جواب بازی فندق مرحله ۱ تا ۱۹۹

فندق 1 تا 199

جواب کامل بازی فندق از مرحله 1 تا 199 رو که یک بازی فکری می باشد رو به صورت اختصاصی تهیه و منتشر می کنیم.

جواب مراحل بعدی بازی فندق نیز در مطالبی دیگر ارائه خواهد شد.

 

۱- دو – دود
۲- سد – سبد
۳- شب – شیب
۴- آش – ماش – شام
۵- خل – لخت – تلخ
۶- ریش – شیر
۷- لپ – پل – پلو – پول
۸- یخ – سی – خیس – سیخ
۹- رز – مرز – رزم – رمز
۱۰- شک – یک – کش – شیک – کیش
۱۱- نقد – دفن – قند – فندق
۱۲- باک – بابک – کباب
۱۳- برگ – گره – بره – برگه – گربه
۱۴- حفظ – حفاظ – حافظ
۱۵- محل – حمل – میل – لحیم – حلیم
۱۶- کاه – هوا – آهک – کوه – آهو – کاوه – کاهو
۱۷- خرد – رخت – ترد – دختر – درخت
۱۸- بد – آب – ابد – ادب – باد
۱۹- کشو – شکر – کور – شور – روکش – کشور
۲۰- سفر – افسر – فارس

۲۱- شرف – فرش – شوفر – فروش
۲۲- لجن – لگن – لنج – گنج – جنگل
۲۳- رنج – آجر – آرنج – نجار
۲۴- ستم – اسم – اتم – مات – تاس – امت – تماس – ماست
۲۵- آخر – ابر – خبر – خراب – بخار
۲۶- تیر – ترک – تیرک – کتری
۲۷- بال – لقب – بقا – قلب – قالب – قلاب
۲۸- شفا – اشک – کشف – کاشف – شکاف – کفاش
۲۹- خرس – سرخ – خسرو – خروس
۳۰- اسم – قسم – ساق – قاسم – سماق
۳۱- سهم – ماه – مهسا – ماسه
۳۲- پا – پر – سپر – پسر – پارس
۳۳- شهر – هوش – رشوه – شوهر – شوره
۳۴- سال – مال – ملس – سالم – سلام
۳۵- شرق – رقم – مشق – قمر – قشم – مشرق
۳۶- کرد – کار – آرد – کدر – کارد – اردک – راکد
۳۷- کسر – سیر – کرسی – ریسک – سیرک
۳۸- هند – آهن – دهان – دانه
۳۹- آبی – باز – زیبا – بازی
۴۰- تور – متر – ترم – تورم – مترو

۴۱- ساز – راز – گرز – گاز – ارز – گراز – زاگرس
۴۲- گوش – رخش – گور – خوش – شوخ – خرگوش
۴۳- مین – موم – یمن – مینو – میمون
۴۴- اسب – بار – سرب – سبز – برس – سراب – بازرس – سرباز
۴۵- شال – شغل – الاغ – شاغل – شغال – آشغال
۴۶- بشر – رشت – شتر – ترش – شربت
۴۷- روی – صوت – توری – صورت – وصیت – تصویر – صورتی
۴۸- اره – هنر – رهن – نهر – تنها – انتر – ترانه – تهران
۴۹- آلو – وان – اول – ویلا – وانیل – لیوان
۵۰- تار – آفت – فکر – کتف – کارت – کافر – راکت – تفکر – کفتر – کفتار
۵۱- وال – گلو – گاو – واگن – انگل – گالن – النگو
۵۲- تیر – تبر – ترب – بیت – برکت – کبری – تبریک – کبریت
۵۳- بها – همت – مته – بام – تباه – مهتاب
۵۴- مار – منع – نما – رمان – مانع – عمان – عمران
۵۵- فاز – زهر – زره – رفاه – هزار – زهرا – زرافه
۵۶- رنگ – نرخ – چرخ – چنگ – خنگ – خرچنگ
۵۷- دین – آدم – امید – دنیا – دامن – دینام – میدان
۵۸- نرم – چمن – ماچ – چرم – چنار – چمران
۵۹- بال – آبی – بیل – گلاب – گلابی
۶۰- پتو – توپ – نیت – تیپ – تیوپ – پوتین

جواب بازی فندق مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۶۱- وام – موش – پشم – شامپو
۶۲- خرم – میخ – خمیر – مریخ
۶۳- قرن – یار – قیر – قرآن – یرقان – قناری
۶۴- عدس – دیس – عید – سعید – سعدی
۶۵- ننگ – منگ – ننه – نهنگ – منگنه
۶۶- نصب – بنا – بانو – صابون
۶۷- متن – نما – ضامن – ضمانت
۶۸- شاه – وبا – شهاب – آشوب – باهوش
۶۹- یاس – سیل – کلاس – سیکل – اسکی – کلیسا
۷۰- کما – ملک – کلم – کلام – کالا – کمال – مالک – املاک
۷۱- نوه – جیوه – هویج – یونجه
۷۲- زین – وزن – تیز – زینت – ونیز – زیتون
۷۳- وان – نور – ران – ناو – روان – نوار
۷۴- سکو – بوس – سبک – باک – ساک – اسب – واکس – بوکس – کوبا – کابوس
۷۵- موش – شام – ورم – مار – امر – واشر – شمار – مشاور
۷۶- باج – بها – باجه – جذاب – جاذبه
۷۷- پنج – رنج – پره – پهن – پنجه – پنجره
۷۸- کشت – شدت – دشت – تشک – شکست – دستکش
۷۹- آلو – لبو – ابرو – بلوار
۸۰- بنا – اسب – نجس – باج – جنس – سنجاب

۸۱- رشد – کره – دکه – کدر – کرد – دره – شهرک – درشکه
۸۲- لاف – فلک – فال – کال – سفال – فلاسک
۸۳- نام – امن – طاق – منطق – مناطق – جواب فندق
۸۴- سنا – مسن – سیم – مینا – نسیم – یاسمن – سینما – سیمان
۸۵- چمن – دما – نمد – دامن – چمدان
۸۶- زیر – زری – زجر – ریز – زرین – زنجیر
۸۷- اتو – سنت – اوت – وات – توان – وانت – سونا – ساتن – ستوان
۸۸- اتم – مست – ستم – حسام – مساحت – تمساح
۸۹- قبر – برق – عرق – قهر – عرب – ربع – بره – عقرب – عقربه
۹۰- بید – آبی – ادا – آداب – آبادی
۹۱- بدن – بند – برد – نبرد – بندر
۹۲- ماه – مزه – مزد – ماده – همزاد
۹۳- چاپ – پوچ – چوپان
۹۴- پرش – شرور – پرشور – پرورش
۹۵- ننگ – ریگ – نگین – نیرنگ
۹۶- کار – کمر – نمک – کنار – کمان – مکار – رمان – کرمان
۹۷- شنا – نیش – ناشی – شانه – شاهین
۹۸- حیا – نوح – حوا – حنا – حاوی – نواحی – حیوان
۹۹- ترس – سوت – تنور – ستون – سنتور
۱۰۰- تار – زور – راز – روز – تراز – آرزو – وزارت – ترازو

جواب بازی فندق مرحله ۳۰۰ تا ۳۹۹

۱۰۱- نوه – نود – دوده – دنده – دونده
۱۰۲- بور – تور – برکت – کبوتر
۱۰۳- چای – خال – خالی – خیال – یخچال
۱۰۴- پست – پیت – پیچ – چیپس – پستچی
۱۰۵- سوا – اوج – سویا – یاسوج
۱۰۶- شور – پیر – پیرو – یورش – پیشرو – شیپور
۱۰۷- هوا – آهو – بها – بانو – انبه – انبوه
۱۰۸- پسر – توپ – سوپ – روس – پوست – پرتو – پرستو
۱۰۹- هشت – هفت – شته – رشته – شهرت – فرشته
۱۱۰- ابر – ابرو – ربات – باروت
۱۱۱- قاب – عقب – عبا – عقاب
۱۱۲- ضر – مضر – ضمیر – مریض
۱۱۳- مهر(ماه) – جام – جرم – اهرم – ماهر – مجرا – جامه – مهاجر
۱۱۴- باز – ارز – آزار – بارز – ابزار – بازار
۱۱۵- بار – آرد – دار – رام – مراد – مربا – مدار – درام – مادر – مبدا – رامبد – مرداب
۱۱۶- تاس – سرخ – تخس – تراس – آخرت – ساخت – اختر – راست – خسارت – استخر
۱۱۷- وام – سرم – امور – رسوا – سمور – راسو – سرما – سماور
۱۱۸- ترش – شتر – تبر – برش – رشت – شهر – ترب – بشر – شربت – رتبه – بهشت – برشته
۱۱۹- کوه – هوش – کشف – کفش – شکوه – شکوفه
۱۲۰- چاه – قاچ – چاق – طاق – طاقچه

جواب بازی فندق مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۱۲۱- لیف – لاف – فال – فیلم – فامیل
۱۲۲- فنس – فنا – ناف – سونا – فانوس
۱۲۳- سنگ – هنر – سنگر – نرگس – سرنگ – گرسنه – سرهنگ
۱۲۴- ترس – راست – رسته – آستر – ستاره
۱۲۵- ریا – یار – انار – آریا – یاران – ایران
۱۲۶- دور – رود – ورود – دورو – خودرو
۱۲۷- رهن – نهر – راه – اره – پاره – پریا – پینه – پنیر – آینه – پناه – پایه – پیراهن
۱۲۸- شاد – آتش – شاهد – دهات – شهدا – هشتاد – شهادت
۱۲۹- میل – پیل – مدل – پلید – دیپلم
۱۳۰- درس – دسر – آدرس – سردر – سردار
۱۳۱- کیش – شیب – کاشی – شاکی – آبکش – شکیبا
۱۳۲- ناو – شیوا – یواش – شنوا – ناشی – آویشن
۱۳۳- کشو – آلو – اشک – وال – لاک – کاوش – لواش – لواشک
۱۳۴- خار – کاخ – خاک – آخر – خوک – خاور – خوراک
۱۳۵- سیب – آسیب – آسیا – آسیاب
۱۳۶- سیر – سریع – وسیع – عروس – عروسی
۱۳۷- بنا – آبان – انبر – انبار – باران
۱۳۸- دما – دام – داد – مداد – امداد – داماد
۱۳۹- بیم – بام – آیه – مایه – ماهی – بیمه – بامیه
۱۴۰- دیر – دوا – دیو – یاور – دریا – رویا – داور – دارو – راوی – اردو – دیوار – رادیو

۱۴۱- ابر – باد – آبی – دبیر – بیدار – ردیاب
۱۴۲- قله – اهل – قلم – قمه – قلمه – لقمه – ماله – مقاله – ملاقه
۱۴۳- سال – سیل – بیل – سبیل – لباس – سیبل – سیلاب – ابلیس
۱۴۴- انگ – برگ – ارگ – گران – نگار – بانگ – آبرنگ
۱۴۵- زین – لنج – لجن – لنز – جیب – لیز – زبل – زینب – نجیب – بنجل – زنبیل – زنجبیل
۱۴۶- فاق – یقه – قیف – فقیه – قیافه – قافیه
۱۴۷- پوک – پتک – پاکت – تکاپو – کاپوت
۱۴۸- گیس – ریگ – یاس – گاری – ساری – اسیر – گریس – سیگار
۱۴۹- گاو – لگد – گدا – گلو – گود – گول – الگو – دولا – گودال
۱۵۰- ناز – وزن – موز – زمان – نماز – زانو – آزمون
۱۵۱- آهو – گره – گروه – گوهر – گواه – گهواره
۱۵۲- تمر – متر – تورم – مترو – تومور – موتور
۱۵۳- وات – اوت – کارت – تکاور
۱۵۴- وان – تاب – ناب – نبات – نوبت – بتون – باتون – بوتان
۱۵۵- لات – فلک – تلف – کتف – آفت – کلفت – فلاکت – کفالت
۱۵۶- شوک – کاوش – پوشک – پوشاک
۱۵۷- لنت – ولت – نفت – فلوت – تلفن – تونل – تفلون
۱۵۸- فاز – نفر – فنر – عارف – رعنا – فراز – فرناز – عرفان – زعفران
۱۵۹- ختم – خام – تخم – اخم – خمر – آخرت – خمار – خرما – خاتم – مختار
۱۶۰- شنا – ننه – نان – آهن – نشان – شانه – نهان – نشانه

جواب بازی فندق مرحله ۳۰۰ تا ۳۹۹

۱۶۱- عمر – رفع – عفو – مور – عمو – عرف – معرف – معروف
۱۶۲- ریش – آتش – شیر – آرش – آتی – تراش – شیار – ارتش – ترشی – آشتی – تایر – اتریش
۱۶۳- بست – دست – دسر – سبد – سرب – سرد – درست – بستر – دربست
۱۶۴- کاج – آجر – رنج – کنج – آرنج – نجار – نارنج – نارنجک
۱۶۵- هند – دین – دنیا – دانه – آینه – هادی – دایه – ایده – ناهید – آینده
۱۶۶- بقا – جنب – باج – قاب – ناب – آقا – ناجا – نقاب – اجاق – باجناق
۱۶۷- هار – سری – ریه – هراس – سیاه – سایه – سیاره
۱۶۸- کما – کام – واکس – مسکو – ماسک – مسواک
۱۶۹- میت – تیم – سیم – تقی – قیمت – قسمت – مقیم – تیمم – تقسیم – مستقیم
۱۷۰- امت – عمل – علم – ملت – علت – عام – عالم – املت – عامل – تعامل – علامت
۱۷۱- رنگ – فنر – نفر – فنگ – فرنی – فرنگی
۱۷۲- مژه – رژه – پدر – مژده – مرده – درهم – پرده – پژمرده
۱۷۳- رقم – قبر – برق – قهر – مهر – قمر – رمق – مقبره
۱۷۴- درک – کدو – خدا – کود – وارد – راکد – کادو – دکور – خوراک – خودکار
۱۷۵- سوت – تپه – توپ – هوس – سوپ – پوست – پسته – پوسته
۱۷۶- جدا – جسد – داس – سند – جنم – مسن – دنج – سمج – نماد – دامن – جامد – سجاد – مسجد – سنجد – دماسنج
۱۷۷- دیس – دیه – تهی – دسته – تهیدست
۱۷۸- سفر – نفس – فنس – رها – سفره – سرفه – رفاه – فارس – رسانه – فرانسه
۱۷۹- اتو – تور – روس – سوت – راس – سوار – اورست – روستا
۱۸۰- اصل – خاص – اهل – خال – خلاص – خالص – خاله – خلاصه

جواب بازی فندق مرحله ۳۰۰ تا ۳۹۹

۱۸۱- پاس – سپر – پسر – سوا – پروا – پارس – پارو – پاسور
۱۸۲- قسم – قوی – موسی – مقوی – موسیقی
۱۸۳- اشک – آشنا – انشا – اشکان – کاشان
۱۸۴- سال – کال – ساک – الک – ساکت – یکتا – کاست – تاکسی – اسکلت – کلیسا – اسکیت – استیک – استیل – لاستیک
۱۸۵- جور – هوا – جار – رواج – جوهر – وراج – جارو – جواهر
۱۸۶- شام – شمع – منع – عمد – منش – دعا – دانش – معدن – داعش – دشمن – معاد – عمدا – دشنام – شمعدان
۱۸۷- اهل – حال – سلاح – ساحل – اسلحه
۱۸۸- رمز – مزه – زره – رزم – زهر – عمه – هرمز – عمره – مرزه – مزرعه
۱۸۹- پاک – کاپ – پست – پتک – نکات – تکان – کتان – تانک – پاتک – ساکن – پستان – پستانک
۱۹۰- فنر – نور – نفر – فروغ – روغن – فرغون – جواب بازی فندق
۱۹۱- درز – رود – روز – دره – هدر – داور – دراز – زهرا – دوره – روده – زرده – آرزو – آزرده – دروازه
۱۹۲- اتم – علی – ملات – ملیت – علیم – مایع – عیال – تمایل – تعامل – تعلیم – متعالی – عملیات
۱۹۳- تنگ – تنش – نشت – گشت – ناگت – انگشت
۱۹۴- مری – مار – کمر – کرم – کریم – اکرم – ریکا – امیر – یاری – کیمیا – یاکریم
۱۹۵- بنا – آبی – وان – ناو – وبا – یون – بانو – بیان – یابو – بینوا
۱۹۶- آدم – مدل – ملس – مدت – تماس – ماست – سالم – سلام – تامل – مدال – سلامت – دستمال
۱۹۷- بوس – اسب – بوت – سنا – تاب – وانت – ستون – سونا – توان – تونس – ستوان – تناسب – تناوب – بوتان – بوستان
۱۹۸- بور – روی – کور – کریم – کبری – کبیر – مرکب – بومی – مربی – کویر – میکرو – روبیک – میکروب
۱۹۹- نیم – یمن – ولی – نیلو – مینو – لیمو – میلیون

Be the first to comment

Leave a Reply