جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰۰ تا ۱۰۹۹

آمیرزا 1000 تا 1099

جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 به بعد را آماده کردیم و منتشر می کنیم که در این مطلب جواب آمیرزا از 1000 تا 1099 قرار داده شده است.

لطفا دقت کنید که پاسخ های باز امیرزا برای مرحله 1000 به بعد، در حال بروزرسانی دقیقتر می باشند … (به صورت کامل آپدیت شد)

 

۱۰۰۰- دما – ندا – مزد – نام – دام – نما – حنا – نماز – نماد – مداح – حامد – دامن – حمام – احمد – محمد – زمان – مزاحم – نامزد
۱۰۰۱- سیما – سلام – سالن – املا – اسیا – نسیم – اسان – سالم – سلمان- اسمان – ایمان – المان- ایلام – سیمان – امسال – سامان – الماس – سلیمان – میانسال
۱۰۰۲- هوش – شاه – شیب – بیل – شال – لایه – ویلا – اشوب – بیشه – شهاب – لواش – ابله – بیهوش – هیولا – لوبیا – باهوش – الویه
۱۰۰۳- دین – سیم – دیس – یمن – سند – سهم – سمیه – نسیه – سهند – هدیه – سینه – مهدی – سمند -نسیم – میهن – هندسه – مدینه – سهمیه -مهندس
۱۰۰۴- چای – نیت – کیش – چین – چکش – تشک – کشتی – تانک – اشتی – کاشی – کتان – کاشت – شاکی – تکان – چاشنی – شکایت – کتانی
۱۰۰۵- متر – نبض – مضر – ضرب – رضا – تبر – متن – مرتب – مربا – تمنا -تمبر – رانت – نبات – ضامن – رمضان – ضربان – ضمانت
۱۰۰۶- سکه – مکه – مترو – سکوت – سکته – موکت – کوسه – مسکو – همسر – کوره – توهم – رستم – تورم – ترسو – ترمه – سمور – سوره – سرمه – سرکه -مترسک – متروکه – سورتمه
۱۰۰۷- هوا – ماه – هوس – مژه – وام – سهم – اسم – اهو – واژه – مهسا – ماسه – سوژه – سهام – ساوه – ماساژ
۱۰۰۸- سفت – سفر – فساد – فردا – ردیف – اسید – ایست – سفید – فاسد – درست – افسر – ادرس – فارس – دفتر – تفسیر – فریاد – تدریس – سفارت – ریاست – دریافت – دستیار
۱۰۰۹- تبر – ترب – لبو – نبوت – کولر – نوکر – نوبت – تونل – بلور – برکت – تبرک – تنور – تنبل – کنترل – کبوتر
۱۰۱۰- غار – سرب – چسب – چرا – غرب – چرب – برس – اسب – ارس – ابر – ببر – باغ – بار – چراغ – سراب – غبار
۱۰۱۱- پدر – پند – اره – پیدا – پناه – دنیا – پنیر – پایه – ارده – نادر – رنده – پاره – پرده – نرده – پراید – پیاده – ادینه – دینار – دایره – پرنده – اینده – ناهید – پیراهن
۱۰۱۲- چرک – کوچ – کوه – کله – چکه – مکه – لکه – کچل – چرم – کولر – کوچه – کوله – کوره – چروک – ولرم – ملکه – کلمه – چکمه – کلوچه – مورچه
۱۰۱۳- وارد – دنیا – نیرو – نادر – اینه – رادیو – ناهید – ادویه – دینار – ویران – دوران – وردنه – اروند – اندوه – اینده – دایره – دیوار – دیوانه
۱۰۱۴- پرش – پتو – شور – تیپ – تیر – پشت – شوت – توت – تشت – ترش – تپش – توپ – تور – ترشی – پشتی – تیتر – یورش – رویش – تیشرت – شیپور
۱۰۱۵- بیل – گلو – ریل – گاو – برگ – ریال – گاری – ویلا – بلور – الگو – گلاب – واگیر – گالری – لوبیا – گوریل – گلابی – بلوار
۱۰۱۶- سرب – سیب – اسب – اسیر -مربی – مسیر – امیر – سیما – سرما – سراب – مربا – اسیب – بیسیم – سیراب – بیمار – بسیار – سیرابی
۱۰۱۷- نور – وزن – زبر – زبان – بازو – روان – زانو – بانو – برنز – ارزو – ابرو – ابان – ازار – انار – اواز – زنبور – انبار – ارزان- ابزار- روبان – بازار – باران
۱۰۱۸- رشد – رشت – مشت – شهر – ترش -دشت – ترشی – تیره – شهید – تیشه – مهدی – ریشه -مرید – درشت – درهم – رشته – مدیر – مشهد – شهرت – مشتری
۱۰۱۹- یزد – وزن – یاد – دیو – زود – نان – زیان – ویزا – زیاد – ایزد – دنیا – زانو – نیاز – نوزاد – زندان – یونان – اندونزی
۱۰۲۰- یاس – نفس – ریل – لیف – فیل – سفر – سال – سفیر – سینا – نفیس – فسیل – افسر – سفال – فارس – سالن – ریال – سریال – افرین

۱۰۲۱- سبز – سرب – زبر – زوج – سرو – وجب – وزن – سوز – نجس – جنس – برج – رنج – سوزن – برنج – برنز – بورس – رسوب – جنوب – جسور – زنبور
۱۰۲۲- چمن – چشم – چاه – چین – چای – نیش – ماش – شاه – میهن – امین – چانه – منشی – شانه – ماهی – نامه – چشمه – هاشم – همایش – چاشنی – شاهین – نمایش – ماشین
۱۰۲۳- وبا – لبو – توکل – نوبت – کتان – کوبا – کابل – کتاب – تونل – بانو- بانک – تانک – تنبل – بالن – بالکن – تابلو – وکالت – تنباکو
۱۰۲۴- فلک – لکه – کره – مکه – کلاف – کامل – همکف – کلام – کمال – کلمه – کلاه – فلکه – مالک – رفاه – اهرم – اکرم – کافر – کافه – ملکه – ماهر – همکار – کلافه
۱۰۲۵- قند – قاب – نصب – صبا – نقص – صدا – بدن – باد – بند – صیاد – دنیا – بیان – باند – قصاب – صادق – نقاب – ناقص – قنادی
۱۰۲۶- رخش – خاک – خوک – خوب – خشک – بخش – شوخ – شاخ – شکار – شورا – رکاب – خواب – بخار – خاور – ابکش – ابرو – خراب – کشور – خشاب – خراش – خوراک – خشکبار
۱۰۲۷- مزه – میز – بره – باز – ابزی – زیبا – ماهی – بیمه – بازی – مربی – زهرا – هیزم – زیره – هزار – مربا – مهراب – مبارز – بهرام – میرزا – ابریز – بیمار – بامیه
۱۰۲۸- سرب – سبد – سرد – پسر – پدر – درس – برده – نبرد – بدنه – سهند – پنبه – سپهر – بندر – برنده – سپهبد – سپرده – پرنده
۱۰۲۹- مبل – لقب – قله – محل – همت – هتل – ملت – قتل – قلب – حلق – حمله – مهلت – حلقه – محله – لقمه – قلمه – قبله – محبت
۱۰۳۰- نوا – وام – ناو – نظم – وان – اول – ظلم – مال – مومن – نظام – ظالم – منظم – ناظم – مظلوم – ملوان
۱۰۳۱- ناف – آهن – تنه – تاب – آفت – نفت – هفت – نبات – تنها – تباه – انبه – آبان – تابه – بافت – آفتاب – انتها – آفتابه
۱۰۳۲- نیش – کهن – کیش – شیک – شاه – انشا – آینه – شاکی – کاشی – آشنا – کاهش – شانه – کینه – اشیا – شایان – کیهان – شاهین – کاشان – اشکان – آشیانه – کاشانه
۱۰۳۳- خطا – مطب – میخ – آیه – آبی – بام – خام – بها – ماه – بخیه – خیمه – خیام – خیاط – خامه – بیمه – ماهی – طباخی – مخاطب – بامیه
۱۰۳۴- دکه – دشت – مدت – همت – مکه – کته – شهرت – شهرک – دکمه – مشهد – مدرک – تشکر – ترشک – تمشک – درشت – رشته – شرکت – درهم – دکتر – مشترک – درشکه
۱۰۳۵- دعا – عدس – دست – عادت – سرعت – سرود – سواد – وسعت – دعوا – عروس – وارد – ساعد – دوست – راست – درست – دعوت – راسو – ساعت – رسوا – دستور – سعادت – روستا
۱۰۳۶- لنگ – لگن – یاس – سنگ – زنگ – زگیل – نیاز – زیان – انگل – سالن – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس
۱۰۳۷- محل – شام – سیم – سیل – ساحل – سیما – مسیح – حلیم – سالم – شمال – سلام – مسلح – سلاح
۱۰۳۸- کشک – چکش – کمک – کیش – کیک – مشک – شکم – شمش – چشم – کشیک – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش
۱۰۳۹- کار – غذا – کوه – کره – آذر – ذره – ذکر – غار – کوره – کاوه – غوره – کاغذ – کاهو
۱۰۴۰- نرم – نظر – نظم – انبر – رمان – امیر – مربی – نظام – منبر – ناظر – مربا – ناظم – بریان – بیمار

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

۱۰۴۱- آزیر – کارت – یکتا – کتری – دریا – ژاکت – دارت – اردک – راکت – دکتر – کتیرا – تاریک – تدارک
۱۰۴۲- فلز – فدا – فال – وفا – هلو – هدف – زلف – زال – فاز – زود – زالو – هالو – دزفول – آلوده – فولاد – فالوده
۱۰۴۳- مهم – یاس – سهم – سیاه – ماسه – مسیر – ریسه – مریم – سایه – مرام – ماهر – مرهم – سرمه – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه
۱۰۴۴- شیب – عیب‌ – شیعه – اینه – بیشه – شهاب – انبه‌ – شانه – شنبه – شعبه – شایعه – شعبان – شاهین
۱۰۴۵- مزه – زخم – میخ – میز – خزر – خیمه – هیزم – زیره – خیره – خیام – خیار – خمره – خرما – خامه – خمیر – مریخ – میرزا – خمیازه
۱۰۴۶- حسب – عیب – سیب – تاس – اسب – بست – تاب – ایست – حیات – بیات – ساعت – حساب – عباس – بیست – آسیب – تسبیح
۱۰۴۷- میل – نور – لیف – فیل – فنر – فرم – نرم – نیرو – فیلم – منفی – فوری – لیمو – ولرم – فرمول – نیمرو – نیلوفر
۱۰۴۸- موج – نوه – نان – جام – نجوم – نامه – جهان – جنون – هجوم – جوان – جهنم – نمونه – انجمن – جوانه – مجنون
۱۰۴۹- تنش – شنبه – شعبه – شتاب – نبات – عناب – شهاب – تابش – تشنه – انبه – بهشت – شانه – تنها – شبانه – شعبان
۱۰۵۰- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – پارو – دارت – دلار – دولت – تولد – پادو – پالتو – دلاور – پولدار
۱۰۵۱- بکر – ببر – سبک – کال – لاک – اسب – باک – کاسب – کابل – کلاس – کباب – رکاب – بابک – بابل – لباس – اکبر – کربلا
۱۰۵۲- پدر – پناه – پیدا – پنیر – پرده – پاره – پراید – پیاده – آدینه – پادری – دینار – دایره – پرنده – ناهید – آینده – پیراهن
۱۰۵۳- خان – زخم – نان – جام – جان – مخزن – نماز – ناخن – مجاز – خانم – خزان – زمان – انجام – انجمن
۱۰۵۴- قله – قفل – فقر – لوح – قول – فرق – قهر – حلق – حرف – روح – لوحه – ورقه – حوله – حلقه – حرفه
۱۰۵۵- مهم – سق – قسم – رقم – ساق – قاره – ماسه – همسر – مقام – سرما – ساقه – سارق – سرمه – سهام – سماق – مراسم
۱۰۵۶- قفل – قبل – قتل – تلف – لغت – باغ – بغل – قلب – قالب – قلاب – بقال – بالغ – بافت – تقلب – قاتل – فلات – غلات
۱۰۵۷- کمد – کدو – هند – مکه – کوه – کود – دکه – موج – نمک – نوه – دکمه – جهنم – نجوم – هجوم – کندو – کنجد
۱۰۵۸- خیر – شیخ – فرش – دوش – خوش – شوید – خرید – شوخی – فرید – شریف – فوری – فروش – فرود – رشید – رویش – درویش – فرشید – خورشید
۱۰۵۹- عقب – شوق – شعر – عشق – عرق – عرب – بوق – برق – برش – ربع – شرق – روح – عقرب – شروع – شعور – عبور
۱۰۶۰- مشک – شکم – شکر – مهر – کمر – پشه – پشم – بشر – شرم – شهر – پشمک – برکه – بشکه – شهرک – مرکب – شبکه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۱۰۶۱- گیس – گاو – سیم – گوی – سیب – گام – اسم – بام – اسب – مگس – سوگ – سویا – میگو – موسی – آسیب – سیما – مساوی
۱۰۶۲- زود – خوب – خون – وزن – خدا – زانو – زبان – نخود – بازو – بانو – خزان – دوزخ – خواب – نوزاد – نابود
۱۰۶۳- هتل – کینه – آینه – کلیه – لیته – تیله – تکیه – نکته – لکنت – تنها – کتان – کلاه – کیهان – کنایه – نهایت – لاتین – کتانی
۱۰۶۴- شوم – شنل – موش – نوه – هوش – هلو – دوش – هلند – دشنه – دشمن – مشهد – دلمه – دمنوش
۱۰۶۵- رشت – شتر – تیر – ترش – ترشی – رویا – اشیا – آشتی – آریا – شورا – ارتش – واشر – شیار – تراش – اتریش – آرایش
۱۰۶۶- عمه – عرب – مهر – متر – همت – چرم – بچه – چتر – چرب – مرتع – عبرت – رتبه – تمبر – مرتب – مربع – تربچه – معتبر
۱۰۶۷- دسر – درس – خوب – سرخ – سبد – رود – خرس – بره – سوره – برده – سورد – روده – خروس – خسرو – بورس – رسوب
۱۰۶۸- خطا – میخ – خیر – خطر – خیار – امین – مینا – خیام – خیاط – امیر – خمیر – مریخ – رمان – خانم – نیما – خرما – نمیرخ – رامین
۱۰۶۹- عمه – شخم – شمع – علم – عمل – شام – خشم – شاخ – ملخ – مشعل – ماشه – عمله – شاخه – خامه – خاله – شمال – شعله – علامه
۱۰۷۰- سکو – سود – کسل – فلک – سال – کادو – واکس – کلاس – کلاف – لوکس – سواد – سوال – فاسد – سفال – فولاد
۱۰۷۱- سمت – ستم – قیر – قسم – رسم – ترس – رقم – مریم – قیمت – رسمی – سرقت – رستم – قسمت – تقسیم – ترمیم – مستقیم
۱۰۷۲- تکه – سکه – نمک – متن – کته – مسکن – نکته – کمان – همسن – کاسه – کتان – تنها – ساکت – تسمه – تماس – سکته – ماسک – سهام – سکان
۱۰۷۳- ملت – نمک – کلم – نعل – هتل – مکه – تکه – تله – علم – عمه – عمل – نکته – کلمه – متلک – لعنت – ملکه – نعمت – مهلت
۱۰۷۴- هدف – هادی – ایده – آینده – دنیا – نوید – دهان – دانه – ادویه – آدینه – فایده – اندوه – آینده – ناهید – دیوانه
۱۰۷۵- چمن – خدا – اخم – خام – معاد – معدن – نخاع – مانع – دامن – خانم – عمان – عماد – چمدان
۱۰۷۶- شیب – مشت – آشتی – تیشه – بیمه – بیشه – شبیه – امشب – تابه – تابش – شتاب – بهشت – شهاب – همایش – مهتاب – شهامت – بامیه – مهتابی
۱۰۷۷- کوچ – چکه – کوه – کله – چلو – لکه – خوک – ملخ – کچل – کوچه – کوله – چکمه – ملکه – کلمه – کلوچه
۱۰۷۸- جیب – عاج – وجب – عیب – باج – جان – نجیب – عجیب – واجب – جنوب – بانو – جواب – عناب – جوان – بینوا
۱۰۷۹- مزد – نادم – منها – زنده – نامه – همزن – آزاد – نامزد – همدان – مهناز – آزاده – آماده – ادامه – اندام – مانده – زمانه – دامنه – اندازه – زاهدان
۱۰۸۰- قلب – قفل – قله – بقا – لاف – قاب – فال – ابله – قالی – افقی – لایه – لایق – قلاب – قالب – قبله – قبیله – قافیه – قیافه – قلابی – قافله – بقالی

جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

۱۰۸۱- زمستان – ایست – تمیز – زیست – سایز – تنیس – نسیم – نماز – میزان – سیمان – سینما – آستین – امنیت – زمستان
۱۰۸۲- بره – راه – انبه – بانو – بهار – انار – آوار – آبان – روبان – ناهار – روباه – ارابه – آواره – انبار – باران – انبوه – آهنربا
۱۰۸۳- نای – نیش – نفع – دین – عید – فیش – فنی – دفع – دعا – دفن – شفا – شاد – شادی – عادی – دانش – دفاع – فانی – دنیا – افشین
۱۰۸۴- یاس – گرم – ریگ – گوی – گاو – سوگ – مرگ – مگس – میگو – گاری – گیسو – سویا – مسیر – سمور – موسیر – مویرگ – سیگار – سماور – مساوی
۱۰۸۵- سیر – سحر – حیا – حرف – سفیر – سایه – حریف ریسه – سیاه – رفاه – حرفه – افسر – سفره – فارس – سرفه – رایحه – سیاره – فارسی
۱۰۸۶- ترب – نیت – تبر – بره – هرم – بیمه – مربی – میهن – نیمه – تیره – تمبر – ترمه – بهمن – رتبه – نمره – مرتب – تنبیه – تمرین – مرتبه – بهترین
۱۰۸۷- زره – زهر – خزر – زبر – غرب – هرز – غار – غاز – باغ – خبر – باز – بخار – غبار – هزار – خراب – زهرا – بارز – خربزه – خرابه
۱۰۸۸- قاب – قیر – بقا – بوق – قوی – نیرو – قوری – رقیب – قاری – بانو – قرآن – براق – نقاب – باقر – قناری – بریان – روانی – ویران – بیرون – قربان
۱۰۸۹- تاج – برج – جواب – توجه – جارو – واجب – جرات – جوهر – رتبه – توبه – بهار – بوته – بهتر – تاجر – تابه – باروت – روباه – تجربه – جواهر – جوراب
۱۰۹۰- دین – بیت – سیب – دیس – عیب – سعی – عید – نیت – سبد – سند – دست – بعد – تند – عدس – سعدی – سعید – عدسی – سنتی – تنیس – بیست – تندیس – تبعید – بستنی
۱۰۹۱- همت – اسم – مرام – متهم – مرمت – همسر – مرهم – سهام – راست – تمام – اهرم – رستم – سرما – مراسم – مهمات – ستاره – مهارت
۱۰۹۲- گام – هوش – گوش – گاو – ماه – موش – آگهی – گیاه – میوه – میگو – گوشی – گویش – گوشه – هاشم – ماشه – گویا – ماهی – گیشه – گواهی – گاومیش
۱۰۹۳- دما – دام – مدت – مات – تاب – باد – ادب – مداح – محمد – مبدا – احمد – محبت – حامد – حمام – متحد – تمام
۱۰۹۴- هرز – شهر – نیش – زیر – ریز – جهش – جشن – رنج – زهر – زجر – جیره – شرجی – شیره – نیزه – ریشه – جزیره – شیرجه – نشریه – زنجیره
۱۰۹۵- غار – شغل – غرب – لغت – غرش – بال – بغل – باغ – تراش – غبار – بالغ – لاغر – غلات – غربت – شتاب – شربت – تلاش – شاغل – غارت – غالب – شغال – تابش
۱۰۹۶- دزد – نان – داد – هند – زاهد – زنده – دهان – دانه – دنده – دندان – زندان – دندانه
۱۰۹۷- خفه – فهم – میخ – اخم – خام – خیام – خیمه – مخفی – آگهی –  خامه – ماهی – گیاه – مخفیگاه
۱۰۹۸- عهد – عید – سعی – عمه – دعا – اسید – مهدی – عادی – عدسی – سعدی – سعید – مایع – ماده – معده – ساده – سهام – هادی – سایه – امید – ایده
۱۰۹۹- عصب – عصا –  عصر – عیب – صبا – صبر – ربع – عربی – رویا – یاور – عبور – عابر – صبور – رباعی

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

19 Comments

    • با عرض سلام و احترام خدمت شما

      اگه یک مرحله بیایید و کلا تقلب کنید و کلمه اضافی پیدا نشه، جواب مراحل متفاوت میشه و مراحل با کلمات اضافی پیدا نشده ساخته میشه

      با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply