جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، پاسخ مرحله 1200

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، آپدیت جدید

اگر بدنبال جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد هستید در جای درستی قرار دارید ، آمیرزا یک بازی با موضوع حدس کلمات است که شما را با چالشی بزرگ در طی بیش از 1200 مرحله روبرو می کند.هدف بازی پیدا کردن کلماتیست که در هر مرحله وجود دارد و شما باید با اتصال حروفی که در هر مرحله وجود دارد کلمات را حدس بزنید.
این بازی خاطره انگیز با تمی سنتی ایرانی شما را برای صدها ساعت سرگرم خواهد کرد.اما همانطور که گفتیم چالش بزرگ این است که بتوانید کلمات هر مرحله را به درستی حدس بزنید تا بتوانید در نهارت پس از پشت سر گذاشتن 1400 مرحله ، بازی را بپایان برسانید.
اما اگر در یکی از مراحل نتوانید کلمات را حدس بزنید چه باید کرد ؟ در چنین مرحله ای می توانید از سکه هایی که در طول بازی کسب کرده اید استفاده کنید تا کلمات پیدا شوند ، اما در مواقعی که سکه ای ندارید یا سکه های خود را در مراحل قبلی خرج کرده اید ، راهکار این است که جواب را در سایت ما پیدا کنید.
اگر بدنبال جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد هستید می توانید جواب این مراحل را در ادامه مشاهده کنید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد

۱۲۰۰- ملت – هتل – سیم – ستم – سطل – تله – تیله – لیست – طلسم – مهلت – لیته – تسلیم – مستطیل
۱۲۰۱- نفس – کشو – وفا – کشف – شفا – کفش – شنا – کفاش – کاشف – شکاف – واکس – شانس – واکسن – فانوس
۱۲۰۲- پست – سپر – پاس – پسر – ترس – تاس – تپه – پسته – راست – سپاه – ستاره – پرستار
۱۲۰۳- دیو – هدف – زود – یزد – زرد – زیره – فیوز – وزیر – روزه – فرود – ردیف – فوری – فیروز – فیروزه
۱۲۰۴- پری – پیر – پینه – نیرو – پایه – آینه – پارو – پنیر – پونه – پیانو – ویران – پروانه – پیراهن
۱۲۰۵- دعا – عمو – عود – تند – نعمت – مانع – معدن – مواد – تنوع – توان – دعوا – دعوت – عمان – عادت – مانتو – تومان – معتاد – معاون
۱۲۰۶- هدف – لکه – کاه – هند – لاک – آهک – دکه – هلند – کلاه – فندک – دکان – کافه
۱۲۰۷- نیت – تاب – بیل – نان – بنا – بال – بیت – بلا – بلیت – بالن – آنتن – نبات – تنبل – لبنان
۱۲۰۸- هرم – مهر – میز – ریز – رزم – جرم – مرز – رمز – هیزم – مجری – زیره – جزیره – جریمه
۱۲۰۹- نان – ناز – آبی – غیب – باغ – غاز – نیاز – زینب – زیان – زیبا – بازی – زبان – غایب – بنزین
۱۲۱۰- نرم – نور – مهر – ماه – میوه – میهن – نیمه – نیرو – ماهی – نمره – ماهر – نیمرو – ویران – روانی – همایون – موریانه
۱۲۱۱- شاد – شنا – گدا – نگاه – آهنگ – شاهد – اهدا – گناه – آشنا – دانش – دانا – انشا – شانه – آگاه – دانشگاه
۱۲۱۲- سکه – سکو – کتک – سوت – کاسه – کاهو – کوسه – ساکت – سکته – واکس – سکوت – کوتاه – کاکتوس
۱۲۱۳- کال – کیک – کلک – سال – لکه – سایه – کیسه – ژاپن – لایه – سیاه – کاسه – کلاس – کلاه – کلیسا – اسکله – کالسکه
۱۲۱۴- پله – ژله – مژه – ماه – لپه – لانه – لامپ – ژاپن – نامه – ژاله – پژمان
۱۲۱۵- زشت – ترس – ساز – شوت – سوت – تاس – ارتش – سوار – آرزو – واشر – ورزش – ارزش – سروش – وزارت – اورست – ترازو – سشوار – روستا
۱۲۱۶- چمن – چرم – چاپ – منچ – مار – چنار – پارچ – رمان – پنچر – پرچم – فرمان – جواب آمیرزا
۱۲۱۷- مکه – کمد – کیش – میش – مشک – شاد – شکم – شهید – مهدی – مشکی – شاهد – امید – مشهد – همایش
۱۲۱۸- موز – مرگ – گاز – گرز – گاو – گراز – آرزو – گرما – آرام – آزار – آوار – آواز – مزار – آموزگار
۱۲۱۹- دره – نان – درد – داد – دنده – نرده – نادر – رنده – درنده – دندان – دندانه – راننده
۱۲۲۰- موسی – میوه – همسر – سمور – سیاره – سوریه – روسیه – سماور – مساوی – موسیر – ارومیه – سرمایه

۱۲۲۱- میز – نرم – قیام – نماز – زمین – قرآن – زمان – قرمز – قناری – نیزار – منقار – میزان
۱۲۲۲- سیب – نیش – شیب – کیش – تشک – سبک – بست – کشتی – شکست – بیست – تنیس – بستنی
۱۲۲۳- فوت – فکر – وفا – برف – باک – کافر – کتاب – باکو – تفکر – برفک – کفتار – باروت – کبوتر
۱۲۲۴- لپه – شال – پله – پشه – باز – پازل – آشپز – بالش – باله – شهاب – زباله
۱۲۲۵- کوه – واکس – کاسه – کوسه – کاهو – تنها – ستون – سکوت – سکته – کوهان – سوهان – واکسن – کوتاه – کوهستان
۱۲۲۶- دره – سرخ – هدف – خرس – سرود – سفره – فرود – خسرو – دوره – سرفه – خروس – فرسوده
۱۲۲۷- مار – چاه – چاق – قوچ – چرم – قوم – ورقه – چاقو – چاره – قارچ – قاره – ماهر – مقوا – مورچه
۱۲۲۸- لپه – لوح – پلو – پله -حنا – نوح – پول – پونه – پناه – حوله – حلوا – لانه – نوحه – پهلوان
۱۲۲۹- نیش – پشه – هوش – پایه – آینه – پینه – پویا – شانه – پوشه – پونه – پیانو – پاشنه – شاهین – آویشن
۱۲۳۰- شخم – شاخ – شوخ – میخ – موش – خوش – خرم – خشم – رویش – یورش – خیام – شوخی – خمیر – خراش – خرما – مریخ – خاموش – مشاور
۱۲۳۱- نام – پند – گدا – گمان – پماد – دانا – دامن – گندم – نماد – پاندا – پادگان
۱۲۳۲- موز – نوح – میز – محل – حمل – لوح – زمین – حلیم – لوزی – لیمو – زیلو – حلزون
۱۲۳۳- میل – میز – علی – عمل – علم – عالم – عالی – مایل – معلم – معما – ملایم – مالزی
۱۲۳۴- نسیم – سیاه – امید – مهدی – آینه – ماده – ساده – مهندس – همدان – یاسمن – ناهید – مدینه – آینده – میدان – سینما – سیمان
۱۲۳۵- ریل – بیل – یزد – زیبا – یلدا – زیاد – دلیر – دبیر – دلار – بازی – ریال – ردیاب – البرز – برزیل – بیدار – آبریز – اردبیل
۱۲۳۶- گود – گلو – دیو – دیگ – گوی – لگد – کبد – کود – کدو – کیلو – وکیل – کلید – کبود
۱۲۳۷- اتم – تاب – بام – آفت – ماه – مات – بافت – آفتاب – مهتاب – آفتابه
۱۲۳۸- محل – لکه – مرد – کره – دکه – حرم – مکه – دره – حکم – ملکه – کلمه – محله – حمله – مدرک – مرحله
۱۲۳۹- ماش – شام – چرب – چشم – چرم – مربا – آمار – آرام – بارش – آچار – آبشار – آرامش
۱۲۴۰- سکو – عکس – سعی – خوک – خروس – کویر – وسیع – سریع – عروس – خسرو – کرسی – عروسی – عروسک

۱۲۴۱- سخت – رخت – دقت – چرخ – چتر – سرخ – خرس – ترس – دست – قدرت – سرقت – درست – درخت – دختر
۱۲۴۲- باک – باز – شهاب – کوزه – کاوه – کوبا – باکو – آبکش – بازو – شبکه – بشکه – هواکش – باهوش
۱۲۴۳- مبل – امید – مربی – ریال – یلدا – دلیر – مدیر – مربا – مدال – دلار – ردیاب – میلاد – مرداب – بیمار – اردبیل
۱۲۴۴- شوت – پشت – پدر – پتو – رشد – تپش – توپ – دشت – پودر – پرتو – درشت – شربت
۱۲۴۵- غار – مرغ – سال – داغ – لاغر – مدال – مراد – سلام – سالم – غلام – دماغ
۱۲۴۶- سبد – دست – ماه – تاب – ماده – ماست – تماس – بسته – ساده – دسته – مهتاب
۱۲۴۷- هدف – کفش – کوه – شفا – شاد – کفاش – شاهد – کاهو – شکاف – کافه – هواکش – شکوفه
۱۲۴۸- حیا – یاس – تاس – سیم – سیما – مایع – تماس – ساعت – ماست – تمساح – مساحت
۱۲۴۹- سکو – وفا – کود – سود – کدو – کلاس – کادو – واکس – سواد – سفال – فاسد – سوال – فولاد
۱۲۵۰- عمر – شمع – علم – شعر – عمل – شال – شرم – معما – معلم – مشعل – شاعر – شمال – عالم – معمار
۱۲۵۱- کار – غار – سال – مرغ – کلاغ – کلاس – سلام – سالم – لاغر – غلام
۱۲۵۲- سخت – چرخ – رخت – چرب – چتر – سرخ – بخت – اسب – چسب – خبر – باخت – ربات – آخرت – ساخت – استخر – خسارت
۱۲۵۳- تیر – تیز – یزد – آویز – وزیر – وارد – زیاد – زیارت – دیوار – وزارت – رادیو – ترازو
۱۲۵۴- خوک – شوخ – خشک – خوش – شریک – وزیر – خشکی – کویر – ورزش – زرشک – شوخی – کشور
۱۲۵۵- سبز – تیز – سیب – ساز – بیست – سبزی – زیبا – راست – ربات – بازی – بازرس – تبریز – زیارت – سرباز – باتری – سربازی
۱۲۵۶- گدا – گاز – گرز – گرد – سنگ – زرد – رنگ – زنگ – گردن – زرنگ – گراز
۱۲۵۷- گدا – گیاه – امید – آگهی – گریه – گیره – مرده – گرده – گاری – ماهی – دایره
۱۲۵۸- حنا – باز – زمان – مداح – نماز – نماد – احمد – حامد – زبان – دامن – نامزد
۱۲۵۹- اسب – بره – سبد – ساده – سارا – سراب – بهار – برده – اراده – اداره – ارابه
۱۲۶۰- فیل – قفل – فصل – قیف – صفا – لیف – فال – اصل – افق – صاف – صدف – صدا – صیاد – یلدا – صادق – قالی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰ تا ۷۹۹

