جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600 ، پاسخ مرحله 400 تا 600

جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600 ، پاسخ مرحله 400 تا 600

بازی آمیرزا یک چالش ذهنی فراهم می‌کند که در آن با حل الگوهای حروف به کشف کلمات پنهان در هر مرحله می‌ پردازید. در این بازی، حروف در یک سینی به هم ریخته شده‌ اند و با اتصال آنها به یکدیگر، می‌ بایست کلمات مخفی شده در هر مرحله را تشخیص دهید. این فرآیند باعث تنوع و جذابیت زیادی در انجام بازی می‌ شود. این کلمات با حروف به هم پیوسته اند، که این اتصالات بازی را سرگرم‌ کننده و هیجان‌ انگیز می‌ کند.

با پیدا کردن تمام کلمات در هر مرحله، به مرحله بعدی بازی پیش می‌ روید و اینجاست که چالش‌ ها و معماها سخت‌ تر و پیچیده‌ تر می‌ شوند. مراحلی که کلمات با 5 و 6 حروف باید ساخته شوند، از جمله دشوارترین قسمت‌ های بازی هستند. همین امر باعث می‌ شود که برخی از بازیکنان به دنبال جواب‌ مراحل 400 تا 600 آمیرزا باشند، زیرا در این مراحل باید با کلمات شش حرفی مواجه شوند.

در مرحله 400 تا 600 آمیرزا ، بازیکنان با تلاش و هوشیاری خود باید کلماتی را که از 6 حرف تشکیل شده‌ اند، کشف کنند. جواب‌ های این مراحل می‌ توانند برای بازیکنان چالش‌ ها و لحظات جذابی را فراهم کنند. به همین دلیل، در ادامه این مطلب، جواب‌ مراحل 400 تا 600 آمیرزا را می‌توانید مشاهده نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 400 تا 600

۴۰۰- قوس – ساق – قوی – آسیا – ساقی – آسان – سویا – ناقوس – ایوان – اقیانوس
۴۰۱- دکل – کبد – کند – کود – کدو – تند – بدل – نوبت – بلند – کندو – تنبک – تنبل – تولد – تونل – دولت – کدوتنبل
۴۰۲- سند – دیس – سود – چین – چای – سواد – سویا – دیوان – سودان – ساندویچ
۴۰۳- تند – امید – یتیم – تمدن – دایی – امنیت – میدان – دینامیت
۴۰۴- پلو – لنز – زیپ – گلو – گوی – زین – پول – زنگ – لیز – پونز – پلنگ – زیلو – گونی – لوزی – گوزن – یوزپلنگ
۴۰۵- هرات – آنتن – تنها – تهران – نسترن – ترانه – رسانه – ستاره – هنرستان
۴۰۶- قبر – غار – غرق – ورق – بوق – باغ – غرب – برق – غوره – غبار – غروب – روباه – قورباغه
۴۰۷- مرگ – گام – گره – گرم – گیاه – گریه – گرما – گیره – گاری – ماهی – گمراه – ماهیگیر
۴۰۸- فنچ – روح – حفر – وحی – حرف – چین – حروف – حوری – حریف – فرنی – حروفچین
۴۰۹- پتو – سخت – سوپ – توپ – ساخت – سوخت – پاسخ – پوست – سخاوت – استوا – اوستا – اختاپوس
۴۱۰- پیک – پیکر – شاکی – کاشی – شریک – شاپرک – پیرایش – پیراشکی
۴۱۱- میهن – میوه – هموار – مانور – روانی – ویران – هامون – نیمرو – همایون – رومانی – اهریمن – مریوان – ورامین – موریانه
۴۱۲- رضا – فضا – فرود – فردا – اردن – دوران – اروند – فوران – فضانورد
۴۱۳- جیب – باج – سیب – آجیل – بالا – بسیج – آسیا – آسیب – لباس – سبیل – ابلیس – سیلاب – آسیاب – جالباسی
۴۱۴- پشه – پینه – پنیر – شیره – ریشه – شهره – شهریه – نشریه – هنرپیشه
۴۱۵- دشت – سفر – سود – فوت – دوش – شرف – فرش – درست – درفش – درشت – دوست – فروش – سرود – دفتر – دستور – دستفروش
۴۱۶- برس – سرب – نبرد – بندر – سراب – انبر – ربات – نبات – بستر – دربست – سرداب – داربست – دبستان – انبردست
۴۱۷- بوق – مبل – قوم – نقل – قلم – قول – قبول – منقل – قلمو – بوقلمون
۴۱۸- پشه – جهش – پنج – جشن – شنبه – پنجه – پنبه – جنبش – پنجشنبه
۴۱۹- لال – بالا – لیلا – بلال – ویلا – لوبیا – آلبالو – والیبال
۴۲۰- دانه – نمره – نرده – فردا – نهاد – رفاه – ماده – رنده – دهان – فرمان – مناره – فرهاد – درمان – فرمانده

۴۲۱- خون – نرخ – زهرا – زانو – وزنه – هزار – آرزو – خانه – خاور – خزان – راهزن – خزانه – خواهر – روزنه – زورخانه
۴۲۲- نوک – کند – تانک – دکان – کتان – کندو – کادو – کودتا – تکواندو
۴۲۳- گرز – گاز – برگ – برگه – هزار – بارز – زهرا – هرگز – گربه – بزرگ – گراز – رهبر – رگبار – بزرگراه
۴۲۴- لگد – شنل – گردن – ناشر – دانش – انگل – شلنگ – لنگر – دلار – گلدان – شاگرد – شناگر – شالگردن
۴۲۵- سخت – خدا – اخم – خام – ختم – ساخت – خدمت – خادم – استاد – استخدام
۴۲۶- گام – نمک – مرکب – منبر – رکاب – بانگ – بانک – کربن – گمرک – گرما – مبارک – کرمان – گرمکن – آبگرمکن
۴۲۷- جهش – رنج – جوش – جشن – شوهر – جوهر – نجار – شانه – جوان – جارو – جهان – هاشور – جانور – جوانه – شناور – جواهر – جشنواره
۴۲۸- چای – دبیر – آچار – چربی – چادر – آبادی – بیدار – ایراد – ابدارچی
۴۲۹- سکه – هوس – کوه – سکوت – کاوه – ساوه – واکس – کاسه – کاهو – سکته – کوسه – واکسن – سوهان – کوهان – کوتاه – ستوان – کوهستان
۴۳۰- لیز – ریل – لرز – ریال – ارزش – آزار – لیزر – لرزش – شیراز – شالیزار
۴۳۱- گرد – درد – درنگ – گنبد – نبرد – گردن – بندر – دربند – گردنبند
۴۳۲- متن – یتیم – امنیت – تومان – مانتو – ویتنام – ویتامین
۴۳۳- چین – بدل – دلیر – دبیر – چرند – چربی – بلند – دلبر – بلدرچین
۴۳۴- گوش – گروه – گوهر – گوشه – شوهر – هاشور – گوارش – شاهرگ – گوشواره
۴۳۵- گرز – گیس – زین – سنگ – زرنگ – نرگس – نیزه – گزنه – سنگر – سرنگ – هرگز – زیره – سینه – گریه – گیره – نسیه – گزینه – گرسنه – سرهنگ – سرنیزه – سنگریزه
۴۳۶- خون – تپه – تنها – پونه – پناه – خانه – پخته – خاتون – توپخانه
۴۳۷- کمد – دکان – دانا – انار – آرام – مدرک – اراک – اندام – ناکام – درمان – کرمان – کارمند – دانمارک – کماندار
۴۳۸- تست – توت – سرور – ترور – روسری – توریست – تروریست
۴۳۹- شیب – روشن – بانو – آشوب – ناشی – بینوا – آویشن – بیرون – بریان – بوران – روانی – ویران – روبان – شناور – بورانی – نیشابور
۴۴۰- فوت – کوه – کتف – فکر – کفر – کوره – کافه – رفاه – تفکر – کافر – کاوه – کاهو – کوفته – کافور – تکاور – کفتار – فواره – هکتار – کوتاه – فاکتور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱ تا ۱۹۹

۴۴۱- چوب – چلو – کچل – کوچ – کباب – بابل – کوبا – چابک – بلوچ – کابل – چلوکباب
۴۴۲- ساوه – آسان – تنها – توانا – سوهان – تاوان – ستوان – استوا – استان – اوستا – استوانه
۴۴۳- عید – نعش – دعا – شمع – معاد – منشی – عمان – مانع – شیاد – دشمن – دانش – معدن – معنا – ماشین – میدان – دشنام – نمایش – شمعدانی
۴۴۴- گاز – گام – مزه – گزنه – گمان – همزن – زرنگ – مزار – نمره – هرگز – گراز – مناره – راهزن – گمراه – هرمزگان
۴۴۵- خون – ساز – سخن – سوزن – ساخت – خزان – زانو – سوخت – سخاوت – خاتون – ستوان – خوزستان
۴۴۶- سیب – شیب – نشت – ناشی – شانس – آسیب – بیات – تنیس – بیست – نبات – نشست – شتاب – ستایش – بستنی – شبستان
۴۴۷- خنگ – نرخ – خبر – بانگ – خراب – بخار – ابرنگ – رگبار – خبرنگار
۴۴۸- کریم – کمین – نوکر – کویر – مانور – نیمرو – کارون – کامرون – رومانی – کامیون
۴۴۹- فاش – گوش – شرف – فرش – شفا – شوهر – گوشه – گوهر – فروش – فشار – گروه – فواره – شاهرگ – هاشور – گوارش – فروشگاه
۴۵۰- داد – آسان – دانا – استان – استاد – داستان – دادستان
۴۵۱- ملت – مبل – ویلا – ملیت – بومی – تاول – املت – بیات – لیمو – بلیت – لوبیا – آلبوم – ولایت – تابلو – موبایل – اتومبیل
۴۵۲- ختم – پشم – میخ – دشت – مشت – شیخ – پخش – خشت – خشم – شخم – خدمت – پشتی – پیشخدمت
۴۵۳- بچه – چاه – چهار – چاره – آزار – بارز – آچار – ارابه – ابزار – بازار – چابهار – بازارچه
۴۵۴- نفس – سفر – رنج – نجف – نجار – افسر – آرنج – فارس – نارنج – فنجان – اسفنج – فسنجان – رفسنجان
۴۵۵- کیش – شاکی – وزیر – ارزش – روکش – زیرک – کویر – زرشک – ورزش – کشور – ویزا – آرزو – شریک – کاشی – شیراز – کشاورز – کشاورزی
۴۵۶- خبر – رخت – اخم – خام – بخت – باخت – بخار – اخرت – ربات – خرما – خراب – تمبر – مرتب – اخبار – مخابرات
۴۵۷- دکه – کره – کوه – کوره – ورود – کندو – دوره – نوکر – دکور – روده – نرده – رنده – وردنه – کوهنورد
۴۵۸- دوش – هدف – شوفر – دشنه – فروش – روشن – درفش – شهروند – فروشنده
۴۵۹- تهی – نفت – هتل – تله – نفرت – تلفن – لیتر – رتیل – تیله – فرنی – تیره – هیتلر – فیلتر
۴۶۰- روشن – ناشی – رویش – شناور – نیایش – شیرین – آویشن – شنوایی – ویرایش – شیروانی – روشنایی

۴۶۱- نهاد – امید – ماده – دایه – دهان – مهدی – دانه – میهن – آدینه – همدان – ناهید – آینده – مدینه – نماینده
۴۶۲- سرور – رانت – تنور – ترور – ستوان – اورست – روستا – سنتور – توران – سروان – رستوران
۴۶۳- موز – مزه – وزنه – نمره – مزار – همزن – ارزن – موزه – آرزو – مناره – آزمون – ماهور – راهزن – هامون – روزنه – مانور – هموار – روزنامه
۴۶۴- بدل – دلار – دلبر – دایی – دبیر – یلدا – دلیر – لیبی – ردیاب – اربیل – بیدار – دلربا – اردبیل – بیلیارد
۴۶۵- مشک – کمد – مزد – پشم – شکم – آشپز – پزشک – پشمک – پماد – آدمکش – دامپزشک
۴۶۶- خوب – خوک – کابل – خالی – خواب – باکو – الکی – کوبا – وکیل – خیال – کیلو – لوبیا – خالکوبی
۴۶۷- عدس – داد – دعا – ساعد – ساعت – عادت – تعداد – سعادت – استاد – استعداد
۴۶۸- مکه – کره – کاهن – اراک – آرام – آرمان – همکار – انکار – اکران – ناهار – مناره – ناکام – راهنما – کارنامه
۴۶۹- گدا – گود – آوار – گوهر – اهدا – گردو – گروه – اگاه – اهورا – اداره – گوارا – آواره – درگاه – اراده – اردوگاه
۴۷۰- زین – نیزه – ارزن – آزار – زیان – نیاز – زیره – ارزان – نیزار – ایران – یارانه – رایانه – رازیانه
۴۷۱- سبک – سیب – بوس – سکوت – کویت – بیست – بوکس – بوتیک – بیسکویت
۴۷۲- آذر – گام – ذره – ذهن – نذر – گمان – مناره – گمراه – گذرنامه
۴۷۳- برق – سرب – برس – ساق – قرن – قبر – قرآن – ربات – سارق – نقاب – سبقت – بستر – نبات – قبرس – قنات – سراب – سرقت – قربان – رقابت – قبرستان
۴۷۴- غنا – متن – ملت – لغت – غلام – املت – نهال – غلات – تنها – نغمه – لانه – ناله – لغتنامه
۴۷۵- شهید – ارشد – شاهد – شیاد – ریشه – دایه – رشید – شیره – دایره – هشدار – شراره – شهردار – شهریار – شهرداری
۴۷۶- عرب – بستر – عباس – ربات – ساعت – سراب – سرعت – عابر – عبرت – عربستان
۴۷۷- مهم – حرم – رحم – حرام – حمام – مرام – مرهم – محرم – رحمان – مراحم – مهمان – نامحرم – محرمانه
۴۷۸- سحر – تست – ساحر – سارا – راحت – حسرت – اسارت – حراست – استتار – استراحت
۴۷۹- خشن – خام – خشم – شاخ – شخم – بخش – خانه – انبه – ماشه – خشاب – شانه – شهاب – شبنم – خانم – بهمن – خامه – نخبه – شاخه – شنبه – بخشنامه
۴۸۰- داد – گدا – درد – مداد – آرام – داماد – مرداد – امداد – دامدار – امدادگر

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

۴۸۱- دنج – جرم – جام – رنج – جارو – نجار – مجرد – جامد – جادو – جواد – نجوم – جوان – جانور – وجدان – درمان – مرجان – نمودار – جوانمرد
۴۸۲- دیس – یزد – سیب – سبز – زین – ساز – سبد – آسیب – نیاز – ایدز – ایزد – زیاد – زیان – بازی – زبان – زیبا – سبزی – بنیاد – بدنسازی
۴۸۳- پشه – پند – شانه – پینه – شیاد – شهید – پایه – دشنه – پناه – دانش – شاهد – پاشنه – آینده – آدینه – پیاده – شاهین – اندیشه – پیشنهاد
۴۸۴- سکه – شته – کره – تشک – ترکه – شکوه – روکش – کشور – تشکر – کوسه – شهوت – کشته – ترکش – سکوت – سوره – شهرت – سرکه – توشه – رشته – سکته – شرکت – کوره – شهرک – شکست – ورشکسته
۴۸۵- برگه – بانگ – آگاه – گربه – انبه – آبان – باران – انبار – ارابه – گرانبها
۴۸۶- گوی – گوهر – گونه – گروه – گیوه – گیاه – اگهی – گیره – گریه – واگن – گونی – یوگا – گواهی – انگور – گونیا – نیروگاه
۴۸۷- لنج – جهل – جانی – جهان – اجیل – ناجی – جاهل – انجیل – هیجان – لاهیجان
۴۸۸- متن – مترو – تورم – مروت – تمرد – تمدن – ثروت – تنور – تندرو – ثروتمند
۴۸۹- چرم – چاه – بچه – چوب – چهار – چاره – روباه – بهرام – مورچه – ماهور – مارچوبه
۴۹۰- قهر – قیر – قطر – نطق – قرن – نقطه – نقره – قطره – قرنیه – قرینه – قرنطینه
۴۹۱- پلک – پتک – پیست – اسکی – پلاک – کلاس – لیست – پلیس – پاکت – تاکسی – کلیسا – اسکلت – اسکیت – لاستیک – پاستیل – پلاستیک
۴۹۲- رخت – سخن – نرخ – آخرت – ساخت – استخر – استان – خرناس – خراسان – ستارخان
۴۹۳- پسر – سپر – سوپ – پارو – پوست – پرستو – روستا – پوستر – اورست – پاستور – پاسپورت
۴۹۴- دارت – افسر – فاسد – رفاه – دهات – ساده – فارس – دفتر – فرات – سفته – سفره – درست – سرفه – سفارت – فهرست – ستاره – افسرده – فرستاده
۴۹۵- خدا – خون – دانا – هاون – خانه – خنده – نخود – ناخدا – خانواده
۴۹۶- صدا – صدر – صرع – رعد – عمر – رصد – اعظم – صادر – معاد – مصدر – مصرع – صدراعظم
۴۹۷- ملک – کلم – لیتر – کویت – تورم – توکل – رتیل – کریم – موکل – وکیل – کتری – مترو – کولر – کیلو – لیمو – کویر – متروک – ملکوت – کیلومتر
۴۹۸- سوپ – سپر – پسر – سست – سوخت – خروس – رسوخ – خسرو – پوست – پوستر – پرستو – سرسخت – سرخپوست
۴۹۹- کوه – خوک – خال – لکه – خدا – دکه – دکل – لوده – کادو – هلاک – دلاک – کوله – داخل – خاله – کاوه – کاهو – کلاه – آلوده – کلاهخود

جواب مرحله ۳۰۰ آمیرزا ، پاسخ مرحله سیصد بازی امیرزا

۵۰۰- علم – عمل – علی – عمه – عیال – مایع – میله – املا – عالم – عالی – علامه – اعلامیه
۵۰۱- زود – دوز – زنده – وزنه – اندوه – نوزده – نوزاد – زندان – نوازنده
۵۰۲- دوش – دود – بشر – درود – آشوب – ارشد – بودا – شبدر – بدرود – دشوار – داشبورد
۵۰۳- دکتر – آدرس – درست – دارت – تدارک – کنسرت – تانکر – کارتن – ترسناک – کردستان
۵۰۴- متن – ملت – لیتر – رتیل – رمال – ملیت – املت – امنیت – تمرین – میترا – ترمینال
۵۰۵- تنگ – گاری – ایران – گیتار – رایگان – گرانیت – گارانتی
۵۰۶- بوس – سوپ – سبد – سود – دوست – بودا – دوات – سواد – پادو – پوست – بوداپست
۵۰۷- لیز – میز – لرز – مزار – آزار – رمال – لازم – آرام – لیزر – مالزی – میرزا – آلزایمر
۵۰۸- فوت – لوس – فال – فلوت – سفال – ایفل – سوال – لیست – سیلو – سویا – فسیل – استیل – ولایت – تلافی – فوتسال – فستیوال
۵۰۹- سنگ – پارو – پارس – سرنگ – نرگس – واگن – سنگر – انگور – سروان – گارسون – سنگاپور
۵۱۰- خدا – صدر – خرد – نرخ – صدا – خاص – رصد – رنده – خرده – صادر – خانه – خنده – صخره – رخنه – نرده – رصدخانه
۵۱۱- پلید – پیدا – پماد – مدال – امید – دیلم – لامپ – یلدا – پیام – پدال – املا – میلاد – ایلام – دیپلم – المپیاد
۵۱۲- قیر – قلک – ملک – کلم – قلم – رقم – کامل – رمال – قیام – مالک – کریم – قمار – کلام – قالی – کالری – اقلیم – قلمکاری
۵۱۳- زیپ – پرز – تیز – تراز – آزار – پیاز – پارتی – زیارت – پیتزا – پارازیت
۵۱۴- منع – قطع – طمع – طعم – عمه – عمق – مانع – نقطه – معنا – قطعه – منطق – قانع – طعنه – طعمه – مقنعه – منطقه – قطعنامه
۵۱۵- نعل – نسل – علی – قتل – عقل – نقل – عسل – تعلق – تنیس – لیست – تعلیق – تلقین – نستعلیق
۵۱۶- وزن – زبان – زانو – بازو – بانو – بودا – نوزاد – بادبزن – بندباز
۵۱۷- میخ – خانه – شاخه – ماشه – میهن – منشی – شانه – خیمه – خیام – خامه – خانم – همایش – ماشین – نمایش – شاهین – هخامنشی
۵۱۸- رنج – نجار – جادو – جواد – جارو – جهان – جاده – جوان – آرنج – جوهر – وردنه – جانور – اندوه – اروند – وجدان – جواهر – جوانه
۵۱۹- خبر – قبر – برق – قرن – خراب – قرآن – بخار – نقاب – قربان – اخبار – انبار – باران – باقرخان
۵۲۰- برگ – زبان – آبان – بانگ – برنز – آزار – زرنگ – بزرگ – ابزار – باران – آبرنگ – بازار – انبار – ارزان – بازرگان – گازانبر

۵۲۱- مدت – یلدا – پیام – امید – پیدا – پماد – لامپ – مدال – املت – پلید – پدال – دیپلم – میلاد
۵۲۲- شانس – رشته – شانه – ناشر – شهرت – تراش – ارتش – تنها – تشنه – تهران – رسانه – ستاره – ترانه – نشاسته – شهرستان
۵۲۳- فدا – سفر – دیگ – گیس – اسیر – سفید – افسر – اسید – گاری – سفیر – فردا – فارس – فاسد – سیگار – فریاد
۵۲۴- یزد – مزد – مزار – امید – زمرد – زمین – نیاز – زیان – دراز – زیاد – میدان – نیزار – نامزد – درمان – میرزا – میزان
۵۲۵- عسل – علی – عمل – علم – عالی – املا – مایع – سلام – سالم – آسیا – عیال – عالم – سیما – اسلام – الماس – ایلام – اسماعیل
۵۲۶- کوه – هتل – تله – رتیل – کویر – لیتر – کولر – وکیل – هویت – تکیه – کوره – کیلو – کویت – کوله – ترکیه
۵۲۷- کور – نوک – آوار – کویر – نوکر – اراک – نیرو – روانی – ایوان – ایران – ویران – کارون – کاروان – اوکراین
۵۲۸- چاپ – چاه – چای – پیچ – هیچ – چاره – پارچ – آچار – پاچه – چهار – پارچه
۵۲۹- نهاد – دانه – هادی – آینه – دایه – انبه – آبان – بدهی – بنده – دانا – آینده – آبادی – ناهید – آدینه
۵۳۰- سبک – برف – سفر – کیف – سیب – کافر – کرفس – اسکی – کاسب – فارس – افسر – اسیر – فریب – سیرک – کرسی – ریسک – سفیر – رکاب – آسیب – سراب – اکسیر – باریک – بارفیکس
۵۳۱- تخم – خدا – رخت – مدت – مدرک – مخدر – خرما – دارت – خدمت – خادم – دکتر – درخت – دختر – خدمتکار
۵۳۲- سحر – سبد – حدس – حبس – ساحر – آباد – سراب – آدرس – حساب – حسابدار
۵۳۳- مربی – بیمه – ماهی – مربا – آرام – آمار – بهار – بامیه – ارابه – بیمار – ابراهیم
۵۳۴- املا – نسیم – سالن – آسان – آسیا – سینما – یاسمن – ایلام – سیمان – الماس – آسمان – اسلام – آلمان – ایمان – سلیمان – سلمانی – میانسال
۵۳۵- خیس – سخت – سیخ – رخت – ساخت – خیار – اسکی – کتری – ساکت – خسارت – کتیرا – تاریخ – اسکیت – استخر – تاکسی – تاریک – خاکستر – خاکستری
۵۳۶- دقت – دارت – قرار – قدرت – برتر – بردار – برادر – دربار – رقابت
۵۳۷- کاوش – ورزش – آرزو – کشور – شرور – ارزش – روکش – زرشک – کشاورز – ورزشکار
۵۳۸- مبل – ریال – مربا – بالن – مربی – منبر – ملایر – برلین – بریان – بیمار
۵۳۹- رنج – جشن – نجف – سفر – نجار – فشار – شانس – آرنج – ناشر – اسفنج – سفارش – فشارسنج
۵۴۰- جلد – یلدا – ویلا – دلیر – دلار – لودر – جواد – آجیل – جلاد – جدول – جدال – جارو – جادو – دلاور – جاوید – رادیو – دیوار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰۰ تا ۱۲۹۹

۵۴۱- برگ – گروه – گوهر – واگن – گربه – گونه – آهنگ – انبه – بانگ – بانو – آبرنگ – روبان – بنگاه – آهنگر – بوران – انگور – روباه – گروهبان
۵۴۲- سکو – سکه – کوه – کوسه – ساده – کاوه – واکس – سواد – کادو – کاهو – کاسه
۵۴۳- اسکی – کتری – لیتر – رتیل – لیست – کلاس – ریاست – تاکسی – کتیرا – اسکیت – کلیسا – سریال – اسکلت – کالری – تاریک – لاستیک – کریستال
۵۴۴- نوید – امید – ویلا – مواد – یلدا – لیمو – مدال – میدان – وانیل – دیوان – ملوان – میلاد – لیوان
۵۴۵- متن – تانک – کتان – کنیا – کتری – کمین – کمان – تمرین – تاریک – کتیرا – تیمار – کتانی – ترکمن – کرمان – تانکر – نیمکت – امنیت – تیرکمان
۵۴۶- سنگ – کتان – ساکت – تانک – سرنگ – سنگک – نرگس – سنگر – کنسرت – تانکر – ترسناک
۵۴۷- قلم – قوم – نقل – قول – قمه – قله – لقمه – نهال – قلوه – مقوا – قلمو – لانه – منقل – لقمان – ملوان – مقاله – ملاقه – نقاله
۵۴۸- سوال – سالن – ویلا – سونا – سویا – وانیل – لیوان – یونان – وسایل – نایلون
۵۴۹- رقم – دقت – درد – قرن – مدت – متن – قند – قدم – تند – قدرت – مرقد – تمدن – مقتدر – قدرتمند
۵۵۰- دوش – گوش – شوهر – شوره – گوهر – گروه – گردو – شاهد – دوره – روده – هاشور – شاگرد – گوارش – شاهرگ – هشدار – شاهرود
۵۵۱- دکان – اراک – دانا – کنیا – اندک – انکار – ایران – ایراد – دینار – کاردانی
۵۵۲- سوپ – پشم – پارو – پرسش – سرما – سمور – پارس – شامپو – سماور – مشاور
۵۵۳- رخش – مربا – خشاب – خراش – آرام – خرما – بخار – خراب – آبشار – آرامش – آرامبخش
۵۵۴- گمان – آرام – مدارا – نامرد – ارگان – آرمان – درمان – اندام – نامدار
۵۵۵- تشک – دکل – کاشت – دلار – شکار – دکتر – شرکت – ترکش – تراش – ارتش – تشکر – درشت – تلاش – شکلات
۵۵۶- بست – سبک – کسب – کباب – کاسب – کلاس – کتاب – بابک – بابل – ساکت – کابل – لباس – اسکلت – کسالت – بسکتبال
۵۵۷- زبر – دره – بچه – چوب – چرب – زرد – بره – دوره – برده – روزه – روده – بهروز – زردچوبه
۵۵۸- جام – امید – مداد – جامد – جدید – مجید – اجداد – امداد – داماد – جامدادی
۵۵۹- اول – لوس – نسل – سفر – فال – نفس – سونا – سالن – افسر – سفال – فارس – سوال – افسون – فانوس – فوران
۵۶۰- ریل – لیز – آجر – زجر – ریال – جاری – رازی – لیزر – آجیل – ایرج – ارازل – جالیز – الجزایر

۵۶۱- نوک – واگن – کنار – نگار – گران – کنگر – نوکر – انگور – گورکن – کارون – کانگورو
۵۶۲- فخر – فال – فلک – کفر – فکر – خال – کافر – کلاف – کالا – فاخر – خلاف – اراک – خلافکار
۵۶۳- موز – گام – آرزو – آمار – آواز – آوار – آرام – گراز – مزار – گرما – امروز – ماورا – گوارا – آموزگار
۵۶۴- دفن – دیو – نیرو – فرنی – نوید – فرود – درون – ردیف – فوری – فردین – فریدون – فروردین
۵۶۵- کابل – بلیت – نبات – کتاب – بیان – بیات – کتان – لکنت – تانک – بانک – بالن – تنبک – تنبل – کتانی – بالکن – لبنیات – کابینت – تلکابین
۵۶۶- لوس – موم – سوال – ملوس – املا – سالم – سلام – اسلام – الماس – امسال
۵۶۷- نیش – شیب – ریشه – بیشه – میهن – نیمه – شیره – نرمش – شنبه – منبر – بهمن – شبنم – نمره – مربی – منشی – بیمه – نشریه
۵۶۸- زبر – برگ – دیگ – یزد – زیره – بدهی – برگه – گربه – هرگز – بزرگ – گرده – گریه – گیره – دبیر – برگزیده
۵۶۹- رخت – خیر – بخت – خبر – بخار – خیار – آخرت – باخت – ربات – تایر – بیات – خراب – تخریب – باتری – تاریخ – بخاری – تبخیر – تاخیر – خیرات – بختیاری
۵۷۰- گنج – جگر – رنج – گدا – جنگ – آرنج – گنجه – گنده – گران – گرده – آهنگ – درجه – نجار – جهان – جاده – جهاد – گردن – گناه – نگار – نگاه – آهنگر – جهانگرد
۵۷۱- نسل – لیست – آسان – آسیا – سینا – تنیس – سالن – ایست – استان – ایالت – آستین
۵۷۲- فرش – شرف – ظرف – فیش – ظریف – رویش – شریف – فروش – شوفر – فوری – یورش – ظرفشویی
۵۷۳- بدل – ویلا – یلدا – نوبل – بلند – بانو – بودا – دیوان – بینوا – لوبیا – نابود – لیوان – بنیاد – وانیل – والدین
۵۷۴- پتک – پست – تپش – سوپ – کشت – پیک – پشت – پوک – تشک – شکست – پشتک – سکوت – تیوپ – پیست – کویت – کشتی – پشتی – پوست – پوشک – پیشکسوت
۵۷۵- یزد – داس – زین – دیس – زنده – نیاز – دایه – سیاه – ساده – نسیه – سینه – زیاد – زیان – ایزد – سینا – نیزه – اسید – سایه – سازه – زاهد – آینه – آینده – آدینه – سازنده
۵۷۶- مواد – دوام – دریا – مرید – مایو – وارد – مدیر – مدار – مادر – امید – رادیو – دیوار – مروارید
۵۷۷- شیمی – ماشه – شیره – ریشه – ماهی – شیار – شهرام – شماره – همایش – شیرماهی
۵۷۸- غار – غنا – غنی – اغوا – نیرو – آوار – روغن – روانی – ویران – ایوان – ایران – ارغوان – ارغوانی
۵۷۹- سخت – خون – سخن – تونس – وانت – آسان – سونا – ساخت – ستون – سوخت – نخست – ستوان – اوستا – تاوان – سخاوت – استان – استوا – خاتون – توانا – استخوان
۵۸۰- متن – مترو – تنور – مایو – تورم – رمان – تیمار – تامین – روانی – مانتو – تمرین – ویران – نیمرو – تومان – امنیت – میترا – مریوان – رومانی – ویتنام – ورامین

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

۵۸۱- رخش – خوش – شاخ – شوخ – خارش – یواش – خراش – خاور – شرور – شوخی – خیار – خیارشور
۵۸۲- ترن – برس – سرب – نصب – صبر – نبات – سراب – تراس – بستر – راست – ستار – رانت – آبستن – تناسب
۵۸۳- کوی – نوک – کتان – تانک – یکتا – کویت – کتانی – ایوان – کتایون – تایوان
۵۸۴- پست – پتک – پاک – پکن – پاکت – ساکن – کاست – آسان – ساکت – سکان – استان – پاستا – استکان – پستانک – پاکستان
۵۸۵- سود – هوس – سند – سونا – سواد – آدرس – ساوه – ساده – سوره – سرود – آسوده – وردنه – سوهان – رسانه – اندوه – سودان – سروان – دوران – اروند
۵۸۶- گیس – آسیا – هستی – آگهی – آگاه – ایست – سیاه – گیاه – سایه – آگاهی – ایستگاه
۵۸۷- گوش – گوشه – گروه – گوهر – گواه – ورشو – شوره – رشوه – شوهر – هاشور – شاهرگ – گوارش – گوشواره
۵۸۸- جنگ – باج – لجن – گنج – لنج – جنگل – گلاب – بانگ – انگل – بالن – لبنان – جنگلبان
۵۸۹- سند – یلدا – اسید – آدرس – دلیر – اسیر – دلار – ساری – دینار – سریال – سیلندر – ایسلند – ایرلند
۵۹۰- میل – موش – ملت – مشت – شوم – لوتی – ولرم – لیمو – یورش – رتیل – لیتر – تورم – مترو – ترشی – مشورت – مشتری – لیموترش
۵۹۱- تیز – تنه – زینت – نیاز – زیان – تازه – آینه – نیزه – تنها – انتها – نهایت – اهانت – تازیانه
۵۹۲- یزد – باز – زین – زینب – ایزد – بیان – بازی – زبان – زیبا – زیاد – بنیاد – بندباز
۵۹۳- کیش – نمک – شیک – شادی – کمین – آدمک – امید – شاکی – مدنی – مشکی – کاشی – دکان – شیاد – منشی – دشمن – دشنام – نمایش – آدمکش – ماشین – میدان
۵۹۴- کبد – کتاب – کارت – رکاب – ربات – تبرک – اراک – آباد – دارت – برکت – راکت – دکتر – ابتدا – ارادت – تدارک – ابتکار
۵۹۵- خون – خدا – نرخ – خرد – دوره – نخود – رخنه – درون – خانه – روده – خنده – خاور – وردنه – اندوه – اروند – دوران – خواهر – رودخانه
۵۹۶- پدر – پودر – ایده – پادو – پاره – پارو – پرده – ادویه – پیاده – پراید – دیوار – دایره – رادیو
۵۹۷- سکه – سنگ – سکان – گناه – کاسه – نگاه – آهنگ – آسان – آگاه – سنگک – ساکن
۵۹۸- چای – پیچ – چین – چاپ – پوچ – پنیر – پارچ – پارو – پنچر – پویا – چنار – چوپان – پوریا – پیانو
۵۹۹- شال – زشت – شنل – لنز – نبات – شتاب – زبان – تابش – بالن – بالش – زابل – تنبل – تلاش

Be the first to comment

Leave a Reply