – باله – بالش – شعله – شهاب – شمال – علامه
۱۲۶۶- یزد – دیگ – زین – هند – زنگ – نیزه – خنده – زنده – زندگی – گزینه
۱۲۶۷- سکه – لکه – دکه – یلدا – سایه – کلیه – کیسه – ساده – کلاه – کلید – اسکله – کلیسا
۱۲۶۸- قلب – آقا – نقل – تقلب – بالن – نقاب – تنبل – اتاق – آبان – بالن – انتقال – باتلاق – انقلاب
۱۲۶۹- نان – گدا – برگ – برد – گردن – گنبد – بندر – نبرد – گرداب – آبرنگ – نگران – نردبان
۱۲۷۰- عطر – قطر – عشق – شرق – شعر – شهر – قطار – قطره – قاره – عاشق – شاعر – عطار – عراق
۱۲۷۱- زرد – زخم – کمد – کاخ – خدا – خاک – خزر – مرکز – خرما – زمرد – مراد
۱۲۷۲- زره – هرز – یزد – دره – رنج – نیزه – زیره – زنده – درجه – جزیره – زنجیر
۱۲۷۳- لکه – کوچ – چاه – کچل – دکه – کلاه – کوله – کوچه – کادو – چاله – کاهو – آلوده – آلوچه – کلوچه
۱۲۷۴- رخت – ربات – خیار – باخت – خرید – درخت – دختر – خراب – ردیاب – تاریخ – تبخیر – باتری – بخاری – بیدار
۱۲۷۵- سود – عود – عید – سرخ – خرس – سعدی – سریع – عدسی – سعید – خروس – خسرو – سرود – خرید – عروسی
۱۲۷۶- یاس – محل – سیم – مسیح – حلیم – سالم – ساحل – سلاح – شمال – سلام
۱۲۷۷- قوی – چاق – قیر – چای – قطر – قوچ – قوطی – قوری – قارچ – قطار – چاقو
۱۲۷۸- بره – دره – برق – برد – رقیب – قاره – براق – ردیاب – دایره – بیدار
۱۲۷۹- تاب – شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت
۱۲۸۰- طلا – طمع – عمه – مبل – مطب – طعم – مطلب – باله – باطل – طعمه – عالم – علامه – مطالعه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۱۲۸۱- کاج – لاک – کبد – کال – جلد – باک – باج – تاج – کتاب – جلبک
۱۲۸۲- گاو – گره – گوش – گاز – هوش – گوهر – زهرا – گوشه – ورزش – گراز – گروه – گزارش – گوارش – ورزشگاه
۱۲۸۳- پول – دیو – پلو – پویا – یلدا – پدال – ویلا – پیانو – لیوان – وانیل
۱۲۸۴- ماه – میهن – میوه – نیمه – نیرو – نامه – نمره – ماهی – نیمرو – ارومیه – موریانه
۱۲۸۵- نیش – عیب – شیب – بیشه – شعبه – شانه – شهاب – شنبه – شایعه – شاهین
۱۲۸۶- پتو – پوک – کوه – تپه – توپ – پاک – کاوه – پاکت – کاهو – کوتاه
۱۲۸۷- گاو – گاز – گدا – گرز – گرد – زنگ – زود – گردن – گردو – گوزن – زانو – زرنگ – گراز – نوزاد – انگور
۱۲۸۸- سفر – فنر – نفس – سفره – آسان – رفاه – سارا – سرفه – ناهار – فرانسه – افسانه
۱۲۸۹- پری – پرش – پیک – پیر – پاک – شریک – اراک – پارک – شاپرک – آرایش – آشکار
۱۲۹۰- ستم – مات – تاب – تاس – محبت – ماست – تماس – تبسم – حساب – مساحت – تمساح
۱۲۹۱- نخل – داد – درد – خدا – خار – آخر – خال – نادر – دلار – داخل – خرداد
۱۲۹۲- زوج – جوان – زانو – اجرا – جارو – آزار – آرنج – آواز – جانور – ارزان
۱۲۹۳- قلم – ملت – آقا – لایق – املا – قیام – قیمت – قاتل – اتاق – قالی – قیامت – لیاقت – مالیات – ملاقات
۱۲۹۴- نان – موج – جام – جان – نامه – جهنم – جهان – جوان – نمونه – مجنون
۱۲۹۵- دعا – عمل – ملت – عالم – مدال – عادت – معدل – عادل – معتدل – معتاد – اعدام – عدالت – علامت – اعتماد
۱۲۹۶- شهر – هرز – زره – بره – بازی – بیشه – زیبا – هزار – شهاب – زهرا – بهار – شیراز – شهربازی
۱۲۹۷- شکل – ریل – شال – شلیک – شریک – ریال – اراک – لشکر – آشکار – آرایش
۱۲۹۸- ساز – زبر – سبز – سال – باز – رسول – سوال – لباس – بازو – بورس – البرز – بازرس – سرباز
۱۲۹۹- مرد – ریل – دلیر – مدیر – دایی – یلدا – امید – مدال – مراد – دلار – ریال – میلاد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰ تا ۱۱۹۹

16 Comments

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   این تغییرات از سوی سازندگان بازی آمیرزا جهت جلوگیری از تقلب صورت گرفته است و دست ما نیست، چون ما فقط تجربه خودمون از بازی رو به اشتراک می گذازیم.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   هدف بازی آمیرزا نیز درگیر کردن ذهن کاربر می باشد و مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله جلوگیری از آلزایمر می باشد، توصیح می کنیم حتما در پیدا کردن پاسخ ها تلاش کنید و تجربه خود را در این زمینه نیز با ما در میان بگذارید.

   با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply