جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۰۰ تا ۸۹۹

آمیرزا 800 تا 899

به ارائه جواب بازی آمیرزا مرحله 800 به بعد می پردازیم. در این مطلب جواب امیرزا از مرحله 800 تا 899 آماده و قرار داده شده است.

پاسخ مراحل دیگر بازی آمیرزا نیز در مطالب دیگری از سایت قرار داده شده است.

 

۸۰۰- شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت
۸۰۱- سبک – ببر – اسب – کاسب – کلاس – کباب – کابل – بابل – بابک – لباس – کربلا
۸۰۲- محل – حال – شمال – مسیح – حلیم – ساحل – سالم – سلام – سلاح – مسالح
۸۰۳- موز – سوزن – ستون – سونا – نماز – ماست – زانو – تماس – زمان – ازمون – ناموس – مانتو – ستوان – تومان – زمستان
۸۰۴- کشک – چکش – کیک – کمک – مشک – شکم – چشم – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش
۸۰۵- غذا – کوه – کره – آذر – ذره – غار – کوره – غوره – کاغذ
۸۰۶- جیب – باج – جیوه – هویج – واجب – باجه – جواب – جوجه
۸۰۷- پاک – کمد – شاد – کشمش – پماد – پشمک – ادمکش – شمشاد
۸۰۸- نظم – نظام – مربی – ناظم – رمان – مربا – منبر – بیمار
۸۰۹- هلو – هوش – لال – لواش – ویلا – شلیل – لوله – هالو – لاله – هیولا – شوالیه
۸۱۰- علم – علف – عمه – فهم – فال – شفا – شمع – ماشه – مشعل – شعله – شمال – عالم
۸۱۱- جنگ – گود – گنج – گونه – گوجه – بنده – جنوب – گنبد – بودجه
۸۱۲- چاق – قیر – چای – قوی – قطر – قوری – رویا – قارچ – قطار – چاقو
۸۱۳- صفا – نصف – حنا – صاف – صحنه – صفحه – اصفهان
۸۱۴- هدف – هلو – ژله – واژه – هالو – آلوده – فولاد – فالوده
۸۱۵- علم – عمه – مطب – طلا – طعم – باطل – طعمه – مطالعه
۸۱۶- مهم – سهم – سیاه – مسیر – مریم – سایه – ماسه – سرمه – مرهم – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه
۸۱۷- شاد – دشت – مشت – مدت – شمال – مدال – املت – تلاش – سلام – سالم – دستمال
۸۱۸- مشق – مرغ – مصر – شرق – مقر – قصه – شهر – رقص – غصه – قشم – قرص
۸۱۹- زیرک – بازی – زیبا – شکار – آبکش – ارزش – زرشک – بیکار – شیراز – – باریک
۸۲۰- سحر – روح – صلح – اصل – لوح – سوال – صحرا – سلاح – حلوا – حصار – ساحل – رسول

۸۲۱- مزه – میز – زخم – خزر – خیار -هیزم – زیره – خرما – مریخ – خمیر – میرزا – خمیازه
۸۲۲- دیو – قوی – قدم – قیمه – هدیه – قدیم – قهوه – مهدی
۸۲۳- پشت – دشت – پست – پاک – تپش – تشک – دست – کشت – پشتک – ساکت – شکست – پاکت – دستکش
۸۲۴- نوه – وطن – وقت – توان – تنها – تقوا – نقطه – قنات – وانت
۸۲۵- آفت – رخت – عارف – آخرت – تعارف – افتخار – اختراع – ارتفاع – اعتراف
۸۲۶- عیب – سیب – اسب – حبس – بیست – بیات – ساعت – حساب – آسیب – عباس – تسبیح
۸۲۷- گرم – گرگ – گنگ – نمک – مرگ – مکان – گمرک – گرما – کمان – کنار – گران – گرمکن – گرگان – کرمان
۸۲۸- چرخ – چرم – میخ – چاه – چای – خیمه – خیار – خیام – خمیر – خرما – خامه – مخچه – مریخ – چهار – میخچه
۸۲۹- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – دولت – دلار – تولد – پارو – پادو – پالتو – دلاور
۸۳۰- مدت – صفر – مصر – خرد – مصرف – فرصت – دختر – خدمت – دفتر – درخت
۸۳۱- پدر – پناه – پنیر – پیدا – پاره – پرده – پراید – پیاده – پادری – ناهید – دایره – پرنده – آینده – پیراهن
۸۳۲- دبی – یزد – دیو – کدو – دکه – کبد – بدهی – کبود – کوزه – کوبیده
۸۳۳- زخم – نان – جان – جام – مخزن – نماز – ناخن – خانم – خزان – زمان – زنجان – انجمن
۸۳۴- قله – قفل – فقر – لوح – قول – قهر – حرف – حلق – فرق – روح – حوله – حلقه
۸۳۵- عید – دیس – عیب – سعی – عدس – سبد – عهد – سیب – سعید – هدیه – بدهی – سعدی
۸۳۶- شاد – شیخ – شاخ – خدا – شوخی – خرید – شورا – درویش – دیوار – دشوار – رادیو – داریوش – خورشید
۸۳۷- مدت – همت – هادی – هدیه – مهدی – ایده – ماده – دهات – ماهی – هدایت – اهمیت
۸۳۸- عرب – شعر – شهر – عطش – عطر – عطار – عابر – شاعر – بهار – شهاب – شعبه – رابطه
۸۳۹- نان – قول – نقل – وقت – تقوا – تونل – آنتن – قاتل – قنات – قانون
۸۴۰- غذا – غاز – غزل – غرب – زاغ – بذر – آذر – لاغر – غزال – بالغ – زغال – زابل – غبار – البرز

جواب مرحله 200 تا 400 بازی آمیرزا ، پاسخ مرحله 200 تا 400

۸۴۱- جسد – جسم – سجده – ساده – سنجد – مسجد – جهنم – جهاد – جامد – جاده – جهان – مهندس – همدان – سجاده – دماسنج
۸۴۲- گرز – گور – وزن – سنگ – سنگر – گوزن – نوکر – سنگک – سرنگ – زرنگ – نرگس – سوزن – کنسرو
۸۴۳- عکس – سعی – عیب – سبک – اسب – بیان – عینک – بانک – آسیب – عناب – عباس – کاسب – عکاس
۸۴۴-چرم – پله – چاپ – لپه – پرچم – چاله – چهار – لامپ – پارچ – پاره – مچاله – پارچه
۸۴۵- مبل – سیما – لیمو – سویا – موسی – سبیل – لباس – آسیب – سوال – مساوی – آلبوم – لوبیا – ابلیس – موبایل – آبلیمو
۸۴۶-گویش – شیره – ریشه – گریه – گیره – گیوه – گوهر – شوره – شرور – رشوه – شوهر – گوشه – گروه – شهریور
۸۴۷- سفت – فوت – نفت – وفا – تنفس – مونس – ستون – سمنو – ناموس – مسافت – ستوان – تومان – مانتو – فانوس
۸۴۸- ملت – تونل – املا – تاول – املت – امانت – آلمان – تاوان – ملوان – مولانا
۸۴۹- رحم – روح – لوح – حرم – میوه – حریم – میله – حیله – حلیم – حوله – حمله – محله – لیمو – روحیه – مرحله
۸۵۰- موز – تمیز – زیان – زینت – ونیز – نیاز – زانو – زمین – زیتون – آزمون – موازی – میزان – امنیت – مایونز – ویتنام
۸۵۱- هدف – شهد – بدل – شنبه – هلند – دنبه – بنده – بلند – دشنه – بنفشه
۸۵۲- توت – اسیر – رویا – ساری – راست – ترسو – استر – ریاست – اورست – تورات – روستا – توریست
۸۵۳- رخت – تاج – عاج – خارج – اجرا – اخرت – تاجر – اخراج – اختراع
۸۵۴- کوه – کاهو – کاوش – کاهش – آشنا – شانه – شکوه – کاشان – اشکان – کوهان – هواکش
۸۵۵- جرم – رضا – ضامن – امضا – نجار – رمان – ارنج – انار – آرمان – رمضان – مرجان
۸۵۶- زهرا – هزار – زبان – روزه – بانو – برنز – بازو – روزنه – زنبور – راهزن – بهروز – روباه – روبان
۸۵۷- ناب – عیب – تاب – بیات – باطن – بیان – طناب – عناب – نبات – طبیعت
۸۵۸-ذوب – ذات – مذهب – مذاب – توهم – تابه – بوته – توبه – تباه – مهتاب
۸۵۹- دقت – صدا – قصد – اقا – اتاق – قاتل – صادق – اصالت – صداقت – اقتصاد
۸۶۰- ظهر – ظرف – حرف – حیف – ظریف – حریف – ظاهر – حرفه – حافظ – رفاه – حفره – رایحه – حافظه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 به بعد ، پاسخ مرحله 1200

۸۶۱- پند – پسر – پدر – سپر – آدرس – آسان – انار – رسانا – پاندا – پاسدار
۸۶۲- قله – لقب – قبله – قلاب – نقاب – قالب – آبان – انبه – بقال – بالا – نقاله – انقلاب
۸۶۳- قیر – زمین – امیر – زیان – قیام – قرمز – قرآن – مزار – میرزا – قناری – نیزار – منقار – میزان
۸۶۴- پیر – پری – سعی – عید – رعد – رشد – شعر – سعدی – عدسی – سریع – رسید – پرسش
۸۶۵- حبس – بیست – آسیب – ایست – حیات – مسیح – حساب – تبسم – محبت – حمایت – تسبیح – مساحت – تمساح
۸۶۶- فنر – دفن – نیرو – نوید – فرنی – ردیف – درون – فرود – فوری – فروردین
۸۶۷- نصب – نخل – خاص – اصل – ناقص – نقاب – قصاب – خالص – بالن – خلاق – خالق – خلبان
۸۶۸- نظم – گام – فنا – نفت – تنگ – نظام – تفنگ – ناظم – نظافت
۸۶۹- دیو – شهید – شیار – ریشه – رشوه – شیره – ادویه – دیوار – دشوار – دایره – درویش – هشدار – هوشیار
۸۷۰- ساق – چرب – غرب – چاق – غرق – اسب – باغ – چسب – برق – چراغ – قبرس – سابق – براق – سارق – قارچ – سراب
۸۷۱- مدت – مشت – همت – دشت – ماشه – مشهد – دهات – توشه – ماده – شهامت – شهادت
۸۷۲- شاخ – لوح – لاشه – شاخه – حلوا – لواش – خاله – خوشه – حوله – خواهش – خوشحال
۸۷۳- ورق – چاق – پوچ – قوچ – چاپ – قهر – چاره – چاقو – پاچه – قارچ – قاره – پارو – پارچ – پارچه
۸۷۴- زیپ – تپه – نیزه – پینه – هویت – زینت – پوزه – وزنه – پونه – پونز – پوتین – توهین – زیتون
۸۷۵- غرق – قطر – قرض – قبض – قطب – بغض – برق – ضرب – ضبط – قطره – ضربه – طبقه
۸۷۶- پوچ – چاپ – پارچ – پنچر – چنار – آچار – آوار – انار – پارو – نوار – اروپا – چوپان
۸۷۷- قسم – ماهی – همسر – سارق – قیمه – قیام – سیما – سرمه – ساقه – سرما – سهام – قاره – سماق – مقیاس – سیاره – سرمایه
۸۷۸- گره – آگهی – گیاه – گریه – گیره – آینه – گاری – نگاه – آهنگ – گناه – گران – گرگان – آهنگر
۸۷۹- زره – پرش – شکر – زبر – کره – بره – پشه – پزشک – بشکه – برکه – زرشک – شهرک – شبکه
۸۸۰- زرد – رعد – فدا – عزا – دعا – دراز – ارزن – فردا – دفاع – عارف – عرفان – فرزند – زعفران

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

۸۸۱- میخ – مرد – مرید – مدیر – خرید – خیمه – مهدی – نیمه – نمره – مرده – مریخ – خنده – خمیر – نیمرخ – خمیده – مدینه
۸۸۲- گاو – لوس – هلو – مگس – گلو – گله – گسل – ماسه – سوله – سوال – الگو – هالو – مولا – لامسه – ماسوله – گوساله
۸۸۳- کوک – سکو – کبک – کتک – بوس – اسب – سوت – سبک – کتاب – باکو – باکو – واکس – سکوت – کاسب – کوبا – کابوس – کاکتوس
۸۸۴- تپه – چاه – چاپ – تنه – بچه – پنبه – پناه – ابهت – چانه – تباه – تنها – پاچه – نبات – تپانچه
۸۸۵- طول – طلب – لبو – عیب – علی – طبل – طلا – ویلا – عالی – بلوط – طلوع – طالع – باطل – طالبی – لوبیا
۸۸۶- تیر – زیر – تیز – زیپ – ریز – راز – زار – تراز – پریز – پیاز – پاییز – زیارت – پیتزا
۸۸۷- نوه – ذوق – قرن – قهر – آذر – ورق – ذهن – ذره – نقره – رونق – قاره – قرآن – آذوقه
۸۸۸- کچل – چکه – کوه – لکه – غول – لغو – کوله – کاوه – کوچه – کلاه – چاله – هلاک – کاهو – کلاغ – آلوچه – کلوچه
۸۸۹- حجم – جام – حجت – تاج – باج – بام – تاب – حمام – محبت – ماتم – تمام – حجاب – محتاج – حجامت
۸۹۰- فنا – فدا – نصف – صفا – نقص – افق – داد – صدا – صاف – صادق – ناقص – فندق – قاصد – قناد
۸۹۱- سبک – سبد – کبد – کاج – جدا – جسد – بانک – کاسب – اندک – سنجد – دکان – سجاد – کنجد – سنجاب
۸۹۲- پست – سوپ – سپر – ترس – پسر – پرتو – پوست – سرور – ترور – پارو – اورست – روستا – پرستو – پرستار
۸۹۳- تبر – حنا – طرح – ربات – نبات – طناب – طراح – باطن – انبر – راحت – بحران
۸۹۴- لکه – سکه – کلک – هتل – تکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – ساکت – سکته – اسکلت – اسکله – کالسکه
۸۹۵- شکل – شغل – لاک – کال – لغت – تشک – داغ – دشت – شاد – کلاغ – تلاش – کاشت – شغال – غلات – غلتک – شکلات
۸۹۶- سیب – گلاب – آسیب – سبیل – لباس – بالن – انگل – سالن – سنبل – گیلان – سبلان – ابلیس – گلابی – سیلاب – گیلاس – انگلیسی
۸۹۷- گرد – برگ – کنار – کربن – گردن – گنبد – بانک – اندک – اردک – رکاب – دکان – آبرنگ – گرداب – کرگدن
۸۹۸- شاخ – خشن – شخم – شنل – خشم – ملخ – نخل – شمال – ماشه – نامه – خانم – خامه – خاله – شانه – شاخه – خانه
۸۹۹- غرق – غرب – قبر – غیب – قهر – باغ – برق – قیر – غار – رقیب – غایب – براق – غبار – قاره – غریبه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰۰ تا ۵۹۹

6 Comments

    • با عرض سلام و احترام خدمت شما

      خوشحالیم که سایت آمیرزا رو پسندیدید، چشم همواره تمام تلاشمون رو می کنیم تا جواب کامل آمیرزا رو به صورت جدید و آپدیت شده قرار بدیم.

      با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply