بازی استاد میرزا، جزئی از بازی بسیار محبوب آمیرزا می باشد که به ارائه جواب استاد میرزا می پردازیم.
در این بازی ممکن است پاسخ مرحله ها بین کاربران متفاوت باشد و پاسخ هایی که ما پیدا کردیم با پاسخ های شما متفاوت باشد.