۱۲۶۱- رخت – دشت – دره – شهر – تند – خشت – شهرت – رشته – خنده – تشنه – دختر – درشت – درخت
۱۲۶۲- نور – چرم – چاه – چمن – مهر – منچ – چنار – نامه – نمره – چانه – مورچه
۱۲۶۳- شوت – شهر – هوش – مشت – سوت – مترو – رستم – تورم – شوهر – سمور – رشته – مشورت – مشهور – سورتمه
۱۲۶۴- شاخ – خوش – خوب – کاخ – شکل – شوخ – خاک – باک – خشک – کابل – آبکش – لواش – خشاب – خواب – لواشک
۱۲۶۵- عمل – شمع – علم – عمه – مبل – ماه – مشعل – عالم – شعبه – باله – بالش – شعله – شهاب – شمال – علامه
۱۲۶۶- یزد – دیگ – زین – هند – زنگ – نیزه – خنده – زنده – زندگی – گزینه
۱۲۶۷- سکه – لکه – دکه – یلدا – سایه – کلیه – کیسه – ساده – کلاه – کلید – اسکله – کلیسا
۱۲۶۸- قلب – آقا – نقل – تقلب – بالن – نقاب – تنبل – اتاق – آبان – بالن – انتقال – باتلاق – انقلاب
۱۲۶۹- نان – گدا – برگ – برد – گردن – گنبد – بندر – نبرد – گرداب – آبرنگ – نگران – نردبان
۱۲۷۰- عطر – قطر – عشق – شرق – شعر – شهر – قطار – قطره – قاره – عاشق – شاعر – عطار – عراق
۱۲۷۱- زرد – زخم – کمد – کاخ – خدا – خاک – خزر – مرکز – خرما – زمرد – مراد
۱۲۷۲- زره – هرز – یزد – دره – رنج – نیزه – زیره – زنده – درجه – جزیره – زنجیر
۱۲۷۳- لکه – کوچ – چاه – کچل – دکه – کلاه – کوله – کوچه – کادو – چاله – کاهو – آلوده – آلوچه – کلوچه
۱۲۷۴- رخت – ربات – خیار – باخت – خرید – درخت – دختر – خراب – ردیاب – تاریخ – تبخیر – باتری – بخاری – بیدار
۱۲۷۵- سود – عود – عید – سرخ – خرس – سعدی – سریع – عدسی – سعید – خروس – خسرو – سرود – خرید – عروسی
۱۲۷۶- یاس – محل – سیم – مسیح – حلیم – سالم – ساحل – سلاح – شمال – سلام
۱۲۷۷- قوی – چاق – قیر – چای – قطر – قوچ – قوطی – قوری – قارچ – قطار – چاقو
۱۲۷۸- بره – دره – برق – برد – رقیب – قاره – براق – ردیاب – دایره – بیدار
۱۲۷۹- تاب – شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت
۱۲۸۰- طلا – طمع – عمه – مبل – مطب – طعم – مطلب – باله – باطل – طعمه – عالم – علامه – مطالعه

۱۲۸۱- کاج – لاک – کبد – کال – جلد – باک – باج – تاج – کتاب – جلبک
۱۲۸۲- گاو – گره – گوش – گاز – هوش – گوهر – زهرا – گوشه – ورزش – گراز – گروه – گزارش – گوارش – ورزشگاه
۱۲۸۳- پول – دیو – پلو – پویا – یلدا – پدال – ویلا – پیانو – لیوان – وانیل
۱۲۸۴- ماه – میهن – میوه – نیمه – نیرو – نامه – نمره – ماهی – نیمرو – ارومیه – موریانه
۱۲۸۵- نیش – عیب – شیب – بیشه – شعبه – شانه – شهاب – شنبه – شایعه – شاهین
۱۲۸۶- پتو – پوک – کوه – تپه – توپ – پاک – کاوه – پاکت – کاهو – کوتاه
۱۲۸۷- گاو – گاز – گدا – گرز – گرد – زنگ – زود – گردن – گردو – گوزن – زانو – زرنگ – گراز – نوزاد – انگور
۱۲۸۸- سفر – فنر – نفس – سفره – آسان – رفاه – سارا – سرفه – ناهار – فرانسه – افسانه
۱۲۸۹- پری – پرش – پیک – پیر – پاک – شریک – اراک – پارک – شاپرک – آرایش – آشکار
۱۲۹۰- ستم – مات – تاب – تاس – محبت – ماست – تماس – تبسم – حساب – مساحت – تمساح
۱۲۹۱- نخل – داد – درد – خدا – خار – آخر – خال – نادر – دلار – داخل – خرداد
۱۲۹۲- زوج – جوان – زانو – اجرا – جارو – آزار – آرنج – آواز – جانور – ارزان
۱۲۹۳- قلم – ملت – آقا – لایق – املا – قیام – قیمت – قاتل – اتاق – قالی – قیامت – لیاقت – مالیات – ملاقات
۱۲۹۴- نان – موج – جام – جان – نامه – جهنم – جهان – جوان – نمونه – مجنون
۱۲۹۵- دعا – عمل – ملت – عالم – مدال – عادت – معدل – عادل – معتدل – معتاد – اعدام – عدالت – علامت – اعتماد
۱۲۹۶- شهر – هرز – زره – بره – بازی – بیشه – زیبا – هزار – شهاب – زهرا – بهار – شیراز – شهربازی
۱۲۹۷- شکل – ریل – شال – شلیک – شریک – ریال – اراک – لشکر – آشکار – آرایش
۱۲۹۸- ساز – زبر – سبز – سال – باز – رسول – سوال – لباس – بازو – بورس – البرز – بازرس – سرباز
۱۲۹۹- مرد – ریل – دلیر – مدیر – دایی – یلدا – امید – مدال – مراد – دلار – ریال – میلاد

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

۱۳۰۰- زشت -دشت – شاه – شاد – باز – تاب – شاهد – شتاب -شهاب – بهشت – تازه – شهادت – بهداشت
۱۳۰۱- مبل – تند – هتل – ملت – تله – مهلت – بلند – هلند – تنبل – بهمن – بنده
۱۳۰۲- مرد – دره – مادر – نامه – ساده – درمان – همدان – مهندس – مدرسه – رسانه
۱۳۰۳- وام – موز – میز – زمین – ویزا – نماز – آویز – زانو – زمان – موازی – آزمون
۱۳۰۴- دره – شاد – آشنا – شانه – شاهد – انشا – دانش – هشدار – اشاره – ناهار – اداره – اراده
۱۳۰۵- زنگ – گرز – زبان – برنز – بزرگ – آزار – آبان – زرنگ – گراز – ارزان – ابزار – انبار – بازار – باران – بازرگان
۱۳۰۶- گاو – شاد – گرد – گوش – گردش – گردو – سرود – داور – سواد – گوارش – دشوار – سشوار – شاگرد
۱۳۰۷- شکل – شریک – ریال – ویلا – کویر – کیلو – وکیل – شلیک – شکار – لواش – کولر – کشور – شلوار – لواشک – شلوارک
۱۳۰۸- مهم – سیم – سیر – سهم – سایه – ریسه – مریم – ماهی – سرما – سیاره – مراسم – سرمایه
۱۳۰۹- گاز – یاس – سیل – لنگ – زنگ – سنگ – سالن – سایز – گیلان – گیلاس – انگلیس
۱۳۱۰- سهم – حنا – محل – سلام – سلاح – محله – نامه – سالن – حمله – ساحل – سالم – اسلحه – حامله – حماسه
۱۳۱۱- گوی – گیره – نیرو – گونی – گاری – گیاه – گروه – گریه – گوهر – گونه – گونیا – آهنگر – انگور – ویران – نیروگاه
۱۳۱۲- ساز – سوت – موز – نماز – مونس – سوزن – زانو – ستون – تومان – آزمون – مانتو – زمستان
۱۳۱۳- پدر – پاس – رسید – ریسه – پایه – پرده – پراید – پادری – پیاده – دایره – اسپری – سیاره – پاریس
۱۳۱۴- کیف – یاس – سکه – نفس – سینه – کیسه – کینه – کافه – سایه – کیهان – کنایه – سفینه
۱۳۱۵- نان – مهد – ماهی – نیمه – امید – مهدی – میهن – همدان – آینده – میدان – ناهید – مدینه – نماینده
۱۳۱۶- یاس – نان – سیما – منشی – نسیم – نشان – شانس – سمنان – نشانی – ماشین – نمایش – سیمان – سینما
۱۳۱۷- قله – قاب – قیام – میله – بیمه – قالی – قیمه – قالب – قبله – لقمه – قالب – قلابی – ملاقه – مقاله – بامیه – بقالی – قبیله – قابلمه
۱۳۱۸- علم – عمر – عمل – رعد – دعا – معدل – مدال – معما – معلم – عادل – عالم – رمال – دلار – معمار
۱۳۱۹- قول – شال – شوق – قبل – قلب – لقب – بال – بوق – لبو – قلاب – لواش – بقال – بالا – شلاق – قبول – قالب – باقلوا
۱۳۲۰- لوح – حال – سیاه – سوله – حیله – سایه – ویلا – حوله – حلوا – ساحل – سوال – سلاح – وسیله – اسلحه – الویه

۱۳۲۱- مکه – کوه – کفش – کیش – فیش – کیف – کشو – مشک – شکم – موش – کشف – مشکی – موشک – میوه – شکوفه
۱۳۲۲- عکس – سکه – سینک – کینه – سینه – عینک – کیسه – سایه – عکاس – ساکن – کاسه – اسکی – سیاه – کنایه
۱۳۲۳- ماه – مات – آقا – قنات – نامه – تنها – اتاق – انتها – اقامت – امانت – انتقام
۱۳۲۴- سخت – رخت – دست – پسر – پدر – سپر – خدا – آدرس – پاسخ – ساخت – درست – درخت – دختر – استخر – خسارت – پرداخت
۱۳۲۵- آبی – عاج – شیب – عیب – جیب – باج – جهش – باجه – عجیب – شیعه – جعبه – شهاب – شعبه – بیشه – شجاع – شایعه
۱۳۲۶- تیر – زیر – زیپ – بیت – تیز – ریز – تپه – تبر – پرز – زبر – تیره – زیره – رتبه – پریز – تبریز
۱۳۲۷- نیش – پری – پیر – شور – نور – نیرو – پیرو – رویش – پنیر – روشن – پروین – شیپور – شیرین
۱۳۲۸- دیس – سیب – جیب – عیب – عید – سبد – عدس – عهد – سعدی – سعید – عدسی – عجیب – بسیج – سجده – جعبه – بدهی
۱۳۲۹- یزد – دیگ – زین – گاز – زنگ – باز – دنیا – زیاد – زینب – گنبد – زبان – بازی – زیبا – زندگی – بنیاد
۱۳۳۰- رخت – سخت – خروس – ساخت – سوخت – خسرو – راست – اورست – ریاست – روایت – تساوی – تاخیر – استخر – روستا – تاریخ – خسارت – سوخاری
۱۳۳۱- خوب – خوک – کاخ – خال – خاک – خیال – ویلا – خالی – وکیل – کیلو – کابل – خواب – باکو – کوبا – لوبیا
۱۳۳۲- مرد – موج – برج – مربا – مودب – وارد – واجب – جامد – جارو – جادو – جواد – مجرد – جوراب – مرداب
۱۳۳۳- زرد – فدا – عزا – رعد – دعا – دراز – عارف – دفاع – فردا – فرزند – عرفان – زعفران
۱۳۳۴- پدر – پند – پاره – پناه – پرده – پوره – پونه – رنده – پودر – نرده – پرنده – وردنه – اروند – اندوه – پرونده – پروانه – پهناور
۱۳۳۵- هوا – موش – منشی – میوه – ماهی – نامه – شانه – شامی – همایش – ماشین – شاهین – نمایش – آویشن – شومینه
۱۳۳۶- فدا – خدا – رخت – فردا – فرار – دفتر – دارت – آخرت – دختر – درخت – رفتار
۱۳۳۷- موش – مشت – چشم – چکش – کشو – تشک – مکه – کوچ – چشمک – کوچه – چکمه – توهم – توشه – تمشک – چشمه – موکت – موشک – تشکچه
۱۳۳۸- عهد – عمه – عاج – جمع – عمان – نامه – معدن – معده – دامن – جمعه – جامد – جاده – جهان – جهنم – جهاد – همدان – جامعه
۱۳۳۹- بره – منها – شهاب – مربا – نرمش – نمره – نامه – شنبه – بارش – بهار – بهمن – شبنم – شماره – برنامه – مهربان
۱۳۴۰- داغ – دوغ – غار – روده – نادر – غوره – روغن – دروغ – دوره – اندوه – اروند – دوران – وردنه – داروغه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 به بعد ، پاسخ مرحله 1400

۱۳۴۱- سرما – سارا – سمنو – مونس – سمور – آسان – آرام – انار – ناموس – سماور – سروان – آسمان – آرمان
۱۳۴۲- یال – چهل – چای – چاه – قله – چاق – قیچی – چاله – قالی – لایق – ییلاق – قالیچه
۱۳۴۳- میخ – خرم – خرس- مسیر – خمیر – خیمه – میوه – موسی – مریخ – سرمه – خسرو – خروس – سمور – روسیه – سوریه – مسخره – موسیر
۱۳۴۴- قلک – قله – قلم – مکه – مبل – لکه – عمق – عقل – عقب – عمه – کعبه – کلبه – قلعه – مکعب – لقمه – قبله – معلق
۱۳۴۵- غار – دوغ – مرغ – داغ – غول – مدال – ولرم – مغول – مولا – وارد – لاغر – دلار – دروغ – دماغ – غلام – دوام – دلاور
۱۳۴۶- بهار – بازو – روزه – هزار – زهرا – آواز – آوار – اهواز – آواره – ارابه – بازار – روباه – ابزار
۱۳۴۷- چرک – چرب – کچل – چوب – لکه – بره – بچه – کولر – کوله – کوچه – کوره – برکه – کلبه – بلور – کلوچه
۱۳۴۸-
۱۳۴۹- خرس – سخن – سرخ – نامه – سرمه – نسخه – همسر – نمره – سرما – خانم – خرما – خانه – خامه – مسخره – مناره – رسانه
۱۳۵۰- فوت – صفت – صدف – قوت – صفا – وقت – وفا – صدا – دقت – افق – صاف – توقف – صادق – صداقت – تصادف – توافق
۱۳۵۱- گره – گاو – هوش – گوش – شهر – گوهر – گوشه – گروه – واشر – شوره – شورا – رشوه – شوهر – شاهرگ – هاشور – گوارش – گوشواره
۱۳۵۲- کشو – شکل – کور – کولر – لشکر – لواش – کشور – ورزش – ارزش – زرشک – روکش – شورا – شکار – لرزش – لواشک – شلوار – کشاورز
۱۳۵۳- تیم – بیمه – میهن – نیمه – نبات – تنها – نامه – بهمن – امنیت – تنبیه – مهتاب – بامیه
۱۳۵۴- صبر – صبح – سرو – عصر – عصب – عرب – سرب – ربع – حبس – سحر – روح – عروس – بورس – رسوب – صبور – عبور
۱۳۵۵- شمع – شاد – عدس – شنا – دعا – مانع – عمان – معدن – داعش – نماد – دامن – شانس – ساعد – دانش – دشمن – دشنام – شمعدان
۱۳۵۶- سال – آهن – ژله – ناله – نهال – ژاله – آسان – سالن – لانه – آژانس
۱۳۵۷- گدا – گاز – گرز – گرد – رشد – زنگ – گردش – گردن – دانش – زرنگ – گراز – گزارش – شاگرد
۱۳۵۸- بخت – تبر – سخت – سیب – باخت – آسیب – بیست – ساخت – بخار – خراب – آخرت – استخر – خسارت – بخاری – تاریخ
۱۳۵۹- مات – تاس – اسم – ساعت – معما – ماست – تمام – تماس – حمام – مساحت – تمساح
۱۳۶۰- سلام – سلاح – سالم – املا – مسلح – محله – ساحل – حمله – اسلحه – اسلام – الماس – حماسه – حامله

۱۳۶۱- دیگ – گدا – آگهی – گیاه – هادی – آینه – آگاه – آهنگ – گناه – نگاه – آینده – ناهید
۱۳۶۲- سفر – فرش – سیب – برف – اسب – آسیب – فریب – شریف – سراب – بارش – فشار – فارسی – سفارش
۱۳۶۳- چسب – بچه – چاه – باغ – اسب – اسم – آبسه – بغچه – باغچه – ساچمه
۱۳۶۴- یاس – سیاه – ماشه – میوه – موسی – امید – ساوه – ساده – سهام – ماده – سواد – مساوی – ادویه
۱۳۶۵- موز – میز – قوی – آویز – زمین – قیام – مقوا – زانو – نماز – قزوین – موازی – میزان – آزمون – مایونز
۱۳۶۶- هوش – هدف – کمد – مکه – کوه – دکه – موش – دکمه – موشک – مشهد – شکوفه
۱۳۶۷- گاز – گاو – گرز – زرنگ – گوزن – گراز – زبان – برنز – بانو – بازو – زانو – بزرگ – آبرنگ – انگور – زنبور
۱۳۶۸- تبر – شوت – سوت – شربت – سراب – شتاب – آشوب – بارش – تابش – بورس – رسوب – اورست – باروت – روستا – سشوار

۱۳۶۹ – دره -دکه – ریشه – شهید – شریک – شیره – اردک – شهرک – کرایه – درشکه – دایره – هشدار – ارکیده

1370 – یزد ← میز ← میهن ← نیزه ← زاهد ← هیزم ← همزن ← ایزد ← امید ← ماده ← زنده ← نامزد ← همدان ← ناهید ← آینده ← میدان

1371 – وفا ← موش ← وام ← سکو ← کشو ← واکس ← کفاش ← ماسک ← شکاف ← موشک ← مسواک

 1372- کشو ← هوش ← مکه ← کوه ← موش ← ماه ← شاه ← آغوش ← کاوه ← موشک ← کاهو ← ماکو ← هواکش

1373- زندگی ← نادر ← گرز ← گاز ← یزد ← نگار ← گراز ← گردن ← زرنگ ← دیگ ← زرد ← گردان ← گرد ← زنگ ← گران

 1374 – مرد ← شاد ← ارزش ← شادی ← شیراز ← زرد ← مراد ← دریا ← میز ← زمرد ← یزد ← رشد ← امیر ← امید ← مدیر ← آرام
← درام

جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600 ، پاسخ مرحله 400 تا 600

 1375 – لکه ← نعل ← بلا ← کعبه ← کلبه ← کلاه ← بانک ← بالکن ← عناب ← لاک ← لانه ← لعاب ← باک ← کابل

 1376 – کره ← ماه ← ماهر ← اهرم ← ماکت ← مهارت ← هکتار ← کار ← همراه ← همکار ← مکه ← کارت ← مهره

 1377 – سود ← گرد ← گود ← گلو ← گردو ← سرود ← درست ← تولد ← دوست ← دولت ← دستور ← لوستر

 1378 – سرما ← کمال ← سالم ← آرام ← اراک ← ارسال ← الماس ← سلام ← اسلام ← کلاس ← کامل ← کارامل

 1379 – بند ← تاب ← تند ← باد ← ادب ← افت ← نبات ← آبان ← بافت ← آفتاب ← آباد ← نفت ← ابتدا

 1380 – فیل ← لیف ← قیف ← قله ← قفل ← قیام ← قیمه ← فامیل ← قیافه ← قافیه ← قافله ← ملاقه ← مقاله ← افقی ← فیله ← فیلم ← قالی

 1381 – خدا ← خام ← خانم ← مدال ← خال ← املت ← ملخ ← داخل ← نخل ← تلخ ← خدمت

1382 – گوش ← رخت ← خشت ← تشک ← کشور ← گوشت ← ترکش ← شرکت ← خرگوش ← خشک ← خوک ← تشکر

 1383 – نیش ← زنگ ← منشی ← شناگر ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر ← گاری ← نرمش ← گرمایش

 1384 – دست ← سبد ← بره ← دست ← ساده ← بهار ← درست ← دربست ← ستاره ← رتبه ← تابه داربست ← دسته

 1385 – تند ← ضامن ← ضمانت ← مانتو ← تومان ← توان ← وانت ← دامن ← دما ← متضاد

 1386 – پاس ← پشه ← شاد ← ساده ← سپاه ← پاداش ← پادشاه ← داس ← شاه ← شاهد

 1387 – دنیا ← مدیر ← امید ← مربی ← بیدار ← درمان ← میدان ← بیمار ← برد ← مرداب ← نامرد ← ردیاب ← بیدار ← بندر

 1388 شکم ← مشت ← مکه ← شهرک ← شکار رشته ← تشکر ← ارتش ← شرکت ← مراکش ← هکتار ← مهارت ← مشارکت ← شهامت ← همکار ← تمشک ← شماره

 1389 – جاده ← دنیا ← جهان ← درجه ← جریان ← انجیر ← آینده ← ناهید ← دایره ← رنج ← هیجان

 1390- سکه ← مسکو ← موسی ← میوه ← کویر ← سیرک ← کوره ← سمور ← سرکه ← کرسی ← کوسه ← سوریه ← روسیه ← موسیر ← کیسه ← ریسه

 1391 – موش ← جسم ← سهم ← جوش ← مجسمه ← موج ← مهم ← جهش ← هوش ← هجوم

 1392 – نان ← شال ← بالش ← بالن ← نشان ← نیش–شنل ← شیب ← بلا ← بیل ← لبنان ← نشانی

1393 – موش ← شام ← آرش ← ماش ← مار ← آرام ← آوار ← مشاور ← شامپو ← آرامش ← اروپا

 1394 – تاس ← سهام ← نامه ← ماست ← تماس ← انبه ← تابه ← مهتاب ← بهمن ← مناسب ← مناسبت

 1395 – عرق ← عراق ← برق ← براق ← سبد ← قاب ← دعا ← برد ← آدرس ← سارق ← ساعد ← سراب ← عقب ← عقاب ← عابر ← عقرب ← سابق

۱۳۹۶- ترس – گیاه – تیره – گریه – گیره – گاری – راست – سیاه – سیگار – سیاره – گیتار – ستاره
۱۳۹۷- یزد – یاد – میز – مزد – دما – دام – آدم – زیاد – پیدا – دیزی – پماد – پیام – امید – پیاز – دمپایی
۱۳۹۸- نور – نود – دیو – دیر – رود – دره – نیرو – ویژه – نروژ – روده – دوره – وردنه
۱۳۹۹- نخل – لنگ – چرا – چنگ – چرخ – خنگ – خال – رنگ – انگل – گران – چنار – لنگر – گلنار – خرچنگ – چنگال

۱۴۰۰- شغل – شال – غار – غول – غرش – آغوش – آوار – لواش – لاغر – شلوغ – شغال – الاغ – شاغل – شلوار – آشغال
۱۴۰۱- دزد – دید – مزد – یزد – میز – داد – امید – آزاد – مداد – امداد – داماد
۱۴۰۲- مهد – سکه – مهم – مکه – کمد – جسم – دکه – سهم – جسد – دکمه – مسجد – سجده – مجسمه
۱۴۰۳- ویلا – امید – دنیا – لیمو – مدال – ملوان – میلاد – میدان – لیوان – وانیل
۱۴۰۴- گلو – گرم – گوی – گور – مرگ – لگو – وکیل – میگو – گلیم – کویر – ولرم – گمرک – کولر – لیمو – گوریل
۱۴۰۵- تاس – تاب – لاک – سبک – اسب – باک – کباب – لباس – کتاب – کلاس – بابک – ساکت – اسکلت – بسکتبال
۱۴۰۶- پیک – پیر – پری – کار – رنگ – پاک – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ
۱۴۰۷- نوه – خزر – نور – خون – وزن – روزه – زانو – نوار – روان – خزان – خانه – آرزو – خواهر – خزانه – راهزن – زورخانه
۱۴۰۸- باک – تاب – بیل – بال – لاک – نبات – بلیت – کتاب – بانک – بالن – تنبل – تانک – بالکن – کابینت – تلکابین
۱۴۰۹- رنگ – سنگ – گرد – لگد – لنگ – نرگس – سنگر – گردن – گران – دلار – انگل – آدرس – لنگر – سالن – گلدان – گردان – سالگرد
۱۴۱۰- سوت – عدس – رعد – عود – دست – عکس – سرود – وسعت – عروس – سکوت – سرعت – دوست – دعوت – درست – دکتر – رکود – رکوع – دکور – دستور – عروسک
۱۴۱۱- سبد – دشت – کبد – سبک – دست – اشک – اسب – تاب – شکست – آبکش – کتاب – ساکت – شتاب – دستکش
۱۴۱۲- تاب – تبر – روح – باک – کتاب – ربات – کوبا -باکو – کارت – حرکت – برکت – راحت – باروت – کبوتر
۱۴۱۳- شنا – شاه – هوش – شعبه – عناب – شهاب – شنبه – آشوب – انبوه – بانو – شانه – بهنوش – باهوش – انبوه – نوشابه
۱۴۱۴- زره – گاز – گرز – برگ – بره – باز – گربه – گراز – هزار – بهار – بزرگ – زهرا – رهبر – بزرگراه
۱۴۱۵- دما – دوا – وام – تاب – اتو – آدم – مدت – واحد – مودب – وحدت – حامد – احمد – متحد – مداح – محبت – محتوا
۱۴۱۶- تاج – تار – اتو – راه – جوهر – جارو – آوار – تاجر – آواره – اجاره – جواهر
۱۴۱۷- دین – دیگ – گرد – نیش – رشد – رنگ – شادی – دنیا – گاری – گران – دانش – گردن – گردش – شریان – شاگرد – دینار
۱۴۱۸- قسم – شخم – شام – قشم – مشق – ماه – ماش – ساق – خشم – خام – شاخ – شاخه – مهسا – ماسه – ساقه – سماق – خامه
۱۴۱۹- کار – شور – شکار – کشور – ورزش – شورا – ارزش – آرزو – زرشک – روکش – کشاورز- ورزشکار
۱۴۲۰- فیل – بیل – قلب – قیف – آبی – لیف – قاب – افق – آقا – قفل – قالی – قلاب – بالا – قایباف

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰۰ تا ۱۲۹۹

۱۴۲۱- وفا – هلو – چاه – چهل – چلو – هدف – فال – فدا – چاله – آلوده – آلوچه – فولاد – فالوده
۱۴۲۲- ملت – وکیل – رتیل – کیلو – کویر – کویت – لیتر – موکت – مترو – ولرم – لیمو – کولر – کیلومتر
۱۴۲۳- پشت – پتو – هوش – پشه – مکه – کوه – پوک – شوت – تپش – تپه – مشت – توپ – موش – تمشک – پوشک – پوشه – موکت – موشک – پشمک – پشتک
۱۴۲۴- کیف – کفش – فیش – شیب – کیش – کشف – بشکه – بنفش – بیشه – شنبه – کینه – شبکه – بنفشه – یکشنبه
۱۴۲۵- شهر – آرش – شانس – شانه – شهرت – تنها – تشنه – ترانه – تهران – رسانه – ستاره – نشاسته – شهرستان
۱۴۲۶- کشف – مشک – ملت – نمک – نفت – شکل – کفش – مشت – شکم – کلفت – تلفن – تمشک – مشکل – نفتکش
۱۴۲۷- کفش – کشو – کوه – کیش – کیف – شفا – وفا – شاه – شکاف – کوفه – کاشی – کاهو – کافه – کاشف – کفاش – کفاشی – شکوفه – هواکش
۱۴۲۸- قلم – قله – سال – ماهی – قیام – میله – لایه – سایه – سلام – سالم – سماق – قیمه – ساقه – مقاله – ملاقه – مقایسه
۱۴۲۹- سود – مرد – سهم – سوره – همسر – ماده – مادر – سواد – دوره – آدرس – ساده – سمور – سرود – سماور – مدرسه – آسوده
۱۴۳۰- پاس – پاک – پیک – کلاس – پلیس – پلاک – ساکت – پاکت – اسکلت – کلیسا – تاکسی – پاستیل – لاستیک – پلاستیک
۱۴۳۱- بال – بیل – آبی – بال – ویلا – لیلا – بالا – لوبیا – آلبالو – والیبال
۱۴۳۲- شاه – نقش – شیب – قاب – نقاش – بیشه – نقشه – نقاب – شانه – انبه – شهاب – شنبه – نقاشی – شبانه – شاهین
۱۴۳۳- فوت – نفت – تور – فنر – برف – تبر – نور – نبوت – نوبت – نفرت – تنبل – تلفن – تنور – فلوت – تونل – تنبور
۱۴۳۴- رنگ – رشت – گشت – شعر – شتر – آتش – ترش – تنگ – گران – تراش – رعنا – ارتش – شاعر – نگار – انگشت – انگشتر
۱۴۳۵- شاخ – شاد – رشد – رود – کشو – کود – کاخ – کدو – خوک – خشک – خوش – خروش – کادو – خراش – اردک – کشور – ارشد – رکود – شورا – شکار – خوراک – دشوار – خودکار
۱۴۳۶- نای – نبی – آبی – خان – بنا – بینا – بانی – آبان – بابا – ناباب – انبیا – نایاب – بیابان – خیابان
۱۴۳۷- یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس
۱۴۳۸- دکل – جلد – کبد – کاج – تاج – بدل – باج – کلاج – کتاب – جلبک – جلاد – جالب – کابل – کالبد
۱۴۳۹- کتف – سنگ – سگک – نفت – نفس – سفت – تند – کند – کفن – دست – تنگ – تنفس – تفنگ – فندک – سنگک
۱۴۴۰- تیغ – وجه – جیغ – جوی – جهت – غیرت – جیوه – غیور – هویج – هویت – هجری – تیره – رویت – غوره – توجه – جیره – جوهر – نوجیه

۱۴۴۱- نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما
۱۴۴۲- زجر – زوج – گیج – جگر -جیره -هویج – گریه – زیره – جیوه – گیره – جوهر – جزوه – روزه – وزیر – گوجه – جزیره
۱۴۴۳- گاری – ناشی – گریم – منشی – ناشر – گرما – شناگر – نگارش – نمایش – ماشین – نمایشگر
۱۴۴۴- چرم – چرا – چاه – چهل – چله – چهار – چاله – ماهر – ولرم – چاره – آلوچه – مچاله – مورچه
۱۴۴۵- وحی – محو – دیو – مدت – حوا – حیا – امید – حیات – وادی – وحدت – متحد – حامد – احمد – واحد – مواد – مداح – محتوا – حمایت
۱۴۴۶- قله – حوا – قول – لوح – لال – حال – حلق – حقه – لاله – هالو – هلال – لولا – لوله – حلقه – حلوا – حوله – حلال – قلوه – حواله
۱۴۴۷- وقت – قوی – قوم – قیام – قامت – مقوی – قیمت – تیمم – مقام – مقوا – موقت – تقویم – یاقوت – قیامت – مقاوم – ماموت – مقاومت
۱۴۴۸- سوت – وحی – سیم – ستم – حکم – مسیح – حکیم – کویت – حکمت – سکوت – موکت – حکومت
۱۴۴۹- وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت – قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم
۱۴۵۰- ذهن – ذره – هتل – لذت – ذرت – آذر – تله – نهال – ناله – تنها – لانه – تهران – ترانه
۱۴۵۱- گاو – سنگ – سوت – تنگ – نرگس – واگن – تنور – سنگر – تونس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان
۱۴۵۲- شور – شعر – رود – عود – عدل – عدد – دور – دود – درد – رشد – دوش – درود – شروع
۱۴۵۳- گله – گلو – لایه – ویلا – سایه – سوال – الگو – گیاه – وسیله – وسایل – گیلاس – گوساله
۱۴۵۴- شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت
۱۴۵۵- یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هزیم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه
۱۴۵۶- عمل – عدل – لاک – کمد – مدل – عدد – دکل – دعا – داد – معدل – کمال – کلام – عادل – عالم – مالک – مدال – مداد
۱۴۵۷- سنت – تنیس – سیاه – سایه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن

Be the first to comment

Leave a Reply