جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۹

آمیرزا 1300 تا 1399

جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 به بعد را آماده کرده و منتشر می کنیم. در این مطلب نیز به حل بازی پرداختیم و جواب بازی آمیرزا از مرحله 1300 تا 1399 رو منتشر می کنیم.

در مطالب قبلی منتشر شده از سایت نیز ، به ارائه جواب مراحل 1 تا 1300 پرداختیم که می توانید به مشاهده آن ها بپردازید و تجربه خود را نیز با ما در میان بگذارید.

این مطلب شد و برای مشاهده جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

در برخی از مراحل، جواب ها ممکن است با جواب های دیگر کاربران متفاوت باشد که این تفاوت در جواب مراحل در آپدیت جدید بازی آمیرزا اعمال شده است و ما فقط جواب هایی که یافته ایم رو قرار داده ایم.

 

۱۳۰۰- زشت -دشت – شاه – شاد – باز – تاب – شاهد – شتاب -شهاب – بهشت – تازه – شهادت – بهداشت
۱۳۰۱- مبل – تند – هتل – ملت – تله – مهلت – بلند – هلند – تنبل – بهمن – بنده
۱۳۰۲- مرد – دره – مادر – نامه – ساده – درمان – همدان – مهندس – مدرسه – رسانه
۱۳۰۳- وام – موز – میز – زمین – ویزا – نماز – آویز – زانو – زمان – موازی – آزمون
۱۳۰۴- دره – شاد – آشنا – شانه – شاهد – انشا – دانش – هشدار – اشاره – ناهار – اداره – اراده
۱۳۰۵- زنگ – گرز – زبان – برنز – بزرگ – آزار – آبان – زرنگ – گراز – ارزان – ابزار – انبار – بازار – باران – بازرگان
۱۳۰۶- گاو – شاد – گرد – گوش – گردش – گردو – سرود – داور – سواد – گوارش – دشوار – سشوار – شاگرد
۱۳۰۷- شکل – شریک – ریال – ویلا – کویر – کیلو – وکیل – شلیک – شکار – لواش – کولر – کشور – شلوار – لواشک – شلوارک
۱۳۰۸- مهم – سیم – سیر – سهم – سایه – ریسه – مریم – ماهی – سرما – سیاره – مراسم – سرمایه
۱۳۰۹- گاز – یاس – سیل – لنگ – زنگ – سنگ – سالن – سایز – گیلان – گیلاس – انگلیس
۱۳۱۰- سهم – حنا – محل – سلام – سلاح – محله – نامه – سالن – حمله – ساحل – سالم – اسلحه – حامله – حماسه
۱۳۱۱- گوی – گیره – نیرو – گونی – گاری – گیاه – گروه – گریه – گوهر – گونه – گونیا – آهنگر – انگور – ویران – نیروگاه
۱۳۱۲- ساز – سوت – موز – نماز – مونس – سوزن – زانو – ستون – تومان – آزمون – مانتو – زمستان
۱۳۱۳- پدر – پاس – رسید – ریسه – پایه – پرده – پراید – پادری – پیاده – دایره – اسپری – سیاره – پاریس
۱۳۱۴- کیف – یاس – سکه – نفس – سینه – کیسه – کینه – کافه – سایه – کیهان – کنایه – سفینه
۱۳۱۵- نان – مهد – ماهی – نیمه – امید – مهدی – میهن – همدان – آینده – میدان – ناهید – مدینه – نماینده
۱۳۱۶- یاس – نان – سیما – منشی – نسیم – نشان – شانس – سمنان – نشانی – ماشین – نمایش – سیمان – سینما
۱۳۱۷- قله – قاب – قیام – میله – بیمه – قالی – قیمه – قالب – قبله – لقمه – قالب – قلابی – ملاقه – مقاله – بامیه – بقالی – قبیله – قابلمه
۱۳۱۸- علم – عمر – عمل – رعد – دعا – معدل – مدال – معما – معلم – عادل – عالم – رمال – دلار – معمار
۱۳۱۹- قول – شال – شوق – قبل – قلب – لقب – بال – بوق – لبو – قلاب – لواش – بقال – بالا – شلاق – قبول – قالب – باقلوا
۱۳۲۰- لوح – حال – سیاه – سوله – حیله – سایه – ویلا – حوله – حلوا – ساحل – سوال – سلاح – وسیله – اسلحه – الویه

