جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰ تا ۱۱۹۹

آمیرزا 1100 تا 1199

جواب بازی آمیرزا مرحله 1100 به بعد را منتشر می کنیم که به صورت دقیق شامل جواب آمیرزا از مرحله 1100 تا 1199 می باشد.

در مطالب قبلی سایت آمیرزا، به ارائه پاسخ بازی امیرزا تا مرحله 1000 کرده ایم و می توانید در انتهای این مطلب، لیست جواب کامل مراحل بازی آمیرزا را مشاهده نمایید.

پاسخ ها به صورت کامل تا مرحله 1199 درج گردید

در برخی از مراحل، جواب ها ممکن است با جواب های دیگر کاربران متفاوت باشد که این تفاوت در جواب مراحل در آپدیت جدید بازی آمیرزا اعمال شده است و ما فقط جواب هایی که یافته ایم رو قرار داده ایم.

 

۱۱۰۰- غول – غرش – غار – موش – مرغ – لغو – شغل – شاغل – شغال – مغول – ولرم – آغوش – لاغر – شلوغ – شورا – غلام – شلغم – شلوار – مشاور – مشغول
۱۱۰۱- شرم – شام – سوت – موش – مشت – ماش – سرو – مترو – تورم – رستم – سروش – سمور – روستا – سماور – مشاور – مشورت
۱۱۰۲- چای – چرا – قوی – چاق – قیر – قوچ – ورق – قیچی – قوری – قاری – چاقو – قارچ – رویا – یاور
۱۱۰۳- سکه – سکو – سیب – اسب – یاس – سبک – آسیب – کوبا – سیاه – کیسه – سایه – کاوه – باکو – کاسب – واکس – ساوه – کاهو – کوسه – کاسه – کابوس
۱۱۰۴- نمک – کمد – عید – مشک – شمع – شکم – مشکی – معنی – عینک – دشمن – کمند – معدن – منشی – کمین
۱۱۰۵- موش – نرم – شفا – شرف – فشار – نرمش – واشر – روشن – فروش – فرمان – شناور – مشاور – مانور – منشور – فراموش
۱۱۰۶- قلب – قشم – بقا – قلم – مشق – مبل – لقب – قبل – قاب – شلاق – بقال – امشب – شمال – قاشق – قلاب – قالب – مقابل – قشلاق
۱۱۰۷- پشه – شهد – پهن – پند – شاد – دانا – پناه – دانش – آشنا – شانه – شاهد – دهان – پاداش – پاشنه – پاندا – پادشاه
۱۱۰۸- حال – لحن – حمل – حنا – منت – ملت – محل – املا – تمانا – املت – حالت – حالا – امانت – آلمان – احتمال – امتحان
۱۱۰۹- زخم – میخ – میز – زمین – خانه – زیان – هزیم – خیام – نامه – مخزن – خانم – نماز – خزانه – میزان – خمیازه
۱۱۱۰- ربع – عرب – کما – باک – مرتب – مربا – مربع – مکعب – کتاب – مرکب – مکتب – برکت – عابر – تبرک – عبرت – متکا – مبارک – عبارت – عمارت – معتبر – مرکبات
۱۱۱۱- سرد – سند – سبد – سرب – متر – نرم – نمد – مدت – مرد – ترب – تند – بست – دست – مدرس – مرتب – بندر – نبرد – تبسم – سمند – درست – تمدن – رستم – دربست – سمندر – مستند
۱۱۱۲- تقی – قیر – ریل – تپل – قتل – قالی – لایق – ترقی – ریال – قاتل – تایپ – لیتر – لیاقت – اقلیت – پرتقال
۱۱۱۳- شکل – لاک – کشو – کلک – کشک – کاوش – کشور – شکاک – شکار – کولر – لواش – لشکر – کولاک – شلوار – لواشک – شلوارک
۱۱۱۴- زجر – رنج – ناز – هزار – جیره – زیره – نیزه – آینه – نجار – جهان – آرنج – زهرا – هیجان – زنجیر – جزیره – جایزه – جریان – راهزن – جنازه – انجیر
۱۱۱۵- قلم – قتل – قمه – هتل – ملت – آقا – لقمه – اتاق – مهلت – قامت – قاتل – املت – ملاقه – متاهل – اتهام – اقامت – مقاله – الهام – ملاقات
۱۱۱۶- طلا – مطب – سطل – طناب – طلسم – مطلب – باطل – سلام – سنبل – باطن – سلمان – سبلان – سلطان – مناسب
۱۱۱۷- یمن – چین – زین – میز – میخ – زخم – چمن – منچ – منفی – مخفی – مخزن – زمین
۱۱۱۸- گاو – سنگ – سوت – تنگ – نرگس – واگن – تنور – سنگر – تونس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان
۱۱۱۹- شور – شعر – رود – عود – عدل – عدد – دور – دود – درد – رشد – دوش – درود – شروع
۱۱۲۰- سوت – وحی – سیم – ستم – حکم – مسیح – حکیم – کویت – حکمت – سکوت – موکت – حکومت
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۰- حنا – حکم – حسن – نسیم – کمان – حسین – مسیح – حکیم – ماسک – محسن – مسکن – مکان – حاکم – سیمان – سینما)

جواب بازی آمیرزا مرحله 600 تا 800 ، پاسخ مرحله 600 تا 800

۱۱۲۱- وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت – قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم
۱۱۲۲- گوش – مگس – کیش – سیم – شکم – سکو – موش – مشکی – گوشی – میگو – موشک – موسی
۱۱۲۳- شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت
۱۱۲۴- گاو – گیج – جوی – کوه – کاج – اوج – هویج – جیوه – کاهو – گوجه – آگهی – گیاه – گواهی
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۴- یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هیزم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه)
۱۱۲۵- عمل – عدل – لاک – کمد – مدل – عدد – دکل – دعا – داد – معدل – کمال – کلام – عادل – عالم – مالک – مدال – مداد
۱۱۲۶ – سنت – تنیس – سیاه – سایه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن
۱۱۲۷- سکو – سیب – یاس – سبک – اسب – باک – باکو – آسیب – کوبا – بابک – واکس – کباب – کاسب – کابوس
۱۱۲۸- عمو – مدل – عمل – عدل – علم – معلم – مومن – معدن – عمود – معدل – ممنوع
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۸- شمع – دعا – عید – عاج – جمع – جام – جدا – شادی – مجید – عادی – مایع – جامع – شجاع – شیاد – جامد)
۱۱۲۹- دست – مدت – همت – تاس – چاه – ماده – ماست – ستاد – تماس – تسمه – دسته – ماسه – ساده – ساچمه
۱۱۳۰- عمو – موج – نوع – عمه – جنون – نجوم – جمعه – جهنم – هومن – هجوم – مجنون – معجون – نمونه
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۰- تنه – ظهر – تار – انار – ناظر – تنها – تهران – انتها – نظارت – ناهار – انتظار)
۱۱۳۱- میخ – خمیر – مریخ – مربی – خیام – باخت – امیر – خرما – مربا – بخار – خراب – مرتب – تاریخ – تبخیر – تخریب – بیمار – باتری – بخاری – تاخیر
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۱- خرم – ملخ – خال – اخم – خرما – ولرم – خاله – خامه – اهرم – هموار – خواهر – خرمالو)
۱۱۳۲- گرد – ریل – دیگ – گدا – لگد – یلدا – دلیر – گاری – دلار – ریال – رسید – سیگار – سریال – گالری – سالگرد
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۲- فیل – ریل – زین – لیف – وزن – فلز – زلف – لنز – فنر – نیرو – لوزی – فوری – وزیر – نیلوفر)
۱۱۳۳- سیم – وسط – قوی – یقه – قسط – قسم – قوم – قوطی – قیمه – سقوط – میوه – سمیه
۱۱۳۴- گاز – وزن – گاو – گرگ – گرز – زور – روز – زنگ – گران – گوزن – گراز – واگن – زرنگ – زانو – انگور – گرگان – گروگان
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۴- کود – سوگ – نوک – نفس – سند – سنگ – سود – گود – کندو – سنگک – فندک – سوگند – گوسفند)
۱۱۳۵- سوت – محو – نوح – وحی – ستم – حسن – حسین – نسیم – سمنو – ستون – تونس – محسن
۱۱۳۶- وزن – میز – موز – وزنه – زمین – هیزم – نامه – موزه – زانو – موازی – زاویه – آزمون
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۶- مهم – ریل – میل – جرم – مریم – میله – مجری – مجرم – جمله – مجله – جریمه)
۱۱۳۷- زوج – زود – یزد – دره – جیره – جزوه – زیره – هویج – جیوه – وزیر – روده – دوره – روزه – جوهر – درجه – دیروز – جزیره
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۷- قرن – زجر – زین – جیب – قیر – برق – برج – رنج – رقیب – زینب – نجیب – برنج – برنز – زنجیر)
۱۱۳۸- زود – زالو – روده – روزه – وارد – هزار – زهرا – آرزو – دراز – دلار – دوره – آلوده – دلاور – زردآلو – دروازه
۱۱۳۹- شوت – نیش – تیز – زشت – سوت – زینت – یونس – شیون – ستون – سوزن – زیتون
۱۱۴۰- لپه – لال – پله – یلدا – لیلا – پایه – پیله – دلیل – پیدا – دلال – هلال – لاله – لایه – هادی – پدال – پیاله – پیاده
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۴۰- هنر – هرم – چاه – چمن – چرم – چاله – چانه – ماهر – چنار – اهرم – نامه – نهال – نمره – چاره – مهران – مناره – مچاله)

جواب آمیرزا مرحله 500 تا 700 ، پاسخ مرحله 500 تا 700

۱۱۴۱- رشت – تنگ – رنگ – شهر – شتر – برگ – بره – شنبه – شربت – گربه – شهرت – بهشت – رشته – تشنه – رتبه – برشته
۱۱۴۲- لقب – ساق – قاب – نقل – آقا – سنبل – نقاب – لباس – قالب – بالن – بالا – آبان – سالن – سابق – بقال – سبلان – انقلاب
۱۱۴۳- مبل – طلا – متن – ملت – مطب – طبل – تاب – مطلب – نبات – باطل – باطن – تنبل – طناب – بالن
۱۱۴۴- کاخ – کاج – میخ – کرج – خرم – خاک – جام – خرج – کریم – میخک – خیام – ایرج – خمار – خرما – خمیر – خارج
۱۱۴۵- پاک – پشم – کشو – موش – پشمک – پوشک – کشور – پارک – موشک – شاپرک – مراکش – مشاور – پوشاک – شامپو
۱۱۴۶- تند – دانا – دانه – زنده – دهان – تنها – آزاد – تازه – آزاده – زاهدان – اندازه
۱۱۴۷- زود – زرد – روز – کود – کدو – کاخ – خوک – خزر – کادو – آرزو – اردک – دراز – وارد – خوراک – خودکار
۱۱۴۸- دما – دام – مدت – مات – باد – ادب – محمد – احمد – مداح – محبت – حمام – حامد – متحد
۱۱۴۹- مشت – شوت – ملت – موش – لواش – ولرم – مترو – تورم – ارتش – شورا – شمال – مشاور – شلوار – مشورت
۱۱۵۰- رخت – خرم – عمر – متر – مات – خام – تخم – آخرت – آمار – خرما – آرام – مخترع – عمارت – اختراع
۱۱۵۱- شوت – شاد – دشت – کود – کدو – نوک – تند – تشک – کتان – کاوش – تانک – کندو – اندک – دانش – تکان – کاشت – کادو – کودتا – واکنش
۱۱۵۲- خیر – فخر – سیخ – خیس – سرخ – خرس – سفر – خسیس – افسر – سفیر – ساری – فارس – خیار – فارسی
۱۱۵۳- زرشک – انشا – شکار – ناشر – نازک – ارزش – آشنا – آزار – اراک – اشکان – شنزار – کاشان – آشکار – ارزان
۱۱۵۴- شتر – سوت – نفت – فوت – فرش – شرف – سفت – نفس – تنور – فروش – تنفس – سروش – ستون – روشن – سنتور – سرنوشت
۱۱۵۵- شمع – عمه – عهد – مشهد – مانع – ماشه – نامه – معده – معدن – ماده – دشمن – شاهد – شانه – دانش – عمان – همدان – دامنه – شمعدان
۱۱۵۶- قوت – قوی – شوق – آتش – شوت – قایق – قاشق – آشتی – یاقوت – شقایق – تشویق
۱۱۵۷- نان – گدا – گره – گرد – گرده – گردن – گناه – آهنگ – نگاه – نهنگ – آهنگر – نگران – گردان – راننده
۱۱۵۸- چمن – چرم – چین – منچ – نوه – نرم – نور – میوه – نیمه – میهن – نیرو – نمره – مورچه – نیمرو – منوچهر
۱۱۵۹- سوت – سکو – کویت – کتری – تنیس – سکوت – کویر – ستون – تنور – سکونت – سنتور – کنسرو – کنسرت
۱۱۶۰- پری – یاس – یار – زیپ – پیر – زار – راز – ساز – پسر – پاس – ساری – سایز – پریز – پیاز – اسیر – پاریس – اسپری

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۱۱۶۱- مکه – کمد – دیس – سیم – سهم – دکه – سکه – مهد – دکمه – کیسه – چکمه – مهدی
۱۱۶۲- میل – گوی – گلو – گله – گیوه – میگو – میله – گلیم – لیمو – لوله – میوه – گلوله
۱۱۶۳- شوت – ملت – مشت – وام – موش – ولرم – مترو – شورا – شمال – تلاش – لواش – مشاور – شلوار – مشورت
۱۱۶۴- لنگ – سنگ – سیل – نقل – ساق – سال – قالی – لایق – انگل – سالن – گیلان – گیلاس – انگلیس
۱۱۶۵- هلو – پله – پول – لپه – راه – پونه – روان – پارو – ناله – نهال – لانه – پهناور – پروانه – پهلوان
۱۱۶۶- لال – لبو – بیل – بال – بلا – ویلا – لایه – لیلا – لاله – باله – لوله – لوبیا – الویه
۱۱۶۷- شهر – پشه – پرز – پدر – کره – دره – رشد – دکه – پزشک – زرشک – شهرک – پرده – درشکه
۱۱۶۸- خشک – کاخ – خوک – شاخ – خاک – رخش – شورا – شکار – کشور – کادو – وارد – خراش – اردک – دکور – دشوار – خوراک – خودکار
۱۱۶۹- یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس
۱۱۷۰- عمو – عمل – علم – لبو – ملت – مبل – مات – تاب – تاول – املت – علوم – عالم – آلبوم – علامت – تابلو
۱۱۷۱- کاه – ژله – یال – آبی – بیل – لکه – باک – آهک – بلا – لاک – کلیه – باله – کلاه – کلبه – بلژیک
۱۱۷۲- شهر – شاه – ریش – شیر – زره – زهر – ریشه – شیره – ارزش – زهرا – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه
۱۱۷۳- تاب – تاس – سبک – اسب – واکس – کارت – کتاب – ربات – بورس – سکوت – باروت – اورست – کابوس – روستا – کبوتر
۱۱۷۴- نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما
۱۱۷۵ – غرب – مرد – مرغ – غار – داغ – باغ – امیر – مدیر – غایب – غبار – مربا – دماغ – امید – ردیاب – بیدار – مرداب – بیمار – مرغابی
۱۱۷۶- هنر – پنج – پوچ – نوه – رنج – نور – پوره – پونه – جوهر – پنجه – پنچر – پنجره
۱۱۷۷- جنگ – جشن – شنا – گنج – کاج – تنگ – تاج – جان – کاشت – کتان – تکان – نجات – گنجشک – انگشت
۱۱۷۸- رنج – نان – جان – باج – برج – جوان – واجب – نجار – جواب – برنج – جارو – جنوب – بانو – نارنج – جوراب – جانور – روبان
۱۱۷۹- پتو – پول – سوپ – پلو – پسر – پدر – سوت – توپ – پوست – پودر – تولد – پرتو – رسول – سرود – دوست – دولت – لوستر – پرستو
۱۱۸۰- ریل – لرز – بیل – نیل – لجن – برج – رنج – نجیب – زینب – برنز – برنج – برزیل – زنبیل – زنجبیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰ تا ۶۹۹

۱۱۸۱ – جسم – جسد – سبد – جنس – جام – باج – جان – سنجد – مسجد – جامد – دامن – سنجاب – دماسنج
۱۱۸۲- قوی – یار – قیر – چای – چرا – قوچ – چاق – قیچی – قوری – چاقو – قارچ – رویا – یاور
۱۱۸۳- برگ – گاو – برج – باج – جگر – گوجه – واجب – گروه – گربه – جوهر – بهار – برگه – باجه – گوهر – جواب – جارو – جوراب – روباه
۱۱۸۴ – زرد – زهر – یزد – دره – جاده – هادی – زیاد – درجه – زاهد – جهاد – جزیره – جایزه – دایره
۱۱۸۵- سوت – کوه – سکو – واکس – کوسه – کاهو – کاسه – سکوت – ستون – سکته – تنها – کوهان – کوتاه – سوهان – ستوان – واکسن – سکونت – کوهستان
۱۱۸۶- کاخ – خرم – میخ – کار – خاک – خام – خیار – آرام – میخک – خیام – خمیر – اراک – خرما – مریخ – آمار
۱۱۸۷- سبد – سرب – آبی – برس – آسیا – دبیر – رسید – آسیب – سارا – آباد – سراب – ردیاب – ایراد – آسیاب – بیدار
۱۱۸۸- زنگ – گنج – گاز – گرز – رنج – جان – گیج – جگر – آمیرزا – جنگ – گراز – آرنج – زرنگ – نجار – زنجیر – جریان – انجیر
۱۱۸۹- برد – داد – درد – مرد – مادر – آرام – مداد – مربا – مراد – بادام – امداد – مرداد – مرداب – داماد – بامداد – دامدار
۱۱۹۰- محل – لوح – هلو – وحی – روح – حرم – رحم – لیمو – میوه – میله – حلیم – حوله – حمله – محله – ولرم – حیله – روحیه – مرحله
۱۱۹۱- تیر – گود – دیو – دیگ – گوی – گرگ – رود – تور – گرد – گردو – تگرگ – گوگرد
۱۱۹۲- فیل – نفس – یاد – لیف – فال – دنیا – فسیل – اسید – یلدا – سینا – سفال – فاسد – سفید – فینال – دلفین – اسفند – ایسلند
۱۱۹۳-  رنج – جگر – گاو – گیج – جوی – نیرو – گونی – گاری – جارو – جوان – نجار – واگن – انجیر – گونیا – انگور – جانور – ویران – جریان – جنگاور
۱۱۹۴- لاک – سکه – بیل – لکه – باک – سبک – کیسه – کلبه – سبیل – کلیه – کلاه – لباس – باله – کلاس – کاسه – اسکله – کلیسا
۱۱۹۵- فال – ظلم – محل – ماه – حال – لحاف – لحظه – محله – حافظ – حفاظ – حمله – ظالم – ملحفه – حامله – حافظه – محافظ
۱۱۹۶- مات – داد – کمد – کاخ – خاک – خدا – خام – مداد – خدمت – ماکت – کدخدا
۱۱۹۷- اسب – سارا – رسوب – شورا – سوار – سراب – راسو – ابرو – آوار – بورس – بارش – آبشار – سشوار
۱۱۹۸- ملت – آلو – لیمو – وانت – تونل – املت – توان – ویلا – امنیت – وانیل – لیوان – تومان – مانتو – ملوان
۱۱۹۹- مرد – دره – ماه – مرگ – گره – گرما – گرده – آگاه – آرام – ماده – آماده – اراده – اداره

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۰۰ تا ۹۹۹

 

به لطف برخی کاربران و همراهان گرامی، پاسخ مراحلی که متفاوت می باشد، به صورت جداگانه در داخل مطلب و پاسخ ها درج گردید

83 Comments

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   همه پاسخ هاش همخوانی نداره؟
   لطفا دقیق تر توضیح بدید تا مجدد بررسی کنیم چون دقیقا پاسخ های مرحله 1119 در بازی برای ما اونا در اومده

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   متاسفانه در آپدیت جدید آمیرزا، طوری برنامه ریزی کرده اند که پاسخ ها دیگه مثل قبل برای همه کاربران یکسان نباشد.
   به همین منظور جواب های شما با ما متفاوت می باشد.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   در آپدیت جدید بازی آمیرزا، طوری برنامه ریزی کردن که پاسخ های کاربران با یکدیگر متفاوت باشند و دلیل این ناهمخوانی نیز همین است

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   جواب هایی که گذاشته شده بر اساس حل مراحل به ترتیب می باشد و دقیقا عین جواب هایی که پیدا شده، به ترتیب در سایت درج گردیده است.
   دلیل تفاوت در پاسخ های ما و شما، آپدیت جدید بازی آمیرزا می باشد که طوری برنامه ریزی کردند که پاسخ ها یکسان نباشند و کاربران مجبور به خرید سکه در بازی باشند.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   تا مرحله 1155 بر روی سایت قرار داده شده است، خود بازی آمیرزا فعلا تا این مرحله دارای جواب می باشد و فعلا آپدیت جدیدی منتشر نکرده است.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   از 2 آپدیت قبلی بازی آمیرزا، سازندگان بازی طراحی رو طوری انجام دادن که پاسخ ها بین کاربران متفاوت باشد تا جلوی تقلب گرفته بشه
   ما دقیقا پاسخ مراحلی رو که در آمیرزای خودمان بود قرار داده ایم و در صورتی که در یافتن پاسخ ها، مراحل را به صورت کامل تقلب نکنید و کلمات اضافی نیز پیدا کنید، مشکلی پیش نخواهد آمد و پاسخ های ما یکسان خواهد شد.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   از 2 تو آپدیت آخر بازی آمیرزا به بعد، طراحان بازی طوری برنامه ریزی کردند که جواب های بازی بین کاربران متفاوت باشد و این دلیلی است که پاسخ های ما با پاسخ های شما متفاوت شده است.
   و یک علت دیگر آن، این است که اگر شما چند مرحله را به صورت پشت سر هم تقلب کرده و از سایت نگاه کرده و وارد کنید، در صورتی که صندوق کلمات اضافی شما پر نشود، کلمات در مراحل آتی برای شما متفاوت به نمایش در خواهد آمد.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   جواب مرحله 1166 که الان روی سایت هست، بر اساس پیدا کردن پاسخ های مرحله در گوشی ما هست و دقیقا عین کلمات یافته شده در سایت درج شده است.
   دلیل اینکه جواب های ما با جواب های شما متفاوت است به آپدیت جدید بازی آمیرزا مربوط هست که سازندگان بازی طوری برنامه ریزی کردند که امکان تقلب رو کم کنند.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   دوست عزیز با دقت به شماره مراحل نگاه کنید، درج شده است.
   ۱۱۴۱- رشت – تنگ – رنگ – شهر – شتر – برگ – بره – شنبه – شربت – گربه – شهرت – بهشت – رشته – تشنه – رتبه – برشته

   با تشکر از حضور گرمتون

 1. اشتباه تایپی:
  1101: متور => مترو

  اشتباه تایپی :
  1109: خانه x2 => خانه/خانم

  تغییر مرحله :
  1120: حنا – حکم – حسن – نسیم – کمان – حسین – مسیح – حکیم – ماسک – محسن – مسکن – مکان – حاکم – سیمان – سینما

  تغییر مرحله :
  1124: یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هیزم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه

  تغییر مرحله :
  1128: شمع – دعا – عید – عاج – جمع – جام – جدا – شادی – مجید – عادی – مایع – جامع – شجاع – شیاد – جامد

  تغییر مرحله :
  1130: تنه – ظهر – تار – انار – ناظر – تنها – تهران – انتها – نظارت – ناهار – انتظار

  تغیر مرحله :
  1131: خرم – ملخ – خال – اخم – خرما – ولرم – خاله – خامه – اهرم – هموار – خواهر – خرمالو

  تغییر مرحله :
  1132: فیل – ریل – زین – لیف – وزن – فلز – زلف – لنز – فنر – نیرو – لوزی – فوری – وزیر – نیلوفر

  تغییر مرحله :
  1134: کود – سوگ – نوک – نفس – سند – سنگ – سود – گود – کندو – سنگک – فندک – سوگند – گوسفند

  تغییر مرحله :
  1137:قرن – زجر – زین – جیب – قیر – برق – برج – رنج – رقیب – زینب – نجیب – برنج – برنز – زنجیر

  تغییر مرحله :
  1143: کله – ملک – کلم – مهم – آمل – آهک – مکه – لکه – کلاه – کلام – کلمه – کمال – ملکه – مالک – لاله – الکل – کامل – هلاک – هلال – مکالمه

  تغییر مرحله :
  1144: سخت – تیر – میخ – سیخ – خیس – خیام – ایست – امیر – خیار – ماست – ساخت – آخرت – مریخ – خمیر – استخر – خسارت – تاریخ – تاخیر

  تغییر مرحله :
  1147: زهر – زره – زور – تیز – هرز – تبر – وزیر – زیره – تیره – بوته – رتبه – روزه – توبه – تبریز – بهروز

  از قلم افتاده :
  1149: تلاش

  تغییر مرحله :
  1153: مرد – رسم – دیو – مدیر – اسید – رسید – امید – سیما – سمور – سرود – آدرس – سواد – مواد – مراد – مساوی – موسیر – دیوار – رادیو – سماور

  تغییر مرحله :
  1156: زور – روز – رمز – قوم – وام – موز – مرز – آقا – راز – رقم – مقوا – آرام – آزار – مزار – آواز – قرمز – آوار

  تغیی مرحله :
  1157: گدا – نان – دره – گره – نگاه – گناه – گرده – گردن – رنده – آهنگ – نهنگ – نرده – آهنگر – راننده

  تغییر مرحله :
  1158: لپه – پله – وام – پول – پلو – نهال – پونه – نامه – لانه – لامپ – ناله – مولا – ملوان – آمپول – پهلوان

  تغییر مرحله :
  1159: چمن – چرم – یار – پیچ – چای – چرا – نرم – چاپ – پیام – امیر – پارچ – چنار – پنچر – پرچم – پنیر – پیمان

  تغییر مرحله :
  1162: نرم – نمک – کمر – بانک – رکاب – مربا – اراک – آرام – آبان – انار – کرمان – باران – مبارک – انبار – کامران

  تغییر مرحله :
  1163: کره – سکه – تاس – باک – سرکه – سراب – کاسه – سکته – رتبه – راست – بهار – ساکت – رکاب – سهراب – ستاره – هکتار

  تغییر مرحله :
  1164: لگن – چنگ – چاپ – رنگ – لنگ – پرچ – چنار – گلپر – گران – نگار – لنگر – انگل – پارچ – پنچر – پلنگ – چنگال – چاپگر

  تغییر مرحله :
  1169: گدا – پند – گرد – گره – اره – راه – گرده – گردن – پرده – پناه – پگاه – آهنگر – گردنه – گردان – پرنده

  تغییر مرحله :
  1170: عمل – علم – عمه – مهم – ماه – طمع – طلا – طعم – معلم – معما – طعمه – عالم – علامه – مطالعه – معامله

  تغییر مرحله :
  1171: شاه – قاب – کاه – باک – آهک – آبکش – کباب – کاهش – شهاب – بشکه – بابک – شبکه – بشقاب

  تغییر مرحله :
  1172: ناز – ندا – نان – هند – جان – جدا – زنده – نهاد – زاهد – جهان – جهاد – جاده – دهان – دانه – زنجان – زندان – جنازه

  تغییر مرحله :
  1177: قاب – لجن – قلب – ساق – نقل – لباس – نقال – نقاب – سنبل – قالب – قلاب – سبلان – سنجاق – سنجاب

  تغییر مرحله :
  1178: زره – سفر – ساز – زهر – نفس – راه – سفره – سرفه – فارس – رفاه – زهرا – راهزن – رسانه – زرافه – فرانسه – فرزانه

  تغییر مرحله :
  1179: لنز – زخم – زال – نخل – ملخ – مبل – خال – بنا – باز – منزل – بالن – نماز – زابل – خانم – زمان – مخزن – زبان – خلبان

  تغییر مرحله :
  1180: غرب – غار – کال – غسل – باغ – بغل – کابل – لباس – کلاس – کلاغ – غالب – سراب – غبار – لاغر – بالغ – کربلا

  تغییر مرحله :
  1183: ولز – گله – گلو – لنگ – زنگ – لنز – گونی – لوزی – ونیز – نیزه – زیلو – گوزن – وزنه – زگیل – گونه – گزینه – زنگوله

  تغییر مرحله :
  1185: بیل – یاس – سیب – بنا – گلاب – سنبل – انگل – لباس – سبلان – گیلان – سنگال – گیلاس – گلابی – انگلیس

  تغییر مرحله :
  1190: سوت – سکو – کتک – تاس – کمک – موکت – واکس – مسکو – متکا – تماس – سکوت – ساکت – ماسک – ماست – مسواک – کاکتوس

  تغییر مرحله :
  1192: سود – نفس – وفا – کود – دوا – فندک – واکس – فاسد – سواد – فساد – اسفند – فانوس – واکسن

  تغییر مرحله
  1195: یار – عقب – قاب – قهر – عیب – برق – عرب – عرق – قرعه – رقیب – عقاب – عراق – عقرب – قاره – عایق – عقربه

  تغییر مرحله :
  1196: دوا – دما – صدا – وام – موم – خام – خاص – دام – خدا – مواد – خادم – مصدوم

  تغییر مرحله :
  1197: سرو – اسب – رسوب – سراب – سوار – بانو – بورس – راسو – ابرو – سهراب – سوهان – روبان – روباه

  تغییر مرحله :
  1199: دشت – شاد – دست – تند – دنیا – آشتی – شادی – شانس – دانش – تنیس – تندیس – ستایش – آستین

 2. با عرض ادب خدمت ادمین گرامی.چرا جواب بعضی مراحل فرق میکنه؟؟و اگر آپدیت شده همون مرحله را جواب تغییر یافتش را بزارید.ممنون.اگر قرار بود که سکه بخریم از این بازی اصلا نصبش نمیکردیم.توی این شرایط کرونا با آمیرزا سرگرم بودیم که اینم جواب قسمتها متفاوت شده.ما در صورت نیاز که چندتا گزینه را پیدا نکنیم به جواب رجوع میکنیم که ظاهرا مدیریت آمیرزا همین را هم دارن دریغ میکنن و جوابهای متفاوت از آنچه در راهنما هست گذاشتن.ممنون اگر رسیدگی کنید

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   به همین دلیل که کاربران بیان و سکه بخرن، سازندگان بازی آمیرزا اومدن مراحل جدید رو طوری طراحی کردن که پاسخ های بین کاربران متفاوت باشه.
   ما هم جواب هایی که خودمان پیدا می کنیم رو به صورت دقیق و به ترتیب روی سایت قرار میدیم تا هرکسی لازم داشت بتونه استفاده کنه ولی متاسفانه جواب برخی مراحلی که ما پیدا کردیم، با جواب مراحل شما متفاوت هست.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   ما به صورت یک سایت مستقل از بازی آمیرزا هستیم و هدف از تاسیس این سایت، خدمت رسانی به کاربران بازی آمیرزا می باشد. به همین خاطر هیچ دخل و تصرفی در بازی آمیرزا و مراحل آن نداریم.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   دوست عزیز داخل مطلب هست ولی بازم براتون میزاریم
   ۱۱۵۱- شوت – شاد – دشت – کود – کدو – نوک – تند – تشک – کتان – کاوش – تانک – کندو – اندک – دانش – تکان – کاشت – کادو – کودتا – واکنش

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   اونایی که همخوانی ندارن دست ما نیست، متاسفانه سازندگان بازی، مراحل رو طوری طراحی کردن که بعضی ها برای همه کاربران یکسان نباشه

   با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply