جواب بازی استاد میرزا در آمیرزا به صورت کامل و تفکیک شده جواب استاد میرزا