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

۱۳۲۱- مکه – کوه – کفش – کیش – فیش – کیف – کشو – مشک – شکم – موش – کشف – مشکی – موشک – میوه – شکوفه
۱۳۲۲- عکس – سکه – سینک – کینه – سینه – عینک – کیسه – سایه – عکاس – ساکن – کاسه – اسکی – سیاه – کنایه
۱۳۲۳- ماه – مات – آقا – قنات – نامه – تنها – اتاق – انتها – اقامت – امانت – انتقام
۱۳۲۴- سخت – رخت – دست – پسر – پدر – سپر – خدا – آدرس – پاسخ – ساخت – درست – درخت – دختر – استخر – خسارت – پرداخت
۱۳۲۵- آبی – عاج – شیب – عیب – جیب – باج – جهش – باجه – عجیب – شیعه – جعبه – شهاب – شعبه – بیشه – شجاع – شایعه
۱۳۲۶- تیر – زیر – زیپ – بیت – تیز – ریز – تپه – تبر – پرز – زبر – تیره – زیره – رتبه – پریز – تبریز
۱۳۲۷- نیش – پری – پیر – شور – نور – نیرو – پیرو – رویش – پنیر – روشن – پروین – شیپور – شیرین
۱۳۲۸- دیس – سیب – جیب – عیب – عید – سبد – عدس – عهد – سعدی – سعید – عدسی – عجیب – بسیج – سجده – جعبه – بدهی
۱۳۲۹- یزد – دیگ – زین – گاز – زنگ – باز – دنیا – زیاد – زینب – گنبد – زبان – بازی – زیبا – زندگی – بنیاد
۱۳۳۰- رخت – سخت – خروس – ساخت – سوخت – خسرو – راست – اورست – ریاست – روایت – تساوی – تاخیر – استخر – روستا – تاریخ – خسارت – سوخاری
۱۳۳۱- خوب – خوک – کاخ – خال – خاک – خیال – ویلا – خالی – وکیل – کیلو – کابل – خواب – باکو – کوبا – لوبیا
۱۳۳۲- مرد – موج – برج – مربا – مودب – وارد – واجب – جامد – جارو – جادو – جواد – مجرد – جوراب – مرداب
۱۳۳۳- زرد – فدا – عزا – رعد – دعا – دراز – عارف – دفاع – فردا – فرزند – عرفان – زعفران
۱۳۳۴- پدر – پند – پاره – پناه – پرده – پوره – پونه – رنده – پودر – نرده – پرنده – وردنه – اروند – اندوه – پرونده – پروانه – پهناور
۱۳۳۵- هوا – موش – منشی – میوه – ماهی – نامه – شانه – شامی – همایش – ماشین – شاهین – نمایش – آویشن – شومینه
۱۳۳۶- فدا – خدا – رخت – فردا – فرار – دفتر – دارت – آخرت – دختر – درخت – رفتار
۱۳۳۷- موش – مشت – چشم – چکش – کشو – تشک – مکه – کوچ – چشمک – کوچه – چکمه – توهم – توشه – تمشک – چشمه – موکت – موشک – تشکچه
۱۳۳۸- عهد – عمه – عاج – جمع – عمان – نامه – معدن – معده – دامن – جمعه – جامد – جاده – جهان – جهنم – جهاد – همدان – جامعه
۱۳۳۹- بره – منها – شهاب – مربا – نرمش – نمره – نامه – شنبه – بارش – بهار – بهمن – شبنم – شماره – برنامه – مهربان
۱۳۴۰- داغ – دوغ – غار – روده – نادر – غوره – روغن – دروغ – دوره – اندوه – اروند – دوران – وردنه – داروغه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰۰ تا ۱۰۹۹

۱۳۴۱- سرما – سارا – سمنو – مونس – سمور – آسان – آرام – انار – ناموس – سماور – سروان – آسمان – آرمان
۱۳۴۲- یال – چهل – چای – چاه – قله – چاق – قیچی – چاله – قالی – لایق – ییلاق – قالیچه
۱۳۴۳- میخ – خرم – خرس- مسیر – خمیر – خیمه – میوه – موسی – مریخ – سرمه – خسرو – خروس – سمور – روسیه – سوریه – مسخره – موسیر
۱۳۴۴- قلک – قله – قلم – مکه – مبل – لکه – عمق – عقل – عقب – عمه – کعبه – کلبه – قلعه – مکعب – لقمه – قبله – معلق
۱۳۴۵- غار – دوغ – مرغ – داغ – غول – مدال – ولرم – مغول – مولا – وارد – لاغر – دلار – دروغ – دماغ – غلام – دوام – دلاور
۱۳۴۶- بهار – بازو – روزه – هزار – زهرا – آواز – آوار – اهواز – آواره – ارابه – بازار – روباه – ابزار
۱۳۴۷- چرک – چرب – کچل – چوب – لکه – بره – بچه – کولر – کوله – کوچه – کوره – برکه – کلبه – بلور – کلوچه
۱۳۴۸-
۱۳۴۹- خرس – سخن – سرخ – نامه – سرمه – نسخه – همسر – نمره – سرما – خانم – خرما – خانه – خامه – مسخره – مناره – رسانه
۱۳۵۰- فوت – صفت – صدف – قوت – صفا – وقت – وفا – صدا – دقت – افق – صاف – توقف – صادق – صداقت – تصادف – توافق
۱۳۵۱- گره – گاو – هوش – گوش – شهر – گوهر – گوشه – گروه – واشر – شوره – شورا – رشوه – شوهر – شاهرگ – هاشور – گوارش – گوشواره
۱۳۵۲- کشو – شکل – کور – کولر – لشکر – لواش – کشور – ورزش – ارزش – زرشک – روکش – شورا – شکار – لرزش – لواشک – شلوار – کشاورز
۱۳۵۳- تیم – بیمه – میهن – نیمه – نبات – تنها – نامه – بهمن – امنیت – تنبیه – مهتاب – بامیه
۱۳۵۴- صبر – صبح – سرو – عصر – عصب – عرب – سرب – ربع – حبس – سحر – روح – عروس – بورس – رسوب – صبور – عبور
۱۳۵۵- شمع – شاد – عدس – شنا – دعا – مانع – عمان – معدن – داعش – نماد – دامن – شانس – ساعد – دانش – دشمن – دشنام – شمعدان
۱۳۵۶- سال – آهن – ژله – ناله – نهال – ژاله – آسان – سالن – لانه – آژانس
۱۳۵۷- گدا – گاز – گرز – گرد – رشد – زنگ – گردش – گردن – دانش – زرنگ – گراز – گزارش – شاگرد
۱۳۵۸- بخت – تبر – سخت – سیب – باخت – آسیب – بیست – ساخت – بخار – خراب – آخرت – استخر – خسارت – بخاری – تاریخ
۱۳۵۹- مات – تاس – اسم – ساعت – معما – ماست – تمام – تماس – حمام – مساحت – تمساح
۱۳۶۰- سلام – سلاح – سالم – املا – مسلح – محله – ساحل – حمله – اسلحه – اسلام – الماس – حماسه – حامله

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۱۳۶۱- دیگ – گدا – آگهی – گیاه – هادی – آینه – آگاه – آهنگ – گناه – نگاه – آینده – ناهید
۱۳۶۲- سفر – فرش – سیب – برف – اسب – آسیب – فریب – شریف – سراب – بارش – فشار – فارسی – سفارش
۱۳۶۳- چسب – بچه – چاه – باغ – اسب – اسم – آبسه – بغچه – باغچه – ساچمه
۱۳۶۴- یاس – سیاه – ماشه – میوه – موسی – امید – ساوه – ساده – سهام – ماده – سواد – مساوی – ادویه
۱۳۶۵- موز – میز – قوی – آویز – زمین – قیام – مقوا – زانو – نماز – قزوین – موازی – میزان – آزمون – مایونز
۱۳۶۶- هوش – هدف – کمد – مکه – کوه – دکه – موش – دکمه – موشک – مشهد – شکوفه
۱۳۶۷- گاز – گاو – گرز – زرنگ – گوزن – گراز – زبان – برنز – بانو – بازو – زانو – بزرگ – آبرنگ – انگور – زنبور
۱۳۶۸- تبر – شوت – سوت – شربت – سراب – شتاب – آشوب – بارش – تابش – بورس – رسوب – اورست – باروت – روستا – سشوار

جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

از مرحله 1369 تا 1395 متاسفانه در دسترس نیست و با ارسال کاربران کامل میگردد.

۱۳۹۶- ترس – گیاه – تیره – گریه – گیره – گاری – راست – سیاه – سیگار – سیاره – گیتار – ستاره
۱۳۹۷- یزد – یاد – میز – مزد – دما – دام – آدم – زیاد – پیدا – دیزی – پماد – پیام – امید – پیاز – دمپایی
۱۳۹۸- نور – نود – دیو – دیر – رود – دره – نیرو – ویژه – نروژ – روده – دوره – وردنه
۱۳۹۹- نخل – لنگ – چرا – چنگ – چرخ – خنگ – خال – رنگ – انگل – گران – چنار – لنگر – گلنار – خرچنگ – چنگال

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

32 Comments

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   آپدیت بازی به سازندگان بازی آمیرزا مربوط میشه و ما دخالتی در این زمینه نداریم.
   لطفا از طریق کافه بازار سعی کنید از خود سازندگان بازی پیگیر بروزرسانی ها باشید.

   با تشکر از حضور گرمتون

   • 1370- یزد- میز- میهن- نیزه-زاهد-هیزم-همزن- ایزد-امید- ماده-زنده-نامزد- همدان-ناهید-آینده- میدان
    1371- وفا-موش-وام-سکو-کشو-واکس-کفاش-ماسک-شکاف-موشک-مسواک
    1372-کشو-هوش-مکه-کوه-موش-ماه-شاه-آغوش-کاوه-موشک-کاهو-ماکو- هواکش
    1373-زندگی- نادر- گرز- گاز- یزد-نگار- گراز- گردن- زرنگ- دیگ- زرد-گردان
    1374-مرد- شاد-ارزش- شادی-شیراز-زرد- مراد- دریا-میز- زمرد-یزد-رشد-امیر- امید- مدیر -آرام
    1375-لکه- نعل-بلا- کعبه-کلبه- کلاه-بانک- بالکن-عناب- لاک -لانه-لعاب-باک-کابل
    1376-کره- ماه- ماهر-اهرم-ماکت- مهارت- هکتار- کار- همراه
    1377-سود-گرد-گود-گلو-گردو-سرود-درست-تولد-دوست-دولت-دستور- لوستر
    1378-سرما- کمال-سالم-آرام-اراک-ارسال-الماس-سلام-اسلام-کلاس-کامل-کارامل
    1379-بند-تاب-تند-باد- ادب- افت-نبات-آبان-بافت-آفتاب-آباد-نفت-ابتدا
    1380-فیل-لیف-قیف-قله-قفل-قیام-قیمه-فامیل-قیافه-قافیه-قافله-ملاقه-مقاله-افقی-فیله-فیلم-قالی
    1381-خدا-خام-خانم-مدال-خال-املت-ملخ-داخل-نخل-تلخ-خدمت
    1382-گوش- رخت-خشت-تشک-کشور-گوشت-ترکش-شرکت-خرگوش-خشک-خوک-تشکر
    1383 -نیش-زنگ-منشی-شناگر-نمایش-ماشین-نمایشگر-گاری-نرمش-گرمایش
    1384-دست-سبد-بره-دست-ساده-بهار-درست-دربست-ستاره-رتبه- تابه داربست
    1385-تند-ضامن-ضمانت-مانتو-تومان-توان-وانت-دامن-دما-متضاد
    1386-پاس- پشه-شاد-ساده-سپاه-پاداش-پادشاه-داس-شاه-شاهد
    1387- دنیا-مدیر-امید- مربی-بیدار-درمان-میدان-بیمار-برد-مرداب-نامرد-ردیاب-بیدار- بندر
    1388-شکم- مشت- مکه- شهرک- شکار رشته- تشکر- ارتش- شرکت- مراکش- هکتار- مهارت- مشارکت- شهامت- همکار-تمشک
    1389-جاده-دنیا-جهان-درجه-جریان-انجیر- آینده- ناهید-دایره-رنج- هیجان
    1390-سکه-مسکو-موسی-میوه-کویر- سیرک-کوره-سمور- سرکه- کرسی- کوسه- سوریه-روسیه-موسیر- کیسه- ریسه
    1391-موش-جسم-سهم- جوش-مجسمه-موج-مهم-جهش-هوش-هجوم
    1392-نان- شال-بالش-بالن-نشان-نیش–شنل- شیب- بلا- بیل-لبنان-نشانی
    1393-موش-شام-آرش-ماش-مار- آرام-آوار-مشاور- شامپو-آرامش- اروپا
    1394-تاس- سهام-نامه -ماست-تماس- انبه- تابه- مهتاب- بهمن- مناسب- مناسبت
    1395- عرق- عراق- برق- براق-سبد- قاب-دعا-برد-آدرس- سارق- ساعد- سراب- عقب- عقاب- عابر- عقرب- سابق

Leave a Reply