جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 800 تا 1000

۸۰۰- شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت
۸۰۱- سبک – ببر – اسب – کاسب – کلاس – کباب – کابل – بابل – بابک – لباس – کربلا
۸۰۲- محل – حال – شمال – مسیح – حلیم – ساحل – سالم – سلام – سلاح – مسالح
۸۰۳- موز – سوزن – ستون – سونا – نماز – ماست – زانو – تماس – زمان – ازمون – ناموس – مانتو – ستوان – تومان – زمستان
۸۰۴- کشک – چکش – کیک – کمک – مشک – شکم – چشم – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش
۸۰۵- غذا – کوه – کره – آذر – ذره – غار – کوره – غوره – کاغذ
۸۰۶- جیب – باج – جیوه – هویج – واجب – باجه – جواب – جوجه
۸۰۷- پاک – کمد – شاد – کشمش – پماد – پشمک – ادمکش – شمشاد
۸۰۸- نظم – نظام – مربی – ناظم – رمان – مربا – منبر – بیمار
۸۰۹- هلو – هوش – لال – لواش – ویلا – شلیل – لوله – هالو – لاله – هیولا – شوالیه
۸۱۰- علم – علف – عمه – فهم – فال – شفا – شمع – ماشه – مشعل – شعله – شمال – عالم
۸۱۱- جنگ – گود – گنج – گونه – گوجه – بنده – جنوب – گنبد – بودجه
۸۱۲- چاق – قیر – چای – قوی – قطر – قوری – رویا – قارچ – قطار – چاقو
۸۱۳- صفا – نصف – حنا – صاف – صحنه – صفحه – اصفهان
۸۱۴- هدف – هلو – ژله – واژه – هالو – آلوده – فولاد – فالوده
۸۱۵- علم – عمه – مطب – طلا – طعم – باطل – طعمه – مطالعه
۸۱۶- مهم – سهم – سیاه – مسیر – مریم – سایه – ماسه – سرمه – مرهم – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه
۸۱۷- شاد – دشت – مشت – مدت – شمال – مدال – املت – تلاش – سلام – سالم – دستمال
۸۱۸- مشق – مرغ – مصر – شرق – مقر – قصه – شهر – رقص – غصه – قشم – قرص
۸۱۹- زیرک – بازی – زیبا – شکار – آبکش – ارزش – زرشک – بیکار – شیراز – – باریک
۸۲۰- سحر – روح – صلح – اصل – لوح – سوال – صحرا – سلاح – حلوا – حصار – ساحل – رسول

۸۲۱- مزه – میز – زخم – خزر – خیار -هیزم – زیره – خرما – مریخ – خمیر – میرزا – خمیازه
۸۲۲- دیو – قوی – قدم – قیمه – هدیه – قدیم – قهوه – مهدی
۸۲۳- پشت – دشت – پست – پاک – تپش – تشک – دست – کشت – پشتک – ساکت – شکست – پاکت – دستکش
۸۲۴- نوه – وطن – وقت – توان – تنها – تقوا – نقطه – قنات – وانت
۸۲۵- آفت – رخت – عارف – آخرت – تعارف – افتخار – اختراع – ارتفاع – اعتراف
۸۲۶- عیب – سیب – اسب – حبس – بیست – بیات – ساعت – حساب – آسیب – عباس – تسبیح
۸۲۷- گرم – گرگ – گنگ – نمک – مرگ – مکان – گمرک – گرما – کمان – کنار – گران – گرمکن – گرگان – کرمان
۸۲۸- چرخ – چرم – میخ – چاه – چای – خیمه – خیار – خیام – خمیر – خرما – خامه – مخچه – مریخ – چهار – میخچه
۸۲۹- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – دولت – دلار – تولد – پارو – پادو – پالتو – دلاور
۸۳۰- مدت – صفر – مصر – خرد – مصرف – فرصت – دختر – خدمت – دفتر – درخت
۸۳۱- پدر – پناه – پنیر – پیدا – پاره – پرده – پراید – پیاده – پادری – ناهید – دایره – پرنده – آینده – پیراهن
۸۳۲- دبی – یزد – دیو – کدو – دکه – کبد – بدهی – کبود – کوزه – کوبیده
۸۳۳- زخم – نان – جان – جام – مخزن – نماز – ناخن – خانم – خزان – زمان – زنجان – انجمن
۸۳۴- قله – قفل – فقر – لوح – قول – قهر – حرف – حلق – فرق – روح – حوله – حلقه
۸۳۵- عید – دیس – عیب – سعی – عدس – سبد – عهد – سیب – سعید – هدیه – بدهی – سعدی
۸۳۶- شاد – شیخ – شاخ – خدا – شوخی – خرید – شورا – درویش – دیوار – دشوار – رادیو – داریوش – خورشید
۸۳۷- مدت – همت – هادی – هدیه – مهدی – ایده – ماده – دهات – ماهی – هدایت – اهمیت
۸۳۸- عرب – شعر – شهر – عطش – عطر – عطار – عابر – شاعر – بهار – شهاب – شعبه – رابطه
۸۳۹- نان – قول – نقل – وقت – تقوا – تونل – آنتن – قاتل – قنات – قانون
۸۴۰- غذا – غاز – غزل – غرب – زاغ – بذر – آذر – لاغر – غزال – بالغ – زغال – زابل – غبار – البرز

۸۴۱- جسد – جسم – سجده – ساده – سنجد – مسجد – جهنم – جهاد – جامد – جاده – جهان – مهندس – همدان – سجاده – دماسنج
۸۴۲- گرز – گور – وزن – سنگ – سنگر – گوزن – نوکر – سنگک – سرنگ – زرنگ – نرگس – سوزن – کنسرو
۸۴۳- عکس – سعی – عیب – سبک – اسب – بیان – عینک – بانک – آسیب – عناب – عباس – کاسب – عکاس
۸۴۴-چرم – پله – چاپ – لپه – پرچم – چاله – چهار – لامپ – پارچ – پاره – مچاله – پارچه
۸۴۵- مبل – سیما – لیمو – سویا – موسی – سبیل – لباس – آسیب – سوال – مساوی – آلبوم – لوبیا – ابلیس – موبایل – آبلیمو
۸۴۶-گویش – شیره – ریشه – گریه – گیره – گیوه – گوهر – شوره – شرور – رشوه – شوهر – گوشه – گروه – شهریور
۸۴۷- سفت – فوت – نفت – وفا – تنفس – مونس – ستون – سمنو – ناموس – مسافت – ستوان – تومان – مانتو – فانوس
۸۴۸- ملت – تونل – املا – تاول – املت – امانت – آلمان – تاوان – ملوان – مولانا
۸۴۹- رحم – روح – لوح – حرم – میوه – حریم – میله – حیله – حلیم – حوله – حمله – محله – لیمو – روحیه – مرحله
۸۵۰- موز – تمیز – زیان – زینت – ونیز – نیاز – زانو – زمین – زیتون – آزمون – موازی – میزان – امنیت – مایونز – ویتنام
۸۵۱- هدف – شهد – بدل – شنبه – هلند – دنبه – بنده – بلند – دشنه – بنفشه
۸۵۲- توت – اسیر – رویا – ساری – راست – ترسو – استر – ریاست – اورست – تورات – روستا – توریست
۸۵۳- رخت – تاج – عاج – خارج – اجرا – اخرت – تاجر – اخراج – اختراع
۸۵۴- کوه – کاهو – کاوش – کاهش – آشنا – شانه – شکوه – کاشان – اشکان – کوهان – هواکش
۸۵۵- جرم – رضا – ضامن – امضا – نجار – رمان – ارنج – انار – آرمان – رمضان – مرجان
۸۵۶- زهرا – هزار – زبان – روزه – بانو – برنز – بازو – روزنه – زنبور – راهزن – بهروز – روباه – روبان
۸۵۷- ناب – عیب – تاب – بیات – باطن – بیان – طناب – عناب – نبات – طبیعت
۸۵۸-ذوب – ذات – مذهب – مذاب – توهم – تابه – بوته – توبه – تباه – مهتاب
۸۵۹- دقت – صدا – قصد – اقا – اتاق – قاتل – صادق – اصالت – صداقت – اقتصاد
۸۶۰- ظهر – ظرف – حرف – حیف – ظریف – حریف – ظاهر – حرفه – حافظ – رفاه – حفره – رایحه – حافظه

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

۸۶۱- پند – پسر – پدر – سپر – آدرس – آسان – انار – رسانا – پاندا – پاسدار
۸۶۲- قله – لقب – قبله – قلاب – نقاب – قالب – آبان – انبه – بقال – بالا – نقاله – انقلاب
۸۶۳- قیر – زمین – امیر – زیان – قیام – قرمز – قرآن – مزار – میرزا – قناری – نیزار – منقار – میزان
۸۶۴- پیر – پری – سعی – عید – رعد – رشد – شعر – سعدی – عدسی – سریع – رسید – پرسش
۸۶۵- حبس – بیست – آسیب – ایست – حیات – مسیح – حساب – تبسم – محبت – حمایت – تسبیح – مساحت – تمساح
۸۶۶- فنر – دفن – نیرو – نوید – فرنی – ردیف – درون – فرود – فوری – فروردین
۸۶۷- نصب – نخل – خاص – اصل – ناقص – نقاب – قصاب – خالص – بالن – خلاق – خالق – خلبان
۸۶۸- نظم – گام – فنا – نفت – تنگ – نظام – تفنگ – ناظم – نظافت
۸۶۹- دیو – شهید – شیار – ریشه – رشوه – شیره – ادویه – دیوار – دشوار – دایره – درویش – هشدار – هوشیار
۸۷۰- ساق – چرب – غرب – چاق – غرق – اسب – باغ – چسب – برق – چراغ – قبرس – سابق – براق – سارق – قارچ – سراب
۸۷۱- مدت – مشت – همت – دشت – ماشه – مشهد – دهات – توشه – ماده – شهامت – شهادت
۸۷۲- شاخ – لوح – لاشه – شاخه – حلوا – لواش – خاله – خوشه – حوله – خواهش – خوشحال
۸۷۳- ورق – چاق – پوچ – قوچ – چاپ – قهر – چاره – چاقو – پاچه – قارچ – قاره – پارو – پارچ – پارچه
۸۷۴- زیپ – تپه – نیزه – پینه – هویت – زینت – پوزه – وزنه – پونه – پونز – پوتین – توهین – زیتون
۸۷۵- غرق – قطر – قرض – قبض – قطب – بغض – برق – ضرب – ضبط – قطره – ضربه – طبقه
۸۷۶- پوچ – چاپ – پارچ – پنچر – چنار – آچار – آوار – انار – پارو – نوار – اروپا – چوپان
۸۷۷- قسم – ماهی – همسر – سارق – قیمه – قیام – سیما – سرمه – ساقه – سرما – سهام – قاره – سماق – مقیاس – سیاره – سرمایه
۸۷۸- گره – آگهی – گیاه – گریه – گیره – آینه – گاری – نگاه – آهنگ – گناه – گران – گرگان – آهنگر
۸۷۹- زره – پرش – شکر – زبر – کره – بره – پشه – پزشک – بشکه – برکه – زرشک – شهرک – شبکه
۸۸۰- زرد – رعد – فدا – عزا – دعا – دراز – ارزن – فردا – دفاع – عارف – عرفان – فرزند – زعفران

۸۸۱- میخ – مرد – مرید – مدیر – خرید – خیمه – مهدی – نیمه – نمره – مرده – مریخ – خنده – خمیر – نیمرخ – خمیده – مدینه
۸۸۲- گاو – لوس – هلو – مگس – گلو – گله – گسل – ماسه – سوله – سوال – الگو – هالو – مولا – لامسه – ماسوله – گوساله
۸۸۳- کوک – سکو – کبک – کتک – بوس – اسب – سوت – سبک – کتاب – باکو – باکو – واکس – سکوت – کاسب – کوبا – کابوس – کاکتوس
۸۸۴- تپه – چاه – چاپ – تنه – بچه – پنبه – پناه – ابهت – چانه – تباه – تنها – پاچه – نبات – تپانچه
۸۸۵- طول – طلب – لبو – عیب – علی – طبل – طلا – ویلا – عالی – بلوط – طلوع – طالع – باطل – طالبی – لوبیا
۸۸۶- تیر – زیر – تیز – زیپ – ریز – راز – زار – تراز – پریز – پیاز – پاییز – زیارت – پیتزا
۸۸۷- نوه – ذوق – قرن – قهر – آذر – ورق – ذهن – ذره – نقره – رونق – قاره – قرآن – آذوقه
۸۸۸- کچل – چکه – کوه – لکه – غول – لغو – کوله – کاوه – کوچه – کلاه – چاله – هلاک – کاهو – کلاغ – آلوچه – کلوچه
۸۸۹- حجم – جام – حجت – تاج – باج – بام – تاب – حمام – محبت – ماتم – تمام – حجاب – محتاج – حجامت
۸۹۰- فنا – فدا – نصف – صفا – نقص – افق – داد – صدا – صاف – صادق – ناقص – فندق – قاصد – قناد
۸۹۱- سبک – سبد – کبد – کاج – جدا – جسد – بانک – کاسب – اندک – سنجد – دکان – سجاد – کنجد – سنجاب
۸۹۲- پست – سوپ – سپر – ترس – پسر – پرتو – پوست – سرور – ترور – پارو – اورست – روستا – پرستو – پرستار
۸۹۳- تبر – حنا – طرح – ربات – نبات – طناب – طراح – باطن – انبر – راحت – بحران
۸۹۴- لکه – سکه – کلک – هتل – تکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – ساکت – سکته – اسکلت – اسکله – کالسکه
۸۹۵- شکل – شغل – لاک – کال – لغت – تشک – داغ – دشت – شاد – کلاغ – تلاش – کاشت – شغال – غلات – غلتک – شکلات
۸۹۶- سیب – گلاب – آسیب – سبیل – لباس – بالن – انگل – سالن – سنبل – گیلان – سبلان – ابلیس – گلابی – سیلاب – گیلاس – انگلیسی
۸۹۷- گرد – برگ – کنار – کربن – گردن – گنبد – بانک – اندک – اردک – رکاب – دکان – آبرنگ – گرداب – کرگدن
۸۹۸- شاخ – خشن – شخم – شنل – خشم – ملخ – نخل – شمال – ماشه – نامه – خانم – خامه – خاله – شانه – شاخه – خانه
۸۹۹- غرق – غرب – قبر – غیب – قهر – باغ – برق – قیر – غار – رقیب – غایب – براق – غبار – قاره – غریبه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰۰ تا ۴۹۹

 

۹۰۰- عدس – عید – سعی – دست – دعا – داس – اسید – عدسی – سعدی – ساعت – ساعد – ایست – عادت – عیادت – سعادت
۹۰۱- سهم – سیم – مهم – جسم – جرم – مریم – مجری – جیره – همسر – مجرم – سرمه – مرهم – جریمه – مجسمه
۹۰۲- گیج – نان – رنج – جگر – نگین – گاری – جنین – آرنج – نجار – انجیر – نگران – نارنج – نارنجی – نارنگی
۹۰۳- کوه – نوک – نان – آینه – کاوه – کاهو – کینه – کیهان – کنایه – کانون – کوهان – یونان
۹۰۴- مزه – زخم – میخ – بخیه – زمین – همزن – هیزم – زینب – خیمه – نخبه – مخزن – بهمن – میهن – نیزه – بیمه
۹۰۵- سکو – عکس – سریع – نیرو – کویر – یونس – وسیع – عینک – عروس – رکوع – سیرک – کرسی – عروسی – کنسرو – عروسک
۹۰۶- مشت – نمک – تشک – منشی – کاشی – آشتی – کشتی – مشکی – تمشک – کمین – شاکی – شکایت – نیمکت – نمایش – امنیت – کتانی – ماشین
۹۰۷- چاه – تاب – چای – تیغ – باغ – هیچ – بچه – تهی – غیبت – بغچه – بیات – غایب – باغچه
۹۰۸- باک – کبد – کبود – کندو – بودا – کوبا – باکو – کباب – بانو – بابک – اندک – بانک – کادو – دکان – کدبانو
۹۰۹- زیپ – پوزش – وزیر – پیاز – پویا – آشپز – آرزو – ارزش – ورزش – شیپور – پرویز – شیراز – پرواز – پیروز – پیشواز – زیرپوش
۹۱۰- عمه – طلا – عمل – طمع – علم – مبل – مطب – طعم – طبل – لطمه – طعمه – باطل – ابله – عالم – طلبه – علامه – مطالعه
۹۱۱- دفن – برف – دنیا – دبیر – فریب – بیان – فردا – دریا – ردیاب – فریاد – آفرین – بریان – دینار – بیدار
۹۱۲- ذوب – ذرت – ذات – آذر – بذر – کتاب – تبرک – برکت – تذکر – باروت – کبوتر – تکاور
۹۱۳- شفا – کافه – فشار – کافر – کاهش – کوره – کفاش – کشور – فروش – شهرک – شوهر – رفاه – روکش – شکاف – شکار – هواکش – شکوفه – فواره
۹۱۴- عمه – شکم – عهد – مکه – کمد – شمع – دکه – کعبه – مکعب – بشکه – دکمه – دکمه – معده – شبکه – شعبه – معبد – مشهد – شعبده
۹۱۵- ضرب – نبض – هضم – رضا – نامه – مربا – انبه – نمره – بهمن – ضامن – ضربه – رمضان – مهربان – برنامه
۹۱۶- پرش – مشک – مرز – کرم – پشم – کشش – شکم – کمر – رمز – رزم – شمش – شکر – شپش – کشمش – مرکز – زرشک – پشمک – پزشک
۹۱۷- جام – جرم – رنج – آجر – برج – مجرد – برنج – مبدا – مربا – آرنج – جامد – مرداب – نامرد – درمان – جبران – مرجان
۹۱۸- گسل – گیس – تاس – رتیل – لیتر – لیست – گاری – ریال – ستار – راست – گالری – سیگار – سریال – گیلاس – گیتار – ریاست
۹۱۹- ریل – فیل – لیف – وفا – فال – فوری – ویلا – ویران – روانی – وانیل – فوران – آفرین – لیوان – نیلوفر – فناوری
۹۲۰- عدل – علم – عمه – دعا – مهم – معده – معدل – معلم – همدم – معما – عالم – ماده – دلمه – عادل – معاد – مدال – معادله – معامله

جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600 ، پاسخ مرحله 400 تا 600

۹۲۱- آهن – ذهن – هند – دهان – زاهد – اهدا – زنده – اذان – آزاد – دانا – دانه – آزاده – زاهدان – اندازه
۹۲۲- اول – لبو – تاب – نبات – تونل – تنبل – تاول – نوبت – آبان – بالا – بانو – بالن – تابلو – تالاب – توانا – اتوبان
۹۲۳- چتر – چرب – جهت – جرم – چرم – بره – برج – بچه – مرتب – رتبه – بهتر – تجربه – تربچه – ترجمه
۹۲۴- عدل – علم – عمل – دعا – معدل – معاد – معلم – معما – املا – عالم – عادل – امام – مدال – اعدام
۹۲۵- تیز – زبر – متر – رحم – تیر – حرم – میز – تمیز – حریم – مربی – رحمت – حرمت – ترمز – محبت – زحمت – تبریز – تحریم
۹۲۶- نمک – نمد – نفس – کند – کمد – کفن – سند – سنگ – مگس – کمند – گندم – مسکن – فندک – سنگک
۹۲۷- چکه – کوچ – کوه – چاه – منچ – مکه – کاوه – کوچه – چکمه – نامه – مکان – کاهو – کمان – هامون – کوهان – کمانچه
۹۲۸- عمو – نوع – عمه – میوه – امین – مایع – میهن – نیمه – مینا – مانع – عمان – هاون – معنا – معاون – همایون – معاینه
۹۲۹- یاس – قسم – سقا – ساق – سیما – سایه – قیمه – قایق – قیام – سماق – ساقه – سهام – سیاه – ماسه – مقیاس – مقایسه
۹۳۰- گوی – گران – ویلا – لنگر – گاری – الگو – گونی – گیلان – گوریل – گونیا – واگیر – گالری – انگور – النگو – لیوان – ویران – وانیل – نارگیل
۹۳۱- سمت – ستم – ساز – همت – مزه – متن – تسمه – تماس – نماز – همزن – تازه – زمان – سازه – ماست – تنها – مهناز – زمستان
۹۳۲- شیک – پیک – نیش – کیش – لنگ – لگن – لیگ – شنل – شکل – پلک – پکن – شلنگ – کلنگ – پلنگ – شلیک
۹۳۳- سرخ – سخت – خیر – سیخ – خیس – رخت – آسیا – خیار – آخرت – راست – ساخت – ریاست – اسارت – تاخیر – تاریخ – استخر – خسارت – اختیار
۹۳۴- لگد – لنج – لگن – گنج – گله – لجن – جلد – جنگ – جهل – لندن – هلند – جنگل – نهنگ – جنگنده
۹۳۵- زیر – ساز – میز – مسیر – زمین – نسیم – سرما – زمان – نماز – مزار – نیزار – میزان – یاسمن – میرزا – سیمان – سینما – سمینار – سرزمین – ریسمان
۹۳۶- بیمه – نمره – منبر – میهن – نیمه – مربی – مربا – انبر – اهرم – بهمن – بیمار – مناره – بریان – بامیه – مهربان – اهریمن – برنامه
۹۳۷- ستم – داس – خدا – مدت – سمت – سخت – خام – تاس – اسم – خادم – ساخت – خدمت – آدامس – استاد – خدمات – استخدام
۹۳۸- طلب – سخن – سطل – خال – طبس – نخل – طلا – لباس – طناب – بالن – باطن – باطل – سنبل – سالن – سبلان – خلبان – سلطان
۹۳۹- عمه – عمل – عهد – مبل – لبه – شهد – بدل – شمع – مشهد – معبد – معده – معدل – شعبه – شعله – مشعل – شعبده
۹۴۰- رنج – حنا – رهن – نهر – هنر – جان – پهن – پنج – پناه – پاره – پنجه – جهان – جراح – آرنج – نجار – حراج – جنجره – پنجاه – پنجره

۹۴۱- زبر – زال – مبل – بره – باز – مزه – لازم – هزار – مزار – باله – زابل – ابله – زهرا – البرز – مبارز – زباله – مبارزه
۹۴۲- چای – چنگ – چهل – چین – چاه – لایه – آگهی – گیاه – لنگه – انگل – چانه – چاله – گلایه – چنگال – گیلان – یگانه
۹۴۳- سکه – سکو – کاسه – سکوت – تانک – کوسه – کتان – کاهو – ستون – تکان – سکته – تنها – کوتاه – کوهان – واکسن – سوهان – ستوان – کوهستان
۹۴۴- برج – جدا – جهاد – آباد – جاده – اجرا – اهدا – درجه – برده – باجه – ارابه – اداره – اراده – براده – اجاره
۹۴۵- غول – غرش – لغو – کور – مرغ – شغل – شکل – موشک – کشور – کولر – روکش – مشکل – لشکر – شلوغ – مغول – شلغم – مشغول
۹۴۶- روز – زور – تیز – وزن – وزیر – زینب – ونیز – نیرو – روزی – برنز – تنور – نوبت – تبریز – زنبور – بیرون – زیتون – توربین
۹۴۷- رشد – رخش – شوخ – دیو – شیخ – خشت – دشت – شوخی – رویش – ترشی – خرید – درخت – درشت – دوخت – دختر – درویش – خورشید
۹۴۸- مشت – ترس – رشت – شرم – اتم – همت – سرمه – تراش – همسر – شهرت – رشته – ترمه – تسمه – ارتش – اهرم – راست – رستم – تراشه – ستاره – شهامت – شماره – مهارت
۹۴۹- چاق – چای – میل – قلم – قله – قالی – قیمه – قیام – میله – لقمه – چاله – چماق – مقاله – مچاله – ملاقه – قالیچه
۹۵۰- یزد – زود – هدف – زیره – روزی – وزیر – فیوز – یهود – ردیف – روده – دوره – روزه – فوری – فرود – دیروز – رفوزه – فیروزه
۹۵۱- لگد – گدا – بیل – دین – گنبد – یلدا – بلند – بانگ – گلاب – بنیاد – گاندی – گلدان – گلابی – دنبال – گیلان
۹۵۲- عید – تهی – دعا – دایه – ایده – دعوا – هویت – دهات – دعوت – تهوع – عادت – وداع – وعده – هدایت – ادویه
۹۵۳- ماش – مشت – مشک – تشک – حکم – کاشی – حیات – حکیم – مشکی – کشتی – شاکی – حکمت – تمشک – ماکت – شامی – کاشت – شکایت – حکایت – حمایت
۹۵۴- نوک – سعی – کوی – نوه – سکو – عکس – نوع – عینک – یونس – کیسه – وسیع – کینه – کوسه – سینه – نسیه
۹۵۵- تله – شفا – شکل – لکه – هتل – کاشف – کافه – کفاش – کلاه – کاهش – کشته – شکاف – تلاش – فلکه – فلات – کلافه – آشفته – شکلات – تفاله
۹۵۶- تنگ – گاو – شوت – گوش – تراش – نگار – واگن – گران – گوشت – روشن – تنور – شورا – ارتش – انگشتر – انگور – شناور – گوارش – انگشتر
۹۵۷- رنج – زجر – تیز – تاج – زیان – آرنج – جرات – تینر – نجار – تراز – ارزن – نجات – تاجر – جنایت – زنجیر – نیزار – زیارت – جریان – انجیر
۹۵۸- سکه – کسل – لکه – کلک – کبک – سبک – کلاس – کلبه – کلاه – کابل – لباس – باله – کاسه – اسکله – کالسکه
۹۵۹- شاد – شال – دیو – شادی – رشید – ریال – دریا – دلیر – یلدا – لواش – دلار – ارشد – دلاور – دشوار – رادیو – دیوار – شلوار – درویش – داریوش
۹۶۰- رزم – راز – رمز – متر – زار – حرم – تراز – ماتم – زحمت – مرام – محرم – مرمت – ترمز – راحت – حمام – حرمت – حرام – تمام – رحمت – ممتاز – مزاحم – محترم

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰۰ تا ۱۰۹۹

۹۶۱- دست – دیس – یاد – سنت – داس – تاس – تند – آسیا – اسید – دنیا – تنیس – ایست – استاد – تندیس – استان – آستین – داستان
۹۶۲- نمک – مسکو – مترو – موکت – مونس – مسکن – سکوت – رستم – تورم – تنور – سمور – سمنو – کنسرو – مترسک – ترکمن – سکونت – سنتور – کنسرو – متروک
۹۶۳- نفس – فال – یاس – لیف – فیل – سال – سنگ – انگل – فسیل – نفیس – ایفل – سالن – گالن – سفال – گیلاس – گیلان – انگلیس
۹۶۴- پشه – پوک – کاوه – پوشک – پونه – کاوش – کاهو – کاهش – پناه – شکوه – پنکه – پوشه – شانه – کوهان – هواکش – پاشنه – پوشاک – کاپشن – واکنش
۹۶۵- چای – شعر – یاد – رعد – دعا – عید – رشد – دریا – شادی – شیاد – شعار – شاعر – ارشد – رشید – شیار – چادر – عشایر
۹۶۶- کره – کشو – کوه – شوک – کینه – کویر – نیرو – شریک – کوره – روکش – روشن – شهرک – کشور – شکوه – نیشکر – نشریه
۹۶۷- فرد – وفا – اوج – فوری – اردو – ایرج – رویا – ردیف – جواد – جارو – جادو – فردا – فرود – فریاد – جاوید – دیوار – رادیو
۹۶۸- برق – قاب – بوق – باج – وجب – جوهر – قاره – ورقه – واجب – بهار – جارو – باجه – براق – جرقه – جواب – جواهر – جوراب – روباه
۹۶۹- رخت – خوک – کاخ – خیر – کور – خاک – کتری – آخرت – کویت – خاور – کویر – تاخیر – کتیرا – خیرات – تکاور – خوراک – تاریک – تاریخ – خوراکی
۹۷۰- عمل – علت – علم – عمه – مهم – ملت – متهم – مهلت – معما – معلم – عالم – تمام – املت – ماتم – مهمات – متاهل – علامت – علامه – معامله
۹۷۱- بره – بشر – برش – واشر – شوهر – رویش – ریشه – بیشه – شورا – رشوه – بهار – شهاب – بوشهر – بیهوش – روباه – باهوش – هوشیار
۹۷۲- نجس – نان – نفس – نجف – جنس – جان – ناجی – سینا – جنین – نفیس – فنجان – اسفنج – فسنجان
۹۷۳- گرز – تیز – بیت – برگ – بزرگ – زیبا – گاری – گراز – بازی – تبریز – زیارت – بیزار – گیتار – باتری – بازیگر
۹۷۴- یمن – متن – پتو – توپ – تیم – پویا – پیام – مینو – تایپ – توان – تمنا – وانت – پوتین – پیمان – پیانو – تومان – مانتو – امنیت – ویتنام
۹۷۵- مصر – صبر – میخ – صبا – خام – خاص – بخار – مریخ – امیر – خیار – خیام – خراب – مربا – خرما – مرخصی – بخاری – بیمار
۹۷۶- شاد – مشق – مشهد – نامه – دمشق – نقشه – نقاش – قناد – دهان – دشمن – شانه – دانش – همدان – دهقان – دشنام
۹۷۷- نجس – ماه – مهم – جسم – مهسا – ماسه – نامه – منجم – جهنم – جهان – جامه – سهام – مهاجم – مجسمه – مهمان
۹۷۸- زبل – زبر – لجن – زجر – برج – رنج – نجیب – زینب – لیزر – برنج – برنز – لبریز – برزیل – زنبیل – زنجیر – زنجبیل
۹۷۹- یاس – سمیه – سایه – سهیم – قیمه – هیات – قیام – قیمت – ماهی – ساقه – سماق – تسمه – تماس – ماسه – سیاه – قسمت – قیامت – مقیاس – اهمیت – تقسیم – مقایسه
۹۸۰- حدس – ماده – ماست – ساده – ستاد – مداح – ماسه – مهسا – متحد – تماس – حامد – احمد – دهات – دسته – تمساح – حماسه – حسادت

۹۸۱- وزیر – پیاز – شیوا – پویا – ریزش – ارزش – پوزش – ورزش – آشپز – پوریا – واریز – شیپور – شیراز – پیروز – پرواز – پرویز – زیرپوش
۹۸۲- نوه – مین – یمن – موج – جنین – نیمه – میهن – هویج – هومن – جیوه – هجوم – نجوم – میوه – جهنم – یونجه – مجنون – نمونه
۹۸۳- قلک – قله – کیف – لکه – قفل – فلک – افق – قیف – کافی – افقی – لایه – قالی – کافه – فلکه – کلاه – کلیه – قافیه – قافله – کلافه
۹۸۴- هرز – زخم – میخ – خزر – خبر – خرم – زیره – هیزم – خیمه – خیره – بخیه – مریخ – برزخ – خمیر – مربی – بیمه – خربزه
۹۸۵- مگس – مرگ – نرم – یمن – گرم – رنگ – مرغ – سنگ – رسمی – گریم – سنگر – نرگس – مسیر – نسیم – غمگین – سیمرغ
۹۸۶- ملت – مبل – سمت – سنبل – ملات – لباس – نبات – نسبت – تماس – تبسم – املت – تتبل – سلام – سالن – سبلان – سلمان – سلامت – مناسب
۹۸۷- لاک – شکل – هتل – لکه – تشک – تکه – آشتی – کاشی – تیله – تیشه – شلیک – کشتی – کلیه – کاهش – تلاش – کشته – تکیه – کلاه – شکایت – آتلیه – شکلات
۹۸۸- جنگ – جشن – شنا – گنج – گاج – جان – تاج – تنگ – کاشت – کتان – تکان – تانک – نجات – گنجشک – انگشت
۹۸۹- کدو – خوک – کاخ – خدا – کور – کود – خاک – ورود – کارد – کادو – حاور – اردک – وارد – دکور – خودرو – خوراک – خودکار
۹۹۰- یاس – عدس – دین – عید – دعا – سعی – سعدی – عدسی – عینک – سعید – عادی – ساعد – دکان – اندک – دنیا – سینا – عکاس
۹۹۱- دین – نقل – یاد – نقی – قند – نان – نقد – یلدا – لندن – دنیا – قالی – لادن – لایق – قندان – قلیان – قنادی
۹۹۲- گره – سگه – سند – دکه – کره – کسر – گردن – سهند – سنگر – گرده – سنگک – سرنگ – سرکه – نرگس – رنده – نرده – سرهنگ – کرگدن – گردنه – گرسنه
۹۹۳- عمو – دعا – مدت – معنا – معدن – مواد – وانت – دعوا – نعمت – نماد – دعوت – عادت – تمدن – تنوع – عمان – مانع – معاون – تومان – مانتو – معتاد
۹۹۴- ماهی – سیما – سیاه – بیمه – ساری – سمیه – مهسا – مربی – مسیر – ماسه – سهام – مربا – سرما – سرمه – همسر – بیمار – سیاره – بهرام – بامیه – سهراب – مهراب – سرمایه
۹۹۵- قرض – نرم – رقم – رضا – امیر – مریض – امین – راضی – قاضی – قیام – ضامن – قرآن – مینا – قناری – رمضان – منقرض – رامین – منقار
۹۹۶- کمک – کیک – یمن – میز – نمک – زین – زیان – زمین – نیاز – نازک – مکان – زمان – نماز – نیما – کمان – مکزیک – میزان – مکانیک
۹۹۷- شهر – هرز – شیر – زهر – زجر – زره – ریشه – زیره – شیره – جاری – جیره – زهرا – ارزش – هاجر – هزار – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه
۹۹۸- چلو – چاه – یقه – چای – چاق – قوچ – قول – قله – لایق – لایه – قالی – چاقو – چاله – ویلا – آلوچه – قالیچه
۹۹۹- تاج – اوج – اینه – نجات – هویج – جیوه – جوان – توان – تنها – توجه – جهان – نتیجه – نهایت – یونجه – جنایت – هیجان – جوانی – توهین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰ تا ۱۱۹۹

 

با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده افراد از گوشی‌ های هوشمند، بازی‌های موبایلی نیز به یکی از مهمترین بخش‌های سرگرمی زندگی ما تبدیل شده‌ اند. یکی از بازی‌های پرطرفدار در دنیای اندروید که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است، بازی “آمیرزا” است. این بازی که در حوزه حدس کلمات فارسی فعالیت می‌کند، با بیش از 5 میلیون نصب در فضای اپ بازار به یکی از پرطرفدارترین بازی‌های اندرویدی در ایران تبدیل شده است.

بازی آمیرزا در اصل یک بازی فکری است که با قرار دادن حروف موجود در هر مرحله کنار هم، شما باید لغات مختلف را حدس بزنید تا به مرحله بعدی بروید. این بازی تاکنون نزدیک به هزار مرحله دارد که به وضوح نشان از تنوع و چالش‌های مختلف در بازی دارد.

یکی از ویژگی‌های جذاب آمیرزا، توانایی سرگرم‌کنندگی بسیار بالای آن است. با توجه به تعداد زیاد مراحل، این بازی می‌تواند شما را هفته‌ها و حتی ماه‌ها سرگرم نگه دارد. این امکان باعث می‌شود که هر کسی، از جمله در محل کار، منزل یا هر جای دیگر که به تلفن همراه دسترسی دارد، با آمیرزا وقت خود را بگذراند.

یکی از ویژگی‌های مهم بازی آمیرزا، دسترسی آسان به پاسخ مراحل است. در صورتی که به یک مرحله برخورد کردید که یافتن کلمات پنهان شده در آن بسیار دشوار است، می‌توانید به راحتی جواب آن مرحله را از طریق همین وب سایت پیدا کنید. این ویژگی باعث کاهش دشواری‌ های بیش از حد در بازی می‌شود و اجازه می‌دهد تا کاربران با لذت بیشتری از آمیرزا بهره‌مند شوند.

همچنین، در طول بازی با جمع‌آوری سکه‌ ها، شما می‌ توانید برخی از کلمات را با خرج کردن سکه‌ ها کشف کنید. این امکان به بازی عنصری جذاب و اعتیادآور اضافه کرده و بازی را برای کاربران جالب‌تر می‌ سازد.

به طور کلی، آمیرزا با ترکیبی از چالش، تفکر، و سرگرمی، توانسته است جای خود را در دل علاقمندان به بازی‌ های حدس کلمات تثبیت کند. این بازی نه تنها به عنوان یک بازی حدس کلمات فارسی معتبر در اپلیکیشن‌های اندروید شناخته شده است، بلکه به عنوان یکی از پرطرفدارترین بازی‌های اندرویدی نیز شناخته می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply