جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، آپدیت جدید

در این مطلب از سایت مرجع ارائه پاسخ بازی آمیرزا، به ارائه جواب بازی آمیرزا از مرحله 200 تا 400 می پردازیم.

۲۰۰- بوق – قول – قوا – قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – بالا – باقلوا
۲۰۱- شمع – دعا – معنا – معاد – عمان – دانش – مانع – دشمن – معدن – دشنام – شمعدان
۲۰۲- روز – زور – فوری – زیره – وزیر – روزه – فیروزه
۲۰۳- چرم – چمن – چنار – مزار – ارزن – نماز – زمان – چمنزار
۲۰۴- پدر – پند – نوه – درون – نرده – پوند – دوره – پودر – روده – رنده – پونه – پرده – وردنه – پرنده – پرونده
۲۰۵- خام – ملخ – خال – اخم – مورخ – خرما – خاور – خرمالو
۲۰۶- ریگ – دیگ – گرد – دبی – برگ – گدا – دبیر – گاری – دریا – گرداب – بیدار – بادگیر
۲۰۷- زین – زیره – نسیه – نیزه – سینه – سرنیزه
۲۰۸- رخش – دوش – دیو – خیر – خوش – خرد – رشید – شوخی – خرید – درویش – خورشید
۲۰۹- کیش – شیب – کینه – شنبه – بشکه – بیشه – شبکه – یکشنبه
۲۱۰- دست – سبد – بند – داس – بدن – تند – نبات – دبستان
۲۱۱- لگن – لنگ – گاو – گلو – الگو – انگل – واگن – النگو – آنگولا
۲۱۲- فوت – فال – فلوت – بافت – تاول – تابلو – فوتبال
۲۱۳- چاه – نمک – چمن – مکه – نامه – چانه – چکمه – کمانچه
۲۱۴- سوت – راسو – راست – سوار – استوا – اوستا – روستا – استوار
۲۱۵- دشت – آتش – شته – تباه – شاهد – تابه – دهات – بهشت – شتاب – شهادت – بهداشت
۲۱۶- گام – برگ – مرگ – گرم – بهار – گربه – گرما – مربا – بهرام – گرمابه
۲۱۷- چکش – چای – کیش – کاچی – شاکی – شیار – شکار – شریک – کاشی – شکارچی
۲۱۸- رمق – رقم – قرن – نقره – قرآن – نامه – قمار – مناره – منقار – قهرمان
۲۱۹- ترد – ریل – ملت – تیم – دلیر – ملیت – مدیر – دیلم – رتیل – لیتر – تردمیل
۲۲۰- جگر – گود – گاو – گدا – گرد – جادو – جارو – جواد – گردو – جادوگر

۲۲۱- سفر – سود – دیس – سفیر – ردیف – فوری – سفید – سرود – یوسف – فرود – فردوسی
۲۲۲- پیک – پلک – کلم – ملک – پلاک – کامل – کلام – لامپ – پیام – المپیک
۲۲۳- نخل – خال – گناه – لانه – نگاه – آهنگ – خاله – انگل – نهال – خانه – گلخانه
۲۲۴- چاپ – تپه – چاه – تنها – پناه – چانه – تپانچه
۲۲۵- شهر – شوهر – ریشه – شیره – شوره – رشوه – شرور – شهریور
۲۲۶- تیم – سطل – ملت – ملیت – لیست – طلسم – تسلیم – مستطیل
۲۲۷- فنر – دیو – دفن – فوری – درون – فرود – نیرو – فرنی – ردیف – نوید – فردین – فریدون
۲۲۸- ریگ – ریل – ریال – نگار – گاری – لنگر – گران – گلنار – گالری – گیلان – نارگیل
۲۲۹- میز – زین – مسیر – مرسی – نسیم – زمین – سرزمین
۲۳۰- غار – باغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – غبار – مربی – امیر – مربا – بیمار – مرغابی
۲۳۱- نگاه – گناه – بانگ – آهنگ – نهنگ – انبه – بنگاه – نگهبان
۲۳۲- پتک – پلک – شال – تشک – پلاک – کاشت – تلاش – پاکت – شکلات – لاکپشت
۲۳۳- هلو – دهل – هدف – فال – هالو – لوده – فولاد – آلوده – فالوده
۲۳۴- نوید – دانه – دهان – دایه – دنیا – دیوان – آینده – ناهید – ادویه – دیوانه
۲۳۵- میز – زین – یزد – مزد – امید – ایزد – زیاد – نیاز – زمین – یزدان – میدان – نامزدی
۲۳۶- قیف – قیر – فرق – فقر – افق – فراق – فقیر – رفیق – آفریقا
۲۳۷- شتر – رشت – نشت – گشت – تنگ – ترش – تراش – ناشر – ارتش – نگار – گران – انگشت – شناگر – انگشتر
۲۳۸- نوش – بانو – انبه – شانه – آشوب – شنبه – شهاب – باهوش – نوشابه
۲۳۹- پلو – پول – لپه – پله – هلو – لانه – نهال – پونه – پناه – هالو – پهلو – پهلوان
۲۴۰- خیر – آوار – خاور – یاور – خیار – رویا – خاویار

جواب آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، پاسخ مرحله 1200

۲۴۱- برگ – گاز – ریگ – گرز – زیبا – گاری – بازی – بارز – بزرگ – گراز – بازیگر
۲۴۲- گوش – کور – شورا – روکش – شکار – کشور – گوارش – کاوشگر
۲۴۳- رنج – ناجی – آرنج – جاری – نجار – جنین – انجیر – نارنج – نارنجی
۲۴۴- داس – دنج – جسم – جسد – سمج – جام – سجاد – جامد – سنجد – مسجد – دماسنج
۲۴۵- اسیر – نسیم – مرسی – امیر – سرما – ساری – مسیر – سینما – سیمان – ریسمان – سمینار
۲۴۶- گدا – گاز – زاهد – آگاه – آزاد – گدازه – آزاده – زادگاه
۲۴۷- سوت – سکو – کوک – کتک – واکس – ساکت – سکوت – کاسکت – کاکتوس
۲۴۸- پلو – چال – پوچ – پول – سوپ – چاپ – لوس – سوال – چپاول – چالوس – چاپلوس
۲۴۹- زین – گاز – زنگ – نیاز – آگهی – گیاه – گزنه – نیزه – یگانه – گزینه – انگیزه
۲۵۰- انار – آبان – انبر – انبار – نایاب – باران – ایران – انباری – بارانی
۲۵۱- قاب – بالا – قالی – قالب – قلاب – قلابی – بقالی – باقالی
۲۵۲- کره – تکه – کارت – هرات – ترکه – اراک – کاراته
۲۵۳- رخش – شاخ – رخت – خشت – آخرت – تراش – ارتش – خراش – پرخاش – خارپشت
۲۵۴- کور – کولر – شکار – روکش – شورا – کشور – لواش – شلوار – لواشک – شلوارک
۲۵۵- دانا – دانه – زنده – آزاد – زاهد – دهان – آزاده – زاهدان – اندازه
۲۵۶- باج – قاب – جناب – جناق – آبان – اجاق – نقاب – باجناق
۲۵۷- پرز – زیپ – روز – پیش – زور – ورزش – پوزش – وزیر – پیروز – شیپور – پرویز – زیرپوش
۲۵۸- گیس – گاری – ساری – اسیر – سیاه – سایه – گریه – گیره – گیاه – سیگار – سیاره – سیاهرگ
۲۵۹- کاخ – کدو – کود – خدا – خاک – دکور – کارد – خاور – کادو – اردک – خوراک – خودکار
۲۶۰- گوش – گشت – گاو – آشوب – شتاب – گوشت – آبگوشت

۲۶۱- بند – دبی – بدن – نوید – نیرو – درون – بندر – دبیر – نبرد – بیرون – دوربین
۲۶۲- سنگ – گسل – گیس – سالن – انگل – سنگال – گیلاس – گیلان – انگلیس
۲۶۳- فنر – فیل – لیف – ریل – نیرو – فرنی – فوری – نیلوفر
۲۶۴- وزن – گلو – لنز – زنگ – گوزن – گونه – لوزه – وزنه – گزنه – زنگوله
۲۶۵- بشر – امشب – مربا – امیر – مربی – شیار – مباشر – بیمار – ابریشم
۲۶۶- لکه – سکه – کاسه – کلاس – کلاه – هلاک – ساکن – سالن – نهال – لانه – اسکله – کهنسال
۲۶۷- سوت – نشت – ستون – تونس – نشست – روشن – تنور – سنتور – سرنوشت
۲۶۸- بچه – چاه – چرب – آچار – چهار – بهار – ارابه – چابهار
۲۶۹- رخت – خرس – سرخ – سخت – ساخت – سرخک – کارت – ساکت – خاکستر
۲۷۰- گود – گلو – لگد – بدن – بند – گنبد – بلند – بلندگو – گلوبند
۲۷۱- کره – ترکه – برکه – بهتر – تابه – برکت – رکاب – کتاب – رتبه – ربات – کهربا – هکتار – تبهکار
۲۷۲- باک – سبک – کابل – کالا – لباس – کاسب – کلاس – کالباس
۲۷۳- تابه – بیمه – تباه – بیات – ماهی – اهمیت – بامیه – مهتاب – مهتابی
۲۷۴- دوش – شهر – شوهر – دوره – رنده – نرده – شوره – رشوه – دشنه – روشن – روده – شهروند
۲۷۵- پلو – پدر – پول – لودر – دلار – رودل – پودر – پدال – پادو – پارو – دلاور – پولدار
۲۷۶- کرج – رنج – کنج – کاج – نجار – آرنج – نارنج – نارنجک
۲۷۷- موش – گام – گوی – گوش – گاو – گویش – گوشی – میگو – گاومیش
۲۷۸- زود – زوج – دوز – آزاد – جواد – جادو – جواز – آواز – ازدواج
۲۷۹- انار – آرام – نامه – نمره – آرمان – اهرام – مناره – ناهار – راهنما
۲۸۰- مزه – بزم – زهرا – هزار – مزار – بارز – بهار – بهرام – مبارز – مبارزه

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

۲۸۱- ساس – راسو – سوار – سمور – سمسار – سماور – سوسمار
۲۸۲- شرف – فرش – فنر – سنگ – نفس – سنگر – فشنگ – نرگس – سرنگ – سنگفرش
۲۸۳- قاب – قتل – بالا – قلاب – قالب – اتاق – تقلب – قاتل – تالاب – باتلاق
۲۸۴- کبد – باک – کود – دکور – کارد – ابرو – باکو – کوبا – رکاب – اردک – بودا – کادو – کبود – دارکوب
۲۸۵- قطب – قاب – منطق – نقاب – طناب – باطن – قطبنما
۲۸۶- گود – گوی – دیگ – گیوه – نوید – گونه – گونی – گوینده
۲۸۷- مهم – حکم – مکه – محکم – حاکم – حمام – محاکمه
۲۸۸- قلم – قله – قاب – مبل – قلمه – ابله – قالب – قلاب – لقمه – قبله – ملاقه – مقاله – قابلمه – مقابله
۲۸۹- برکت – رکاب – کتاب – کبیر – ربات – کتری – بیات – باتری – تاریک – باریک – کبریت – تبریک – کتیرا – باکتری
۲۹۰- ماهی – بیوه – بومی – بیمه – میوه – بامیه – آبمیوه
۲۹۱- موش – شوره – شورا – رشوه – ماشه – شوهر – شماره – مشهور – هاشور – هموار – مشاوره
۲۹۲- تند – داس – دست – سند – دانا – استان – استاد – داستان
۲۹۳- لیف – لطف – نفس – فیل – طفل – سطل – فسیل – لطیف – فلسطین
۲۹۴- اسکی – لیست – کاست – کلاس – ساکت – اسکلت – کلیسا – اسکیت – تاکسی – لاستیک
۲۹۵- ریگ – جگر – گیج – گره – گیس – گریه – جیره – گیره – سرگیجه
۲۹۶- زیپ – پیچ – چاه – هیچ – چاپ – چای – پیاز – پیازچه
۲۹۷- توپ – پول – پلو – پتو – پلک – سوپ – پوک – پتک – لوس – توکل – پوست – سکوت – کپسول – تلسکوپ
۲۹۸- سفر – تماس – ماست – فارس – رستم – افسر – سفارت – مسافر – مسافت – اتمسفر – مسافرت
۲۹۹- موسی – مسکو – سویا – ماسک – اسکی – واکس – مساوی – مسواک – اسکیمو

۳۰۰- زود – یزد – دوز – دوش – شیوه – شهید – دوشیزه
۳۰۱- کرم – کمد – نمک – کند – کبد – کمر – مرکب – مدرک – منبر – کربن – بندر – نبرد – کمربند
۳۰۲- سنگ – سنگر – سرنگ – نگار – سوار – واگن – راسو – گران – نرگس – انگور – گارسون
۳۰۳- رفع – عفت – فرات – عارف – تعارف – ارتفاع – اعتراف
۳۰۴- دانه – نهاد – دهان – بنده – انبه – ابله – بلند – هلند – هندل – لانه – نهال – هندبال
۳۰۵- دبی – کمد – کیش – شیب – مشک – شکم – میبد – مشکی – بیدمشک
۳۰۶- فرش – پیش – شرف – ترشی – تفرش – شریف – پشتی – تشریف – پیشرفت
۳۰۷- زاغ – غزل – باغ – غاز – بغل – زابل – ابله – بالغ – غزال – زغال – زباله – بزغاله
۳۰۸- کتان – ساکت – ساکن – تانک – استان – استکان
۳۰۹- گسل – لوس – گلو – سوال – سوله – الگو – ساوه – گوساله
۳۱۰- جیب – جوی – باج – برج – جاری – رویا – یاور – جواب – جارو – جوراب – جویبار
۳۱۱- دست – دیس – ترد – ساری – دارت – درست – اسید – اسیر – تدریس – دستیار
۳۱۲- دبی – هادی – دبیر – برده – باده – دایه – بدهی – دایره – ردیاب – بیدار – بهداری
۳۱۳- لوح – شاخ – خال – خوش – حال – حلوا – لواش – خوشحال
۳۱۴- رکاب – مکتب – ربات – تمبر – برکت – کتاب – مرکب – مبارک – مرکبات
۳۱۵- نهاد – شیاد – دشنه – ناشی – هادی – دایه – شاهد – دانه – دانش – دهان – شهید – شانه – آینده – شاهین – ناهید – اندیشه
۳۱۶- خوک – کویر – یاور – رویا – خاور – خیار – خوراک – خوراکی
۳۱۷- بوس – ستون – نوبت – تونس – بانو – توان – نبات – وانت – ستوان – بوستان
۳۱۸- لیز – جیب – زین – لنج – لنز – لجن – نجیب – زنبیل – زنجبیل
۳۱۹- کفن – نفس – فکس – سکه – ساکن – کاسه – کافه – نسکافه
۳۲۰- نشت – شته – نشات – نشست – شانه – تشنه – تنها – شانس – نشاسته

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱ تا ۱۹۹

۳۲۱- گنج – گیج – جنگ – گنجه – نگین – جنین – نهنگ – گنجینه
۳۲۲- ملک – مهم – کلم – لکه – ملکه – مکمل – کلاه – کلمه – هلاک – کامل – کلام – مکالمه
۳۲۳- مرسی – سیاه – سایه – ماهی – سهام – اسیر – همسر – ماسه – مسیر – سرما – سیاره – سرمایه
۳۲۴- نقل – آبان – بالا – نقال – قالب – بالن – نقاب – قلاب – انقلاب
۳۲۵- داد – درد – مدار – مادر – آرام – مداد – امداد – درآمد – داماد – مرداد – مدارا – دامدار
۳۲۶- متن – توان – وانت – تامین – تومان – امنیت – مانتو – ویتنام
۳۲۷- گرگ – گنگ – نگار – گران – واگن – گرگان – انگور – گروگان
۳۲۸- بچه – چاه – تکه – چکه – تباه – چابک – کتاب – تابه – کتابچه
۳۲۹- ملت – دست – تماس – سالم – ملات – املت – مدال – ماست – سلام – سلامت – دستمال
۳۳۰- میز – شیار – مزار – میرزا – شیراز – آمرزش – رزمایش
۳۳۱- سرب – برس – سبد – دارت – ربات – درست – سراب – بستر – سرداب – دربست – داربست
۳۳۲- دوز – زرد – زود – لرز – روز – زور – درز – رودل – لودر – زالو – دلار – آرزو – دراز – دلاور – زردالو
۳۳۳- ملک – مبل – کلم – کامل – کلام – کابل – کمیاب – کلمبیا
۳۳۴- برگ – بدل – گدا – لگد – گرد – دلار – دلبر – گلاب – گرداب – بالگرد
۳۳۵- کفر – کیف – فکر – کتف – کافی – کافر – کتری – کتیرا – تاریک – ترافیک
۳۳۶- فنر – یاور – فرنی – رویا – نیرو – فوری – ویران – روانی – فناوری
۳۳۷- خیر – خبر – نرخ – چرب – چین – چرخ – چربی – خبرچین
۳۳۸- غار – باغ – غرب – غروب – غبار – ابرو – غوره – روباه – آبغوره
۳۳۹- لوس – سیلو – سویا – ویلا – سلام – موسی – سوال – سالم – لیمو – مساوی – سومالی
۳۴۰- کلک – سکه – لکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – کلاهک – اسکله – کالسکه

۳۴۱- دکه – تشک – شته – دشت – شاهد – دهات – کاشت – شهادت – آتشکده
۳۴۲- عمه – ماهی – مایع – میهن – نامه – عمان – مانع – معنا – معاینه
۳۴۳- طبل – رطب – طلا – طلب – باطل – رکاب – کابل – رباط – کربلا – طلبکار
۳۴۴- نوک – تانک – تنبک – باکو – کوبا – بانو – بانک – نبات – کتان – کتاب – تنباکو
۳۴۵- رویا – نیرو – یاور – مانور – روانی – نیمرو – ویران – رومانی – مریوان – ورامین
۳۴۶- زشت – تشک – ارتش – شکار – کاشت – تراز – تراش – تشکر – ترکش – زرشک – شرکت – شراکت – کشتزار
۳۴۷- سفر – رفاه – افسر – ساده – سرفه – فاسد – فارس – سفره – افسرده
۳۴۸- گوی – یزد – گود – دیگ – گلو – دوز – زود – لگد – لیز – زگیل – دیزل – لوزی – زیلو – گلدوزی
۳۴۹- پسر – سپر – کیش – پیک – سیرک – پرسش – پیکر – ریسک – شریک – کرسی – شکسپیر
۳۵۰- زین – میز – نیاز – زیان – زمین – ایمان – میزان – زایمان
۳۵۱- شاخ – رخش – خیر – شیخ – آریا – خراش – شیار – خیار – آرایش – خشایار
۳۵۲- کرج – جوک – کاج – جوش – شورا – جارو – روکش – شکار – کشور – جوشکار
۳۵۳- ریگ – مگس – گیس – گرم – مرگ – مرسی – مسیر – گریم – گرمسیر – سرگرمی
۳۵۴- ریل – بدل – دبی – بیل – ریال – یلدا – دلار – دلیر – دبیر – دلبر – دلربا – بیدار – اردبیل
۳۵۵- کره – کبد – دکه – باده – رکاب – برکه – برده – کهربا – کباده – بدهکار
۳۵۶- لاشه – ویلا – شیوه – لواش – هیولا – الویه – شوالیه
۳۵۷- لال – هلال – لیلا – لاله – گیاه – گلایه – گلایل – گالیله
۳۵۸- عمه – طعم – عمل – طمع – طلا – علم – طالع – طعام – طعمه – عالم – مطالعه
۳۵۹- ملت – تماس – ملات – املت – ماست – سلامت – الماس – اسلام – التماس
۳۶۰- کرم – کمر – مسیر – کرسی – مرسی – سرما – ماسک – ساری – اسکی – سیرک – ریسک – اسیر – کریم – کمیسر – اکسیر – سرامیک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۳۶۱- خرج – سرخ – خرس – خروس – رسوخ – خسرو – جوهر – جوخه – سوره – خروج – سرجوخه
۳۶۲- قوا – وقت – موم – قوم – موقت – قامت – ماتم – تمام – مقام – مقوا – تقوا – ماموت – مقاوم – مقاومت
۳۶۳- داد – آباد – مداد – امداد – داماد – بادام – بامداد
۳۶۴- قتل – تلخ – خلق – خال – خالی – تخیل – قاتل – خالق – قالی – خیال – خلاق – لیاقت – خلاقیت
۳۶۵- برس – سکو – بوس – سبک – سرب – بوکس – بورس – رسوب – سرکوب – بوکسور
۳۶۶- کفر – کیف – فکر – ریگ – گاری – کافر – کافی – کفگیر – گرافیک
۳۶۷- جرم – جام – تاج – هجرت – هرات – تاجر – جامه – مهارت – تهاجم – ترجمه – مهاجر – مهاجرت
۳۶۸- رحم – حنا – حرم – محرم – مرام – حرام – حمام – مراحم – رحمان – نامحرم
۳۶۹- هوس – طوس – سطر – راسو – طاهر – سوار – سوره – ساطور – اسطوره
۳۷۰- شاخ – خشک – شیخ – خیر – کیش – شیار – شاکی – کاشی – خیار – شریک – شکار – خاکشیر
۳۷۱- دزد – دید – یزد – داد – دبی – ایدز – بازی – زیاد – ایزد – زیبا – بازدید
۳۷۲- جرم – جسم – سمج – جام – تاج – جرات – تجسم – رستم – سرما – تاجر – مستاجر
۳۷۳- کتف – فاش – کاش – شفا – کفش – کشف – افشا – کاشف – کاشت – کفاش – شکاف – اکتشاف
۳۷۴- شعر – عرش – شروع – شعار – آوار – شاعر – شعور – اعشار – عاشورا
۳۷۵- مادر – دوام – اردن – مدار – درمان – دوران – مانور – اروند – نمودار
۳۷۶- زرد – درز – زهرا – ارشد – زاهد – دراز – شاهد – هزار – ارزش – شهرزاد
۳۷۷- قصد – صدا – دقت – اتاق – تقاص – صادق – صداقت – اقتصاد
۳۷۸- بشر – خبر – شاخ – بخش – خشک – خشاب – خراب – بخار – رکاب – خشکبار
۳۷۹- دشت – دارت – تراش – ارشد – ربات – ارتش – شتاب – شربت – شبدر – رشادت – برداشت – ارتشبد
۳۸۰- نفس – منفی – نسیم – موسی – سمنو – مونس – سیفون – سمفونی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰ تا ۶۹۹

۳۸۱- گود – دیگ – گوی – پند – پوند – گونی – نوید – پیوند – دوپینگ
۳۸۲- سبک – لوس – سکو – بوس – سوال – واکس – کلاس – کوبا – باکو – بوکس – لباس – کاسب – کابل – کابوس – باسکول
۳۸۳- طبل – طلب – طلا – طول – بودا – باطل – طالب – بلوط – داوطلب
۳۸۴- درد – دید – داد – مداد – مرید – مدار – مادر – مدیر – امید – مرداد – دیدار – مادرید
۳۸۵- موسی – سمنو – سویا – مونس – نسیم – سیمان – سینما – ناموس – سونامی
۳۸۶- ریشه – شیره – رشوه – شیوه – شیار – شوهر – شوره – هاشور – هوشیار
۳۸۷- دوش – رشید – شیاد – ارشد – درویش – دشوار – دیوار – رادیو – داریوش
۳۸۸- بانو – نیرو – انبر – ویران – روبان – بینوا – بیرون – روانی – بوران – بریان – بورانی
۳۸۹- صفر – صفا – صاف – صنف – فنر – نصف – صراف – انار – اصراف – انصاف – انصراف
۳۹۰- سند – سود – دیس – سویا – نوید – اسید – سواد – دیوان – ادیسون
۳۹۱- منبر – انبه – مربا – انبر – بهمن – مهربان – برنامه
۳۹۲- علم – عهد – عمل – عمه – دلمه – عالم – عادل – معاد – معده – معدل – ماده – مدال – معادله
۳۹۳- پند – وزن – خون – دوزخ – نخود – پونز – پوند – پوزخند
۳۹۴- کلم – کرم – کمر – ملک – اراک – رمال – آرام – کامل – کلام – کالا – کارامل
۳۹۵- شته – هشت – تباه – شهاب – شتاب – بهشت – اشتها – شباهت – اشتباه
۳۹۶- پکن – نگار – گران – پیکر – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ
۳۹۷- ساز – وزن – سبز – بازو – زانو – سوزن – زبان – بانو – سوزنبان
۳۹۸- قصه – قوچ – قصد – نقد – قند – نوچه – صدقه – صندوق – صندوقچه
۳۹۹- باج – جام – دنج – دانا – آباد – آبان – جامد – اندام – بادام – انجماد – بادمجان

 

بازی آمیرزا یک تجربه معمایی و جذاب برای علاقمندان به بازی‌ های کلماتی است. این بازی توسط نردبان اندیشه فردا منتشر شده و با استفاده از حروف داده شده، بازیکنان باید کلمات پنهان در هر مرحله را حدس بزنند. با بیش از 1200 مرحله، هر مرحله از بازی به چالش‌های جدیدی برای بازیکنان می‌انجامد و سطح سختی آن به تدریج افزایش می‌یابد.

محیط بازی آمیرزا با استفاده از یک فضای سنتی طراحی شده است که با شخصیت‌ها و جزئیات جذاب آن، تجربه‌ی گیمرها را تقویت می‌کند. این طراحی جذابیت و تنوع به بازی اضافه می‌کند و بازیکنان را به حل معماهای جدید ترغیب می‌کند.

هرچند که بازی به نظر ممکن است آسان به نظر برسد، اما در برخی مراحل، یافتن کلمات مورد نیاز برای پیشروی با چالش همراه است. این موضوع ممکن است باعث شود که بازیکنان به دنبال راهنماها و راهکارهایی برای حل مراحل مختلف باشند.

برای رفع این دغدغه، مطالبی در دسترس هستند که جواب‌های مراحل مختلف بازی را فراهم می‌کنند. برخی از این مطالب جواب‌ های مراحل ۲۰۰ تا ۴۰۰ بازی آمیرزا را ارائه می‌دهند که می‌توانند به بازیکنان در پیشبرد در بازی کمک کنند.

در نهایت، بازی آمیرزا با محیط جذاب، چالش‌های معمایی متنوع و ارائه راهنماهای مفید، یک تجربه مهیج و سرگرم‌کننده برای علاقه‌مندان به بازی‌های کلماتی فراهم می‌کند.

 

Be the first to comment

Leave a Reply